เรื่องน่ารู้
00005
 
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายการศึกษาพรรคการเมืองในต่างประเทศ
โดย: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี   
[27 พฤษภาคม 2556]   
(คลิก: 1,994 / ความคิดเห็น: 1)
00004
 
วิธีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ ๒๑
โดย: ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช    [27 พฤษภาคม 2556]   (คลิก: 776 / ความคิดเห็น: 1)
00003
 
ความคิดเรื่องเพศในตัวอย่างแบบเรียนระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา   : ศึกษาการพยายามสร้างการครองความคิดจิตใจเรื่อง “เพศ” ของรัฐไทย
โดย: วรวิทย์  ไชยทอง    [8 ตุลาคม 2555]   (คลิก: 3,520 / ความคิดเห็น: 1)
00002
 
25 คำนิยามศัพท์ ที่เกี่ยวกับเรื่อง “ความเสมอภาคระหว่างเพศ”
“เพศ” คำๆ เดียวอาจไม่ครอบคลุมความหมาย และที่มาที่ไปของการจำแนกเรื่องเพศในแง่มุมต่างๆ และคำเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอาจเป็นการสนับสนุนคุณค่าบางอย่าง ให้ภาพบางอย่างต่อเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกัน
[1 สิงหาคม 2555]   (คลิก: 1,955 / ความคิดเห็น: 2)
00001
 
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : สู่การพัฒนาคนอย่างเต็มศักยภาพ
Teach less learn more… “สอนให้น้อย เรียนรู้ให้มาก” สำคัญอย่างไรในการเรียนการสอน
[13 มิถุนายน 2555]   (คลิก: 1,393 / ความคิดเห็น: 0)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
19904140