หลักสูตรการจัดการเรียนรู้
00002
 
Our right to be protected from violence
หลักสูตรการจัดกิจกรรมป้องกันความรุนแรง เป็นการช่วยเตรียมเด็กให้เข้าใจและตระหนักถึงการเป็นเหยื่อความรุนแรง หรือถูกใช้ความรุนแรง ที่มีผลต่อกายและจิตใจ รวมทั้งเรื่องเพศ และเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจกำลังเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน โรงเรียน สถาบันทางสังคมที่เด็กบางคนอาจเข้าไปเกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน และจากในชุมชน
โดย: The United Nations Secretary-General’s Study on Violence against Children   
[8 ตุลาคม 2555]   
(คลิก: 3,254 / ความคิดเห็น: 0)
00001
 
หลักสูตร “Love, Life and HIV”
[13 มิถุนายน 2555]   (คลิก: 1,666 / ความคิดเห็น: 0)
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20353510