หลักสูตร
00000
 
ขั้นตอนการใช้งาน e-book
00018
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
E-Book
(คลิก: 2,947)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 5.6 MB / โหลด: 8,522)
(คลิก: 15,108 / ความคิดเห็น: 5)
00017
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
E-Book
(คลิก: 2,245)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.3 MB / โหลด: 4,863)
(คลิก: 13,258 / ความคิดเห็น: 2)
 
00016
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
E-Book
(คลิก: 1,640)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.4 MB / โหลด: 3,990)
(คลิก: 5,240 / ความคิดเห็น: 5)
00015
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
E-Book
(คลิก: 1,762)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.4 MB / โหลด: 4,608)
(คลิก: 5,331 / ความคิดเห็น: 5)
 
00014
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
E-Book
(คลิก: 1,737)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 6.1 MB / โหลด: 7,216)
(คลิก: 6,258 / ความคิดเห็น: 9)
00013
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
E-Book
(คลิก: 1,984)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 7.9 MB / โหลด: 6,605)
(คลิก: 6,809 / ความคิดเห็น: 7)
 
00012
 
คู่มือหลักสูตร "เพศศึกษารอบด้าน" สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
E-Book
(คลิก: 1,970)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 4.1 MB / โหลด: 5,115)
(คลิก: 11,950 / ความคิดเห็น: 10)
00011
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๑๒ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๔๖)
E-Book
(คลิก: 1,624)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 11.4 MB / โหลด: 4,514)
(คลิก: 9,384 / ความคิดเห็น: 7)
 
00010
 
แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาสำหรับเยาวชน
E-Book
(คลิก: 1,204)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 6.7 MB / โหลด: 3,446)
(คลิก: 4,159 / ความคิดเห็น: 2)
00009
 
คู่มือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้าน
E-Book
(คลิก: 1,551)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 18.8 MB / โหลด: 6,574)
(คลิก: 8,068 / ความคิดเห็น: 7)
 
00008
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
E-Book
(คลิก: 1,125)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 16.8 MB / โหลด: 3,201)
(คลิก: 5,586 / ความคิดเห็น: 2)
00006
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา”  โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับเยาวชนในช่วงชั้น ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)
E-Book
(คลิก: 3,230)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 7.4 MB / โหลด: 19,923)
(คลิก: 34,218 / ความคิดเห็น: 29)
 
00007
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา”  โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับเยาวชนในช่วงชั้น ๔ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)
E-Book
(คลิก: 1,069)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 7.1 MB / โหลด: 3,502)
(คลิก: 4,508 / ความคิดเห็น: 0)
00005
 
คู่มือผู้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันเอดส์ในหลักสูตร "หนุ่มสาวเท่าทัน"
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 4.1 MB / โหลด: 3,022)
(คลิก: 3,189 / ความคิดเห็น: 3)
 
00004
 
การเตรียมความพร้อมผู้ใช้หลักสูตร "หนุ่มสาวเท่าทัน"
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 872.1 KB / โหลด: 3,104)
(คลิก: 3,564 / ความคิดเห็น: 3)
00002
 
หลักสูตรเพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับช่วงชั้น ๒, ๓, ๔
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3 MB / โหลด: 28,895)
(คลิก: 29,599 / ความคิดเห็น: 5)
 
00003
 
หลักสูตรเพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับอาชีวศึกษา
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.6 MB / โหลด: 15,321)
แผ่นใส - วิธีการกินยาคุมฉุกเฉิน (ประกอบคาบที่ 9)
(ขนาดไฟล์: 175 KB / โหลด: 4,831)
แผ่นใส - เครือข่ายการมีเพศสัมพันธ์ (ประกอบคาบที่ 11)
(ขนาดไฟล์: 52 KB / โหลด: 2,775)
(คลิก: 16,291 / ความคิดเห็น: 3)
00001
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นม.๒
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 22.2 MB / โหลด: 5,429)
(คลิก: 5,319 / ความคิดเห็น: 8)
   
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
17273189