หลักสูตร
00000
 
ขั้นตอนการใช้งาน e-book
00018
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
E-Book
(คลิก: 2,948)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 5.6 MB / โหลด: 8,532)
(คลิก: 15,135 / ความคิดเห็น: 5)
00017
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
E-Book
(คลิก: 2,246)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.3 MB / โหลด: 4,869)
(คลิก: 13,278 / ความคิดเห็น: 2)
 
00016
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
E-Book
(คลิก: 1,643)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.4 MB / โหลด: 4,001)
(คลิก: 5,247 / ความคิดเห็น: 5)
00015
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
E-Book
(คลิก: 1,765)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.4 MB / โหลด: 4,611)
(คลิก: 5,339 / ความคิดเห็น: 5)
 
00014
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
E-Book
(คลิก: 1,740)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 6.1 MB / โหลด: 7,224)
(คลิก: 6,268 / ความคิดเห็น: 9)
00013
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
E-Book
(คลิก: 1,988)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 7.9 MB / โหลด: 6,617)
(คลิก: 6,820 / ความคิดเห็น: 7)
 
00012
 
คู่มือหลักสูตร "เพศศึกษารอบด้าน" สำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
E-Book
(คลิก: 1,972)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 4.1 MB / โหลด: 5,116)
(คลิก: 11,961 / ความคิดเห็น: 10)
00011
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาเพศศึกษา รหัสวิชา ๒๐๐๐-๑๖๑๒ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ (ปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๔๖)
E-Book
(คลิก: 1,630)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 11.4 MB / โหลด: 4,519)
(คลิก: 9,398 / ความคิดเห็น: 7)
 
00010
 
แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สำหรับครูและผู้ปฏิบัติงานด้านเพศศึกษาสำหรับเยาวชน
E-Book
(คลิก: 1,207)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 6.7 MB / โหลด: 3,454)
(คลิก: 4,167 / ความคิดเห็น: 2)
00009
 
คู่มือฝึกอบรมผู้จัดการเรียนรู้เพศศึกษาแบบรอบด้าน
E-Book
(คลิก: 1,555)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 18.8 MB / โหลด: 6,584)
(คลิก: 8,081 / ความคิดเห็น: 7)
 
00008
 
แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
E-Book
(คลิก: 1,127)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 16.8 MB / โหลด: 3,204)
(คลิก: 5,598 / ความคิดเห็น: 2)
00006
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา”  โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับเยาวชนในช่วงชั้น ๓ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓)
E-Book
(คลิก: 3,235)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 7.4 MB / โหลด: 19,938)
(คลิก: 34,250 / ความคิดเห็น: 29)
 
00007
 
คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้  “เพศศึกษา”  โครงการ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับเยาวชนในช่วงชั้น ๔ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖)
E-Book
(คลิก: 1,071)
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 7.1 MB / โหลด: 3,506)
(คลิก: 4,514 / ความคิดเห็น: 0)
00005
 
คู่มือผู้ดำเนินกิจกรรมการป้องกันเอดส์ในหลักสูตร "หนุ่มสาวเท่าทัน"
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 4.1 MB / โหลด: 3,028)
(คลิก: 3,195 / ความคิดเห็น: 3)
 
00004
 
การเตรียมความพร้อมผู้ใช้หลักสูตร "หนุ่มสาวเท่าทัน"
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 872.1 KB / โหลด: 3,107)
(คลิก: 3,569 / ความคิดเห็น: 3)
00002
 
หลักสูตรเพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับช่วงชั้น ๒, ๓, ๔
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3 MB / โหลด: 28,900)
(คลิก: 29,607 / ความคิดเห็น: 5)
 
00003
 
หลักสูตรเพศศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” สำหรับอาชีวศึกษา
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 3.6 MB / โหลด: 15,323)
แผ่นใส - วิธีการกินยาคุมฉุกเฉิน (ประกอบคาบที่ 9)
(ขนาดไฟล์: 175 KB / โหลด: 4,832)
แผ่นใส - เครือข่ายการมีเพศสัมพันธ์ (ประกอบคาบที่ 11)
(ขนาดไฟล์: 52 KB / โหลด: 2,779)
(คลิก: 16,298 / ความคิดเห็น: 3)
00001
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพศศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นม.๒
เอกสาร pdf
(ขนาดไฟล์: 22.2 MB / โหลด: 5,432)
(คลิก: 5,325 / ความคิดเห็น: 8)
   
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
17327147