สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
คำกล่าวรายงาน

คำกล่าวรายงาน
พิธีเปิด การประชุมวิชาการ เครือข่ายเพศศึกษาเพื่อเยาวชน
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
“ ทบทวน ทายท้า ทิศทาง ทุ่มเท ”

กล่าวโดย นางสาวศรีสมร กมลเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา


เรียน ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล

     ในนามของผู้จัดการประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมาและภาคีเครือข่าย ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ ๑๔ ในครั้งนี้

     สืบเนื่องจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนาการดำเนินงานเพศศึกษาร่วมกับองค์การแพธ ( PATH ) ซื่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ผ่านทาง กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่โครงการระยะแรกซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นเวลาห้าปี ได้สิ้นสุดลงในปี ๒๕๕๑ กองทุนโลกเห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ จึงได้สนับสนุนให้ดำเนินการต่ออีกหกปี โดยเริ่มต้นจากปี ๒๕๕๒จนถึง ปี ๒๕๕๗ โดยเงื่อนไขสำคัญคือ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องสามารถทำให้หน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องนั้นๆ เกิดการพัฒนาระบบรองรับให้เป็นภารกิจปกติของหน่วยงาน และให้เกิดความต่อเนื่อง ครอบคลุม ด้วยงบประมาณของประเทศเอง

     ซึ่งเป้าหมายของการดำเนินโครงการเพศศึกษา คือผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน และบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างลุ่มลึก ครอบคลุมมิติต่างๆ ของเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

     สำหรับ สคร.๕ ได้เข้าร่วมดำเนินการโครงการในพื้นที่เขตสาธารณสุขที่ ๑๔ มาเป็นเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ มีบทบาทในการพัฒนาเชิงระบบร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๑๗ เขต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ๔ จังหวัด สามารถพัฒนาบุคลากรเป็น วิทยากรหลักเพศศึกษาจำนวน ๘๑ คน และอบรมเตรียมความพร้อมครูในการสอนเพศศึกษาจำนวน ๓๖๑ คน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสอนเพศศึกษา ๕๘ แห่งและมีหลายพื้นที่ได้เริ่มขยายผลด้วยตนเอง ทำให้ ณ ขณะนี้ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แห่ง

     อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ยังห่างไกลกับเป้าหมายที่จะให้เยาวชนทุกคนในระบบการศึกษามีโอกาสได้เรียนเพศศึกษารอบด้าน จึงได้เริ่มมีการขยายผลในพื้นที่เองโดยทำงานร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และทำงานผ่านโครงสร้างอนุกรรมการเอดส์ระดับอำเภอ เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในระดับอำเภอ จนสามารถดำเนินงานร่วมกับ อบต.ในพื้นที่ได้ โดยได้มีการนำร่องใน ๖ อำเภอ ผ่านมา ๑ ปี อบต.มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ เพศศึกษา และ พัฒนาเยาวชน ในพื้นที่อย่างเป็นระบบ

     ในการนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร และเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายคนทำงานด้านเพศศึกษา ในเขตพื้นที่สาธารณสุขที่ ๑๔ สคร.๕ ร่วมกับองค์การแพธ ( PATH ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนภาคีต่างๆ จึงได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค
      ๑. เพื่อเป็นการทบทวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทำงานเรื่องเพศวิถี และความก้าวหน้าทางวิชาการให้กับภาคีเครือข่าย
      ๒. เพื่อวางทิศทางการขยายความครอบคลุม การพัฒนา และกำกับคุณภาพของการทำงานเพศศึกษากับสถานศึกษา
      ๓. เพื่อพัฒนาเครือข่ายของผู้สนใจ และคนทำงานเรื่องการป้องกันเอดส์ การส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชน และผู้ทำงานด้านการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา เพื่อหนุนเสริมการทำงานซึ่งกันและกันในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น

     ผู้เข้าร่วมประชุม มีจำนวนทั้งสิ้น ๓๕๐ คน จาก ๔ จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ประกอบด้วย หน่วยงานกระทรวงศึกษา ผู้บริหาร/นักวิชาการ/ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู/อาจารย์ หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ภาคีอำเภอต้นแบบในการดำเนินงานเอดส์ สื่อมวลชน องค์ชุมชน และ องค์กรพัฒนาเอกชนสาธารณประโยชน์ รวมถึงหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมประชุมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง และที่ขาดไม่ได้คือ แกนนำเยาวชนจากหลากหลายกลุ่ม ทั้งในโรงเรียนและคนทำงานด้านการกระจายความรู้ในเรื่องเพศศึกษา ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ได้มาเรียนรู้ร่วมกับผู้ใหญ่ และได้แลกเปลี่ยนกันเองเพื่อจะพัฒนางานของกลุ่มเยาวชนให้มีความคืบหน้าต่อไป

     เวทีใน ๒ วันนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มคนทำงานแล้ว ยังเป็นเวทีที่เป็นศูนย์รวมของ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ให้มาร่วม ผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

     รูปแบบการประชุม จึงเป็นทั้ง การ ทบทวน บทเรียนของการทำงาน เปิดรับฟังแนวคิดใหม่ๆ จากนักวิชาการ และนักปฏิบัติด้านเพศศึกษา และการพัฒนาเยาวชน เป็นเวที ท้าทาย หาข้อเสนอแนะ เพื่อกำหนด ทิศทาง และติดตามความคืบหน้าของการผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน และยั่งยืนในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นให้ เกิดการร่วมมือ สร้างพลัง ด้วยความรู้สึกของจิตวิญญาณคนที่ร่วมยืนหยัด เคียงข้างทำงานร่วมกับเยาวชน และให้โอกาสดีๆ กับเยาวชนในการเรียนรู้ การใช้ชีวิตให้ได้อย่างมีสุขภาวะ ท่ามกลางสภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลงจนหลายๆ คนปรับตัวไม่ทัน ก็ตกเป็นเหยื่อ เราคงไม่อยากให้เยาวชนของเราขาดโอกาสในการเรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิตที่ดีๆ เวทีนี้คงจะให้ท่านได้พลังที่จะนำกลับ ไป ทุ่มเท ต่อไป

     ท่านประธานที่เคารพ ในปีที่สามของการดำเนินงาน สคร.๕ ร่วมกับ ภาคีในพื้นที่อีกนับสิบหน่วยงานที่ร่วมกันทำงานเพศศึกษาเพื่อเยาวชนภายใต้โครงการ “ ก้าวย่างอย่างเข้าใจ “ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานสำคัญล้วนอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ เพื่อที่จะมาร่วมกันเรียนรู้และพัฒนา แต่การทำให้เด็กทุกคนที่ผ่านระบบโรงเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีเพศแห่งตนอย่างลุ่มลึก รอบด้าน เกิดความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคู่ และคนรอบข้าง ยังเป็นเส้นทางอีกยาวไกล ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนานัปการ แต่เราก็ต้องมองว่าเป็นความท้าทายที่ต้องก้าวผ่าน

     อนึ่ง เส้นทางย่อมรอคอยผู้กล้ามาท้าทาย การประชุม ๒ วันนี้ ก็คือ อีกครั้งของการรวมตัวกันของ บรรดาผู้กล้า ที่ยังยืนยันจะร่วมทางกันทุ่มเท ให้สถานศึกษา ชุมชน และสังคมเข้าใจว่าเพศศึกษาเป็นวิชาชีวิตที่มีความสำคัญ และจำเป็นไม่น้อยไปกว่า วิชาการ และวิชาชีพ เป็นการรวมตัวเพื่อเรียนรู้ และหาหนทางร่วมกันในการผลักดันเพศศึกษาสู่เยาวชนอย่างทั่วถึง และยั่งยืน ในระบบการศึกษาไทยต่อไป

ดิฉันขอกราบเรียน เชิญ ท่านประธาน ท่าน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นพ.วิชัย ขัตติยวิทยากุล ให้แนวคิดในการทำงานแก่พวกเรา และเปิดการประชุม

ขอกราบเรียนเชิญ ค่ะ


 

ดาวน์โหลด:
คำกล่าวรายงาน
(ขนาดไฟล์: 51.5 KB / โหลด: 3,322)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
34920814