ข่าว
"โรคอ้วน"ภัยคุกคามสุขภาพเด็กไทย จี้รัฐบาลแก้ไขจริงหวั่นทำประเทศพัง
   
ที่มา: มติชน 9 พฤษภาคม 2548

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ(มสช.) เปิดเผยผลการศึกษาโครงการ "การศึกษาประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการเด็กอ้วนในโรงเรียน" ของ น.ส.ปรลมภรณ์ ตันติวงษ์ ที่สนับสนุนโดยเครือข่ายวิจัยสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และ มสช. ว่าการวิจัยดังกล่าวเป็นการศึกษาการแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กของ 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดทองใน โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี และโรงเรียนแม่ขรี จ.พัทลุง พบว่าทั้ง 5 โรงเรียนพบปัญหาเหมือนกัน คือ ไม่สามารถลดจำนวนเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกินได้ แม้จะใช้มาตรการแก้ไขอย่างจริงจัง ผ่านโครงการ กิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งหากไม่แก้ไขในอนาคตจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ

ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญต่อการสร้างพฤติกรรมการรับประทานของเด็ก เพราะจากผลการสัมภาษณ์เด็กๆ ที่มีภาวะโภชนาการปกติ กับเด็กๆ ที่มีภาวะโภชนาการเกิน และผู้ปกครองของเด็กๆ เหล่านี้ ได้ข้อมูลว่า นอกจากเรื่องของกรรมพันธุอันเป็นตัวบ่งชี้รูปร่างของเด็กแล้ว ทั้งพฤติกรรมและนิสัยการบริโภคของเด็กขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดู และการปลูกฝังจากผู้ปกครองโดยตรง จึงเสนอให้เพิ่มและปรับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้บริหารนโยบายระดับประเทศ

ผลวิจัยระบุว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความชัดเจนในนโยบาย และแนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมปัญหาโรคอ้วน และใช้การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรในโรงเรียน ส่วนครูที่รับผิดชอบด้านโภชนาการ ไม่ควรมีภารกิจด้านอื่น แต่ให้ติดตามผลความคืบหน้าเด็กอย่างต่อเนื่อง และรายงานข้อมูลให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบเป็นระยะๆ เพื่อให้การทำงานระหว่างครูประจำชั้น ครูประจำวิชา ครูพยาบาล ผู้ปกครองสอดคล้องกัน นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับประเทศ ระดับกระทรวง และกรม ควรให้ความสำคัญกับปัญหาโรคอ้วน และกำหนดนโยบาย รณรงค์ทั่วประเทศ และประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง
ร่วมแสดงความคิดเห็น
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
36874456