หนังสือสุขศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
สาระสุขศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปรับปรุงใหม่)
   
หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 13.3 MB / โหลด: 720)

หนังสือสาระสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒ ๓ และ ม. ปลาย (๔–๖) จำนวน ๔ เล่ม และคู่มือครูสำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ จำนวน ๒ เล่ม ถูกพัฒนาขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิแพธทูเฮลท์/ path2health foundation เพื่อวิจัยและพัฒนาต้นแบบของหนังสือสาระสุขศึกษา ให้สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะของเยาวชน ให้มีความเท่าทันหรือฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ ที่เอื้อต่อการดำเนินวิถีสุขภาพในสภาพแวดล้อมของศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น โรงเรียน สถานศึกษา หรือครูผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพของผู้เรียนสามารถนำหนังสือชุดดังกล่าวไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีสุขภาวะที่ดีของเยาวชนได้  ทั้งนี้การจัดพิมพ์ เผยแพร่ หรือจัดพิมพ์ซ้ำ ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดต้องได้รับการอนุญาตจากสสส ที่เป็นเจ้าของก่อน

ดาวน์โหลด:
หนังสือเล่มนี้ในรูปแบบ pdf
(ขนาดไฟล์: 13.3 MB / โหลด: 720)
ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

จาก*
อีเมล
ความคิดเห็น*
 
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
38862117