ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูเพศศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2549
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
        1. นางสาวอริสา เครือวงษ์
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
        2. นางนฤมล รอตเสียงล้ำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
        3. นายอุทัย ลามิล
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
        4. นายณรงค์ ภูมิทอง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี
        5. นายคเชนทร์ แสงดาว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
        6. นางภาวินี สุวรรณสัมพันธ์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
        7. นางรจนา จับฟั่น
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2551
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
        8. นายชัยวัฒน์ จันทร์แก้ว
 ไม่ระบุ 
        9. นางนพภาภรณ์ บุญใช้
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        10. นางวนิดา พูนวัน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
        11. นางมณีรัตฏ์ เทียมครู
 ไม่ระบุ 
        12. นายสุนันท์ มูลสาร
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
        13. ส.อ.ทวนทอง แก้วยศ
 ไม่ระบุ 
        14. นายพงษ์ศักดิ์ สว่างไสว
 ไม่ระบุ 
        15. นางสาวเพชรไทย เย็นแย้ม
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
        16. นางนภาธิป รักยุติธรรมกุล
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
โรงเรียนกบินทร์บุรี
        17. นางทิติยา พูลทรัพย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        18. นายบรรจง คำขจร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        19. นางอารีย์ รัตนภิรมย์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนชิตใจชื่น
        20. นางแก้วตา แก้วลมูล
 ประจำชั้น 
        21. นางฉวีวรรณ ภูผา
 คณิตศาสตร์ 
        22. นางทัศนีย์ ทองอ่อน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        23. นางสาวสุภาพ ดิ้นสกุล
 งานอนามัย 
โรงเรียนบ้านประพาส
        24. นายนิคม สังขันธ์
 ประจำชั้น 
        25. นางนุสรา ชูศรี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        26. นางบังอร ไชยฤทธิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        27. นางพัสตราภรณ์ เที่ยงราช
 งานอนามัย 
        28. นายวริศ เคนสมศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        29. นางสำราญ เกษร
 งานอนามัย 
        30. นางสาวสุรีรัตน์ ไทยอุดม
 งานอนามัย 
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
        31. นายสุริยะ สูงเนิน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนมารีวิทยา
        32. นางคำมอน พงษ์ประเสริฐ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        33. นางชนิดา ตาวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        34. นางสาวพรรณี พลชัย
 ภาษาไทย 
        35. นางพัชรินทร์ ทัตตะทองคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        36. นางเพ็ญศรี มูกขุนทด
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนวัดโคกอุดม
        37. นายนพวงษ์ จิราวัสน์
 ไม่ระบุ 
        38. นางบุปผาชาติ แข่งขัน
 ภาษาไทย 
        39. นายมงกุฎ เนาะคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        40. นางสาวละอองดาว พืชเพียร
 อนุบาล 
รุ่นปี 2553
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
        41. นายเกรียงชัย ม่วงคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        42. นางจันทร์จีรา พาดี
 คณิตศาสตร์ 
        43. นายชาตรี บุญชูงาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        44. นางเทียมจันทร์ ศรเดชผจญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        45. นางพัชรศรัณย์ ทิพย์เนตร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        46. นายวีรศักดิ์ งามขำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        47. นายสามารถ อ่อนสนิท
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว
        48. นางสาวกาญจนา ศรีสุนทร
 วิทยาศาสตร์ 
        49. นางพิสมัย สมมิตร
 ภาษาต่างประเทศ 
        50. นางวันเพ็ญ แผ่พร
 วิทยาศาสตร์ 
        51. นายสมชาย เรืองไร่โคก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์
        52. นายประดิษฐ์ ช่วงเปีย
 ไม่ระบุ 
        53. นายประเสริฐ ฟักสอาด
 ไม่ระบุ 
        54. นางสายหยุด จิราวัสน์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง
        55. นางสาวกัญญ์ญาณ์ มาลัย
 วิทยาศาสตร์ 
        56. นายจิรวัฒน์ หนวดหอม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        57. นายธงชัย หอมเดิม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        58. นายวุฒิ กาญจนสุนทร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนศรีมโหสถ
        59. นายสุบิน สุวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
        60. นางนุชอนงค์ คงเทศ
 วิทยาศาสตร์ 
รุ่นปี 2554
โรงเรียนกบินทร์บุรี
        61. นางจิดาภา พอดี
 ภาษาต่างประเทศ 
        62. นางณีรนุช สารกาล
 คณิตศาสตร์ 
        63. นางสิรินยาพร คำมา
 ภาษาต่างประเทศ 
        64. นางสุชาลินีณ์ ด่านเจ้าแดง
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนกบินทร์วิทยา
        65. นายกังวาน สิงห์แก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        66. นายนรินทร์ แพนลา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        67. นายบุรรักษ์ ยามน้ำทรัพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
        68. นายนิยม สุขไทย
  
โรงเรียนบรรหารวิทยา
        69. นางบุญนาค วงษ์บาท
 ภาษาไทย 
        70. นางสมจิตร ถึกไทย
 วิทยาศาสตร์ 
        71. นางสุภาวดี สุริรัมย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        72. นายสุรชัย สื่อสกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        73. นางอุดมพร เชื้อรักษ์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว
        74. นายยุทธนา ไวยพารา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        75. นางวราภรณ์ พันธ์ชนะ
 ภาษาต่างประเทศ 
        76. นางศิริพร ดาภา
 ประจำชั้น 
        77. นางสายบัว ชัชวาลย์
 ไม่ระบุ 
        78. ว่าที่ ร.ท.อุทัย เพ็งบุปผา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่
        79. นายนิวัติ พานทอง
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        80. นางภัสราวรรณ์ เจนการ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        81. นายวสันต์ ศรีพุ่ม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        82. นางสุดา พันธ์ธรรม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
        83. นางใจทิพย์ ศรีบุญเรือง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        84. นางชุลี ฉัตรโชคไพศาล
 ภาษาต่างประเทศ 
        85. นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        86. นางสาวมยุรี พละหาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        87. นางเยลลี่ เชื้อวงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        88. นางสุคนธ์ พุทธพูลตระกูล
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        89. นางสาวอัจฉราภรณ์ มูลเชื้อ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
        90. นางเกษราภรณ์ ครองกาย
 คณิตศาสตร์ 
        91. นางนำพร จอมทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
        92. นายมนัส อยู่สุขสบาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        93. นายวรพงษ์ แจ่มจ้า
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        94. นายสมบูรณ์ พันธ์พืช
 ไม่ระบุ 
        95. นางอนงค์ ชนะบวรสกุล
 ภาษาไทย 
โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
        96. นายจำลอง สมไทย
 ศิลปะ 
        97. นายพงศ์พันธ์ เจริญผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        98. นางเพ็ญศรี ชัยมานะ
 วิทยาศาสตร์ 
        99. นายสมยศ เขตต์สิงห์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        100. นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค
 ไม่ระบุ 
        101. นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรง
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดโคกอุดม
        102. นายนพสิทธิ์ นิยมแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนศรีมหาโพธิ
        103. นายศุภชัย เลื่อนสุคันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนศรีมโหสถ
        104. นายพีรพล ปากกะพอก
 ศิลปะ 
        105. นางสาวสุนิสา จิตรกุล
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลบ้านสร้าง
        106. นางจารุวรรณ อินทรมาศ
 ภาษาไทย 
        107. นางจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        108. นางนุกูล บุญพิทักษ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        109. นายปิยะวุฒิ สมจรรยา
 ไม่ระบุ 
        110. ว่าที่ ร.ต.วิรัตน์ วิทนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
        111. นางสาวปอวัลย์ ปานสังข์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์
        112. นายฉวีวงษ์ สุดาบุตร
 ไม่ระบุ 
        113. นางปริศนา โกศลสมบัติ
 ไม่ระบุ 
        114. นางเยาวภา นันมา
 ไม่ระบุ 
        115. นางวัชราภรณ์ บุญยเลิศ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านวังดินสอ
        116. นายดนุพล จันทะหมุด
 ไม่ระบุ 
        117. นายสรศักดิ์ เจตนาดี
 ไม่ระบุ 
        118. นางสาวแสงดาว ดำนิล
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านแหลมหิน
        119. นายจำนงค์ มาหา
 ไม่ระบุ 
        120. นางพยงค์ นาคสัมฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        121. นางสาววิมล คลองมีคุณ
 ไม่ระบุ 
        122. นางอัมพร ตันกูล
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์
        123. นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษ
 ไม่ระบุ 
        124. นายชาญณรงค์ โยธาพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        125. นายพิชัย ผ่องจิต
 ไม่ระบุ 
        126. นางรัชนี แนนวิเศษ
 ไม่ระบุ 
        127. นางรัตนาภรณ์ เทวสถิตพงษ์
 ไม่ระบุ 
        128. นายศุภชัย วันเจียม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
        129. นายจิรศักดิ์ สมจิตต์
 ไม่ระบุ 
        130. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดี
 ไม่ระบุ 
        131. นายไพโรจน์ สุวรรณดี
 ไม่ระบุ 
        132. นางสาวสายฝน ทรัพย์สิน
 ไม่ระบุ 
        133. นางสาวสุพัตรา มูลภา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนวัดโคกอุดม
        134. นางเยาวลักษณ์ พาโคกทม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        135. นางสาวอัจฉรา ทรัพย์มั่น
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสุวรรณวิทยา
        136. นางสาวกฤษกา กุหลาบ
 ไม่ระบุ 
        137. นางสาวจิตติมา เบ้าเจริญ
 ไม่ระบุ 
        138. นางสาวณัฐกานต์ บัวเรือง
 ไม่ระบุ 
        139. นางสาวภิษสมัย คำคำ
 ไม่ระบุ 
        140. นางสาววันดี สุกใส
 ไม่ระบุ 
        141. นางสาวอัจฉรา พวงอก
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี
        142. นางนิตยา รื่นเจริญ
 ไม่ระบุ 
        143. นางวจี ยิ่งยวด
 ไม่ระบุ 
        144. นายสมวงษ์ ศรีทับทิม
 ไม่ระบุ 
        145. นายสุทธิพร ษะหัตตะ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
        146. นายสำเริง ออมทรัพย์
 ไม่ระบุ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
6832618