ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูเพศศึกษา
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
        1. นางเกสร อินทร์เตรียะ
 อื่น ๆ 
        2. นายขจร เหมจินดา
 ภาษาไทย 
        3. นางนิตย์ศรี สาครสวัสดิ์
 ช่างต่าง ๆ 
        4. นางพัชรี วาทีรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        5. นายอุดมศักดิ์ มะหมีน
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        6. นายนักพล สุขประจันทร์
 ไม่ระบุ 
        7. นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ บทความ
 ไม่ระบุ 
        8. นายพิเชษฐพงศ์ ช่วยสังข์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
        9. นายพัฒนา ทุ่งโพธิ์ตระกูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        10. นางสาวเสาวภา ชลารัตน์
 ไม่ระบุ 
        11. นายอนิสรณ์ คงวัดใหม่
 ไม่ระบุ 
        12. อริสา วรรณทอง
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
        13. นางสาวจริยา โอพั่ง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        14. นางสาวอาภรณ์ คชินทร
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
        15. นางทิพย์ภาภรณ์ ตันสุทธิกุล
 ภาษาต่างประเทศ 
        16. นางนฤมล วิสุทธิพันธุ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        17. นางวิติยา ชัยทิพย์
 อื่น ๆ 
        18. นายวีระ ศรีนวลปาน
 อื่น ๆ 
        19. นางศศินา ภารา
 วิทยาศาสตร์ 
        20. ว่าที่ ร.ต.สำเภา ชิ้นประกอบเกิด
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
        21. นางสาวจิตรา ธนูศร
 ประจำชั้น 
        22. นายพรชัย บุษยากุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        23. นายสุชาติ เอียดวงศ์
 ประจำชั้น 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
        24. นายเกรียงศักดิ์ ม่วงน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        25. นางสาวจิรารัตน์ ศรีไสยเพชร
 ไม่ระบุ 
        26. นางสาวชิตธนัช ธรฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        27. นางปิยนุช ชูแสง
 คณิตศาสตร์ 
        28. นางสาวรัจนา นันทพงศ์
 ไม่ระบุ 
        29. นายวิชิต จันทคณางกูร
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
        30. นางกุลพร กลับวิเศษ
 อื่น ๆ 
        31. นางสาววนิฐา ขาวอุปถัมภ์
 อื่น ๆ 
        32. นายสุนทร ฝอยทอง
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2548
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
        33. นางนัยนา หมื่นห่อ
 วิทยาศาสตร์ 
        34. นายปราโมทย์ หอมประกอบ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        35. นางผ่องศรี ศรีมีชัย
 ภาษาไทย 
        36. นางไพบูลย์ ขุนชำนาญ
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนทรายขาววิทยา
        37. นางรำไพ ทรัพย์มี
 ภาษาไทย 
        38. นางวรรณภา ผลอินทร์
 ภาษาไทย 
        39. นายสมพร ผลอินทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        40. นางเสาวณี หนูสาย
 วิทยาศาสตร์ 
        41. นางสาวอนงค์นาฎ บุญแก้ววรรณ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
        42. นายมนตรี ผ่องแผ้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        43. นายวัชระ ไชยรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        44. นางสมพร ทองสมัคร์ บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        45. นางโสภิต แก้วมีบุญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
        46. นางกรกนก บุญเนือง
 ภาษาไทย 
        47. นางรัตนา คะหะวงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนปากพูน
        48. นางสาวนิภา ไทยสุชาติ
 ภาษาไทย 
        49. นางสมสุข อรุณจิต
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        50. ว่าที่ ร.ต.กิตติ บรรณ์โศภิษฐ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
        51. นายณรงค์ เพชรมาก
 ช่างต่าง ๆ 
        52. นายธีรชาติ พจนมณี
 ไม่ระบุ 
        53. นางนันทา ทองนุ้ย
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
        54. นายไพบูลย์ ด่านสกุล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        55. นางฐิษนิตา บ้างวิจิตร
 ภาษาไทย 
        56. นางละม้าย ปรีชา
 คณิตศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        57. นางกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์ บทความ
 ประจำชั้น 
        58. นางสุวรรณี ทองเลี่ยมนาค
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
        59. นายอรุณ ด้วงปาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
        60. นางสาวพัชรินทร์ สินไชย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        61. นางพรพิมล สุคนธชาติ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนนบพิตำวิทยา
        62. นายกฤษณะ สุขพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        63. นายเกรียงไกร สิทธิพงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        64. นางณภาภัช พงษ์พ้นภัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        65. นายอะหมาด หัตถประดิษฐ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านบางพระ
        66. นายทินกร พรหมดวง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนปากพนัง
        67. นายมนัส หาญเผชิญโชค
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        68. นายสุธน บุญละออ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        69. นายสุวัฒน์ งามจรัส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
        70. นางจำเรียง ทรัพยาสาร
 ภาษาไทย 
        71. นางนิตยา ผลาวรรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        72. นางปรีญา ยอดเพ็ชร
 ประจำชั้น 
        73. นางสุมาลี แก้วคง
 คณิตศาสตร์ 
        74. นางเอริสา สกุลวิโรจน์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
        75. นายยุคล มากคงแก้ว
 ช่างต่าง ๆ 
        76. นางสาวอรุณีย์ วงษ์ศรีปาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        77. นางอาภรณ์ บุญชัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        78. นายอุดมศักดิ์ แสงอรุณ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
        79. นางจุติพร ชาญณรงค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        80. นายสุรวุฒิ มานะจิตต์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        81. นางโสพิน กาญจนพงศ์
 วิทยาศาสตร์ 
        82. นายอรรณพ ยอแสงรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
        83. นายกฤษฎา วรรณา
 ไม่ระบุ 
        84. นายแอ๊ต อินทรอุดม
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        85. นายชนินทร์ จันทร์ปาน
 ไม่ระบุ 
        86. นายวินัย หมื่นรักษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        87. นายมนัส นิระโฮ
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
        88. นายวิทยา ศศิธร
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
        89. นางสาวถนอมศรี พลฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
        90. นายสุคนธ์ ภาคอารีย์
 อื่น ๆ 
รุ่นปี 2550
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
        91. นางกัลยาณี อุทัยทัศน์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        92. นายสฤษดิ์ อุทัยทัศน์
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนชุมชนใหม่
        93. นางสาวจิราภรณ์ แก้วนาค
 ประจำชั้น 
        94. นางจีราภรณ์ รัตนมณี
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเชียรใหญ่
        95. นางสาวจันทร์จิรา จันทร์ทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        96. นางภิรมย์ จอเอียด
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        97. นางสุภาพร เกิดเขียว
 วิทยาศาสตร์ 
        98. นางสาวหะซันน่า พงศ์ยีหล้า
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนทุ่งสง
        99. นางนิรมล เกษราพงศ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        100. นางรัตนา สันติศักดิ์สกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        101. นายวิรัช ภักดีสุวรรณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        102. นายสมยศ สอิ้งทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        103. นางอารีย์ พรหมรักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
        104. นางจิตรา ยอดแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        105. นายนิรันดร์ แก้วลำหัด
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        106. นางสาวมาดี ธรรมสุนทร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        107. นางสุรินทร์ มณีฉาย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        108. นางสาวอรพิน เพชรอาวุธ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
        109. นางพรรณี ปัทมาวิไล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        110. นางอารยา เวทย์วรพรรณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        111. นายทรงฤทธิ์ เพ็งหนู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        112. นายณรงค์ ยุทธิวัฒน์
 ช่างต่าง ๆ 
รุ่นปี 2551
กลุ่มเยาวชนมหาสดัม
        113. นายรณชิต ภักดีชน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
        114. นางเจนจิรา ไวกิจการณ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        115. นางบุษรา ทองมณี
 ไม่ระบุ 
        116. นางมยุรา บุญธรรม
 ภาษาไทย 
        117. นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        118. นายยงยศ ทองคำ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        119. นายสุจินต์ วิเชียรฉาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
        120. นางพราวนภา ผลบุญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        121. นายสามารถ แต่งอักษร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
        122. นางมาลี ตลึงจิตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        123. นายเสถียร วัฒนาพันธุ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนปากพนัง
        124. นายธีระพันธ์ ฑียาพงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        125. นางสาวนิชลักษณ์ สุขสวัสดิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        126. นางสาวบัญญัติ พรหมทอง
 ภาษาไทย 
        127. นายปานจิตต์ ตั้นเส้ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        128. นางพัชราภรณ์ รักช่วย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
        129. นางสุดจิต แปลงรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        130. นายเสวก จินเจือ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
        131. นายประเสริฐ ธานีรัตน์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
        132. นายวัชระ นามสนธิ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
        133. นางขวัญจุฑา ทรัพย์เจริญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        134. นางขวัญใจ ชื่นบาน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        135. นายเชษฐา ชื่นบาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        136. นายบุญฤทธิ์ สมเขาใหญ่
 ไม่ระบุ 
        137. นายประจักร เห็นพร้อม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
        138. นายวัธนา หนุมาศ
 ไม่ระบุ 
        139. นายอนุรักษ์ รักทอง
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
        140. นางจารี กาลดิษฐ์ทิพย์รัตน์
 ไม่ระบุ 
        141. นายถาวร ปลอดชูแก้ว
 ไม่ระบุ 
        142. นางสุธิณี ทรงอาวุธ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
        143. ว่าที่ ร.ต.สุเวศ กลับศรี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
        144. นายมนต์ชัย วุฒิพงศ์
 ไม่ระบุ 
        145. นางศิริพร ศิริคุณ
 ไม่ระบุ 
        146. นางสาวสุนัฏฐา เจริญผล
 ไม่ระบุ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
        147. นางมณฑา เพชรพันธ์
 ไม่ระบุ 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
        148. ผศ.ดร.สายฝน เอกวรางกูร
 ภาษาไทย 
รุ่นปี 2552
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
        149. นางสาวแก้วใจ สุวรรณเวช
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        150. นางสาววิชาดา ตันตระกูล
 พฤติกรรมมนุษย์ 
        151. นางสาวสุขุมาล จันทวี
 ภาษาไทย 
        152. นางสาวอรดา โอภาสรัตนากร
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
        153. นายชำนาญ ศิริวงษ์
 ไม่ระบุ 
        154. นายทวีป วังวิเศษกุศล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        155. นายประภาส หลิมวานิช
 ไม่ระบุ 
        156. นางสาวิตรี รัตนบุรี
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนขนอมพิทยา
        157. นายนิคม ทองใหญ่
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        158. นายลาภ นวนแก้ว
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
        159. นางเจตนา พิศบุญ
 วิทยาศาสตร์ 
        160. นางช่อทิพย์ ทองไย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        161. นางสาคร เกื้อเพชร
 ภาษาไทย 
        162. นายหัสนัย ไชยรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
        163. นางสกาวรัตน์ ร่วมสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        164. นางสาวอัศนีย์ บัวสาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
        165. นางลมัย รัตนมณี
 วิทยาศาสตร์ 
        166. นายสนั่น ยอดแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        167. นางสมยา อธิมุตติกุล
 ประจำชั้น 
        168. นางสุจิตรา ธานีรัตน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)
        169. นางบุญศรี มหันต์
 ไม่ระบุ 
        170. นายมานะโชค ชิญเดช
 ไม่ระบุ 
        171. นางสนธยา ประทุมมาศ
 ไม่ระบุ 
        172. นางหนูพันธ์ บรรเจิดเลิศ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านทุ่งชน
        173. นางธนพร เทียมกิ่งทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        174. นางวรรณา ปานโรจน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        175. นายอาทร ขุนรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านปากเชียร
        176. นางสาคร เกษโร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
        177. นางนงรัตน์ สุขสม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดโคกพิกุล
        178. นางชะอุ่ม คุ้มสุข
 ภาษาไทย 
        179. นางลัดดาวัลย์ ศิลาบุตร
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
        180. นางทรงศรี ประยูรรัตน์
 ไม่ระบุ 
        181. นางบุษบา เสนาะกรรณ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนวัดสระ
        182. นางจุรีย์ ช้างกลาง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
        183. นายโสภณ ทรัพย์มี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        184. นายอนงค์ ทรัพย์มี
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
        185. นายณรงค์ สุทธิภักดี
 ไม่ระบุ 
        186. นายถาพร พันธุรัตน์
 ประจำชั้น 
        187. นางพรทิพย์ สาระมาศ
 ประจำชั้น 
        188. นางพิมมณี เชาวลิต
 ประจำชั้น 
โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
        189. นายโกเวท อัมพุกานน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        190. นางสาวมณฑา สังข์แก้ว
 คณิตศาสตร์ 
        191. นายสมบูรณ์ กบิลพัตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        192. นางสาวธัญญารัตน์ จุลแก้ว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
รุ่นปี 2553
โรงพยาบาลปากพนัง
        193. นางกำไล สมรักษ์
 ไม่ระบุ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง
        194. นางสาวรัชนี ทรัพย์เจริญ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
        195. นางสาวธิดารัตน์ แสงสีดำ
 ภาษาต่างประเทศ 
        196. นางนปภัส ยางแก้ว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        197. นายวิยุทธ ชายพรม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        198. นายสมบูรณ์ เกิดเดช
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        199. นายสันติ นาดี
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
        200. นางกัญญรส บุญสิงห์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        201. นายเฉลิมพล พันทวีศักดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        202. นายณัฐพงค์ วินิโย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        203. นางผาสุข ถาวร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        204. นายอุทัย ศักดิ์จิรพาพงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
        205. นางแพรวพรรณ เชียรวิชัย
 ประจำชั้น 
        206. นางสาววรรณี อาญา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก
        207. นางวิไลวรรณ สังข์ทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        208. นางสุธานี จันทร์แก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
        209. นางพัฒนี ขำเจริญ
  
        210. นางแววมณี ศรีสวัสดิ์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
        211. นายชานนท์ เลิศริยาการน์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
        212. นางจิราภรณ์ สุขสมพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        213. นางณัฐปราง สุจารีย์
 ภาษาไทย 
        214. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        215. นางผ่องพรรณ เพชรทวี
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
        216. นางกาญจนา สีนวล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        217. นายเกษม เศรษฐ์ทวิศานติ์
 วิทยาศาสตร์ 
        218. นยางเกษร เกิดด้วยทอง
 บรรณารักษ์ 
        219. นายคมจักร อินทร์จันทร์
 ไม่ระบุ 
        220. นางสาวจงกล ทองกล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        221. นางจงกลนี เทพรักษ์
 คณิตศาสตร์ 
        222. นายจรรยา อุดม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        223. นางจริยา จันทร์บุญ
 ภาษาไทย 
        224. นายจรูญ คงกำเนิด
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        225. นางสาวจันตพร แซ่หลี
 ไม่ระบุ 
        226. นางจารึก ไชยชนะ
 ภาษาไทย 
        227. นายจำนงค์ ขวัญเกื้อ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        228. นายจำนงค์ สุวรรณ์คง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        229. นายจำลอง รักษ์กอ
 คณิตศาสตร์ 
        230. นางสาวจิตติมา ระยะวรรณ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        231. นางจิรพร นวลพลับ
 ภาษาไทย 
        232. นางจีรวัลย์ สุวรรณฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        233. นายเจริญ หนูปลอด
 วิทยาศาสตร์ 
        234. นางฉรีวรรณ รอดภัย
 ไม่ระบุ 
        235. นางฉวีวรรณ รอดภัย
 วิทยาศาสตร์ 
        236. นางชัญธนา สร้อยสุวรรณ
 วิทยาศาสตร์ 
        237. นางสาวฐิติมา ระยะไมตรี
 ภาษาไทย 
        238. นายณรงค์ ชาลี
 วิทยาศาสตร์ 
        239. นางดวงกมล น้อยจันทร์
 ไม่ระบุ 
        240. นางดวงตา เกษรสิทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        241. นางเตือนจิตร เดชพรหม
 บรรณารักษ์ 
        242. นายไตรรงค์ วรชาติ
 คณิตศาสตร์ 
        243. นายถนอม จิตพันธ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        244. นางถนอมศรี หนูดำ
 ภาษาไทย 
        245. นางสาวทัศนีย์ ระเหม
 ไม่ระบุ 
        246. นางทิพวรรณ คุณารักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        247. นายธวัช ณ นคร
 ศิลปะ 
        248. นายธวัชชัย เกิดถ้วยทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        249. นางธิดารัตน์ อำพพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        250. นางสาวธิภาพร อามย่องโช
 ไม่ระบุ 
        251. นางนงค์ศรี ชาญณรงค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        252. นายนที วัจนไพศาล
 ศิลปะ 
        253. นางนภาภรณ์ วัจนไพศาล
 คณิตศาสตร์ 
        254. นางสาวนลินาฏ ศรีชนะ
 ไม่ระบุ 
        255. นางสาวนาตยา วรรณมาศ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        256. นางนิตยา อนันต์
 คณิตศาสตร์ 
        257. นางนิตยาพันธ์ ชาตะกาญจน์
 ภาษาต่างประเทศ 
        258. นางสาวนิภาพร เพ็งจิตร
 ไม่ระบุ 
        259. นางนิลวดี สามารถ
 ภาษาต่างประเทศ 
        260. นางสาวนูรฮามีมี ซาซู
 คณิตศาสตร์ 
        261. นายบุญเกียรติ ศรีชาเยศ
 คณิตศาสตร์ 
        262. นางบุปผา พงษ์พานิช
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        263. นางเบญจมาศ ชามทอง
 ศิลปะ 
        264. นายประทีป ด้วงกูล
 วิทยาศาสตร์ 
        265. นายประยุทธ เมฆมณี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        266. นายประสิทธิ์ แก้วมีสุข
 เกษตร 
        267. นายประสิทธิ์ วรเวทย์
 วิทยาศาสตร์ 
        268. นางปราณี ลิ่มทอง
 ภาษาไทย 
        269. นายปราโมทย์ รอดนวล
 ศิลปะ 
        270. นายปรีชา เที่ยวแสวง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        271. นางผการณ์ ณ นคร
 ภาษาต่างประเทศ 
        272. นายพบศิริ ขวัญเกื้อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        273. นางพรทิพย์ สุทอง
 คณิตศาสตร์ 
        274. นางพรภิรมย์ ยี่สา
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        275. นางสาวพัชรี ปานอุดม
 คณิตศาสตร์ 
        276. นางสาวเพชรนรา ทิชินพงศ์
 ภาษาไทย 
        277. นายไพบูลย์ จันทร์ศรี
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        278. นางภาวนา รัตนคร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        279. นายมณฑล ชัยวัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        280. นางมัจทรี รอดภัย
 คณิตศาสตร์ 
        281. นางมาลี อินทรจันทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        282. นางยินดี คงทน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        283. นางยุวเรศ จันแก้ว
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        284. นายรวมศักดิ์ เบ็ญจศักดิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        285. นางรัตนกาญจน์ ทิพย์รักษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        286. นางรานี รักษาแก้ว
 ภาษาไทย 
        287. นางสาวราศรี เอียดไสย
 ภาษาไทย 
        288. นางสาวรุชดา ผันแปร
 คณิตศาสตร์ 
        289. นายลภิทักษ์ ฟุ้งตระกูล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        290. นางละวิน เอกมาตรกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        291. นางสาวลัญจกร ทองทา
 วิทยาศาสตร์ 
        292. นางวณี รอดนวล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        293. นางสาววนิดา คลิ้งเคล้า
 ภาษาต่างประเทศ 
        294. นางวรรณี ขวัญเกื้อ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        295. นายวรายุทธ นวลจันทร์
 คณิตศาสตร์ 
        296. นางวริยา ดำเพ็ง
 วิทยาศาสตร์ 
        297. สอ.วันชัย เรืองสังข์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        298. นางวารุณี ศรีรุปารยะ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        299. ว่าที่ ร.ต.วุฒิ ราตรีกฤกษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        300. นางสาวศรีเมฆ ตู้อารักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        301. นางสาวศิริพร ศรีสุขใส
 วิทยาศาสตร์ 
        302. นายศิลปชัย สุทอง
 ภาษาไทย 
        303. นายศุภชัย สัจจาดุลย์
 คณิตศาสตร์ 
        304. นางส่งเสริม แต่งเกษร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        305. นางสาวสถบดี ภูชฎาภิรมย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        306. นายสมชาย พุมดวง
 ภาษาต่างประเทศ 
        307. นางสมดี เบ็ญจภักดี
 ภาษาไทย 
        308. นางสมดี เพ็ญจศักดิ์
 ภาษาไทย 
        309. นายสมหมาย หนูดำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        310. นางสว่างจิต ไชยรัตน์
 ภาษาไทย 
        311. นางสะกีน่า ศาสนภาพ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        312. นายสัมพันธ์ ดำเพ็ง
 คณิตศาสตร์ 
        313. นายสิทธิชัย เงินส่ง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        314. นางสิรินภา ชามทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
        315. นางสิริวรรณ มณีโชติ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        316. นางสุดธิรา สาคร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        317. นายสุพจน์ เฮ้าแกน
 เกษตร 
        318. นางสาวสุพัตรา สุทธิพิทักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        319. นางสุภนีตา กังเซ่ง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        320. นายสุภาส มณีโชติ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        321. นางสุวรรณี สุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        322. ว่าที่ ร.ต.องอาจ อุทิศการ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        323. นางอนงค์รัตน์ สุวพันธ์
 คณิตศาสตร์ 
        324. นางสาวอนิสา ม้าดาลู
 ไม่ระบุ 
        325. นางสาวอัศมีย์ บังอร
 ไม่ระบุ 
        326. นางอารีย์ ภักดี
 ไม่ระบุ 
        327. นางสาวอารีย์ สุขภิบาล
 ไม่ระบุ 
        328. นางอำไพ วัยวัฒน์
 ภาษาไทย 
        329. นางสาวอิสรา โต๊ะยีโกบ
 ไม่ระบุ 
        330. นายอุดม บดีการ
 เกษตร 
        331. นางอุดมพร ช่วยชู
 คณิตศาสตร์ 
        332. นางอุมา สุวรรณวิหค
 ภาษาไทย 
โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
        333. นางวารุณี จินดาวงศ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน)
        334. นางนันทินี เมฆอภัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        335. นางเสาวลักย์ เกื้อมา
 ประจำชั้น 
โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
        336. นายโกวิทย์ อวุธเพชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
        337. นายเดชา กาญจนเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        338. นางสาวสมศรี แพทย์อำพร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านคอกช้าง
        339. นางจารึก ชูศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        340. นางมนชนก ยะโส
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านทอนวังปราง
        341. นายดุสิต ประคองศักดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        342. นางนาจสาคร ล่องโลด
 ประจำชั้น 
โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
        343. นายจำเริญ เชื้อกุลชาติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        344. นายสมหมาย รักษ์วงค์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านนาพา
        345. นางโชคดี จันทร์ทิพย์
 ภาษาไทย 
        346. นายมานิต จันทรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
        347. นางสาวนงค์นาถ บุญแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        348. นางผาณิต บุญเพชร
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านบางตะเภา
        349. นางสำอางค์ ชัยวิชิต
 ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านปากน้ำ
        350. นายบรรเจิด ถานะวร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        351. นายวีรชาติ สุขสวัสดิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านพังปริง
        352. นางสาวจุฑาทิพย์ จงหมาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        353. นางสาวจุรีพร ศรีเจริญ
 วิทยาศาสตร์ 
        354. นายพีระวิชญ์ แก้วประจุ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        355. นายวิพล เอี้ยวซิโป
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านสระนางมโนราท์
        356. นายไมตรี ทั่วด้าว
 ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านสระบัว นครศรีธรรมราช
        357. นางกัตติกา ศรีมหาวโร
 ไม่ระบุ 
        358. นางมลจันทร์ ค้าเจริญ
 วิทยาศาสตร์ 
        359. นางละออ แวววรรณจิตร
 ภาษาไทย 
        360. นายสุเทพ ชนะคุ้ม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
        361. นายทรงศักดิ์ ช่วยเกิด
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        362. นางละมุน แร่ทอง
 ภาษาต่างประเทศ 
        363. นายสถิต ทองคำชุม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        364. นางสุคนธ์ อุ่นศิริ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านไสส้าน
        365. นางวิรัตน์ แก้วเกื้อ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        366. นางสุนีย์ ทับเที่ยง
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านไสใหญ่
        367. นายเชื้อชาย มงคลหล้า
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        368. นางสาวนงรัตน์ เพชรด้วง
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
        369. นายสุเมธ อินทร์จงจิต
  
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
        370. นางสาวจรีรัตน์ เต้พันธ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        371. นางณิชากร ชูมณี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        372. นางดุษฎี กาญจนะ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        373. นางนัยนา รัตนถาวร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        374. นางนิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        375. นางสมศรี เรืองแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์
        376. นางสุกัญญา จันทร์จิมา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
        377. นางชรวย สายสิญจน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
        378. นางประภา นนทมิตร
 ภาษาไทย 
        379. นายไพโรจน์ ลักษณะปิยะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        380. นายมนตรี ขุนรักษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนวัดควนส้าน
        381. นายธังวา กงกาศ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        382. นายโสภนา ชูยงค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดโคกหาด
        383. นายณรงค์ จงจิตร
 คณิตศาสตร์ 
        384. นายสุระ ชูพงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดจันดี
        385. นางสาวปิยะวรรณ ชนะราวี
 วิทยาศาสตร์ 
        386. นายลัมพร คีรีเดช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        387. นายอภิชาติ ทะนงค์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนวัดท่ายาง
        388. นายทวี ศรีชาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดโทเอก
        389. นายปฐม พัฒนภักดี
 คณิตศาสตร์ 
        390. นางวันทนีย์ แป๊ะเง้าสุข
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        391. นายสวน แสงเสน
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนวัดวังขรี
        392. นางกาญจนา สมพรหม
 คณิตศาสตร์ 
        393. นางสาวขวัญฤทัย รัตนบุรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        394. นายดำริ เทพทวี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
        395. นางเสาวณีย์ สวัสดี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        396. นางอรุณี สกุลคง
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
        397. นางนัทธมน จินดารักษ์
 คณิตศาสตร์ 
        398. นางวนิดา อักษรวงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
        399. นางกชกร สิริกัญญกุล
 ภาษาไทย 
        400. นางสาวกิตติมา โอพั่ง
 ไม่ระบุ 
        401. นางจรีรัตน์ กอเจริญรัตน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        402. นายจรูญ ล่องพริก
 วิทยาศาสตร์ 
        403. นางจันทรธ์มาศ ทองเลี่ยมนาค
 ไม่ระบุ 
        404. นางจาริณี รักอาชีพ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        405. นางจำเนียร สุชาฎา
 คณิตศาสตร์ 
        406. นางจินตนา ชูโชนาค
 คณิตศาสตร์ 
        407. นางจินตนา นิยมชาติ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        408. นางจินตนา วงศ์กรเชาวลิต
 ภาษาต่างประเทศ 
        409. นางสาวจิราภรณ์ แป้นสุข
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        410. นางจีรภรณ์ เพียรอนุรักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        411. นายจุติ ชนะกุล
 วิทยาศาสตร์ 
        412. นางณัฏฐ์ณิชกมล ตรีวรพันธุ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        413. นางสาวณัฐญา แซ่ลิ่ม
 ภาษาต่างประเทศ 
        414. นางณัฐนันท์ คงรัตน์
 วิทยาศาสตร์ 
        415. นางดุษฎี อ่ำครอง
 ศิลปะ 
        416. นายธีรพงศ์ นิลพัฒน์
 ไม่ระบุ 
        417. นางนภสร หนูสุวรรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
        418. นางสาวนันตริตา เดชกาญจน์
 คณิตศาสตร์ 
        419. นายนิรันดร์ ชูศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        420. นายบุญโชค ภู่ทรัพย์มี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        421. นายบุญธรรม ศิริสาห์
 วิทยาศาสตร์ 
        422. นางประนอม วงษ์วิจารณ์
 ไม่ระบุ 
        423. นางประไพ ทองอุปการ
 วิทยาศาสตร์ 
        424. นางประภา สุดตรง
 คณิตศาสตร์ 
        425. นางปราณี ทองนอก
 ภาษาต่างประเทศ 
        426. นางปิติมา ทรัพยะโตษก
 ไม่ระบุ 
        427. ว่าที่ ร.ต.ผดุงศักดิ์ เชาว์ช่างเหล็ก
 ไม่ระบุ 
        428. นายพรเลิศ มารคคงค์แก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        429. นางพิชญ์สินี มณีฉาย
 วิทยาศาสตร์ 
        430. นางพิไลวรรณ วงศ์สว่าง
 วิทยาศาสตร์ 
        431. นายไพโรจน์ รักษ์พงศ์
 ภาษาไทย 
        432. นางภิญโญ ไทยสยาม
 คณิตศาสตร์ 
        433. นางยุพิน เพชรศรีเงิน
 ภาษาต่างประเทศ 
        434. นางรัตนาภรณ์ ไกรนรา
 คณิตศาสตร์ 
        435. นางรามวดี ขุนชำนาญ
 ไม่ระบุ 
        436. นางวัฒนา ศิริพฤกษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        437. นางวัลลีย์ สกุลวิโรจน์
 ภาษาไทย 
        438. นางวาสนา เชยบัวแก้ว
 ภาษาต่างประเทศ 
        439. นางวาสนา สุภาพ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        440. นายวินิจ มณีฉาย
 ไม่ระบุ 
        441. นางวิศน์ดล อินทิศ
 ไม่ระบุ 
        442. นางสาวศิรประภา ธรรมวณิช
 ภาษาต่างประเทศ 
        443. นางศิริภรณ์ ผดุง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        444. นางศุภวรรณ ณ นคร
 ภาษาต่างประเทศ 
        445. นายสมเกียรติ คำแหง
 ไม่ระบุ 
        446. นางสมจิตร มารคคงค์แก้ว
 ศิลปะ 
        447. นางสมเจือ สุขสวัสดิ์
 คณิตศาสตร์ 
        448. นายสรรพกฤษฎิ์ นาคฤทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        449. นางสิริพงศ์ ด้วงศรีทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        450. นางสุจารีย์ กุลเทศ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        451. นางสุจิรา รัตนพันธ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        452. นางสุชาดา จะรา
 ไม่ระบุ 
        453. นายสุชาติ มากช่วย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        454. นางสุนิษา ถนอมนาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        455. นางสาวสุนีย์ แก้วศรีนวล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        456. นางสุปรียา มากช่วย
 ภาษาต่างประเทศ 
        457. นายสุพร จินดาวงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        458. นางสาวสุภารัตน์ หมวดเมือง
 ไม่ระบุ 
        459. นางสุรีย์ ธีระพงศ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        460. นางสุวรรณา ศิริสา
 วิทยาศาสตร์ 
        461. นางสุวิมล เชื้อเหล่าวานิช
 คณิตศาสตร์ 
        462. นางเสาวนีย์ ทองขำ
 ภาษาไทย 
        463. นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนอรุณ
 ไม่ระบุ 
        464. นางโสพิศ พิบูลย์
 คณิตศาสตร์ 
        465. นายอภิชัย ดนัยมงคล
 ไม่ระบุ 
        466. นางอรทัย ถึงสุขวงษ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        467. นางอัมพา ภูมิพิชญดำรง
 ไม่ระบุ 
        468. นางสาวอาจิน เหมทานนท์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        469. นางอาภา สาระมาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        470. นางอาริยา หมาดเมือง
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        471. นายอำพน หนวดเมือง
 ไม่ระบุ 
        472. นางอำไพ เกษีสม
 ภาษาต่างประเทศ 
        473. นางอุรัญญา ปรีชา
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนสมสรร
        474. นายพงศธร บัวขวัญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        475. นายสมปอง สีดุก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
        476. นางสาวพวงรัชต์ เพชรา
 ไม่ระบุ 
        477. นายสมศักดิ์ ด้วงศรีทอง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        478. นางสาวอาภรณ์ สำเภาแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
        479. นางดารณี จงกลพืช
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม
        480. นางพจมา พรหมพิชญานนท์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนเสาธงวิทยา
        481. นางจิราพร คงปล้อง
 วิทยาศาสตร์ 
        482. นายพัยรัตน์ ชูผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        483. นางวลัยภรณ์ บุญปราบ
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
        484. นายไชยแสง จิตรเนียม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        485. นางวิไลพร จิตรเนียม
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนองค์การสวนยาง 2
        486. นางนฤมล จิรวงศ์สวัสดิ์
 ประจำชั้น 
โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
        487. นางชไมพร ยืนเพชร
 คณิตศาสตร์ 
วิทยากรอิสลาม
        488. นายนิรัต สมนึก
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
        489. นายสุริยา สิทธิรักษ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
        490. นายบรรจบ ไหมบุญแก้ว
 ไม่ระบุ 
        491. นายไพฑูรย์ แก้วชูใส
 อื่น ๆ 
        492. นางรุ่งรัตน์ ไชยชาญยุทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        493. นางสกาวเดือน บริพันธ์
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        494. นางนารีรัตน์ พรหมศร
 ภาษาไทย 
        495. นายมณเฑียร มหินไชย
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        496. นายจิรพัฒน์ ลิ่มทอง
 ไม่ระบุ 
        497. นางสาวจุฑาภรณ์ ศรีใส
 ไม่ระบุ 
        498. ว่าที่ ร.ต.สุนทร เตียวัฒนาตระกูล
 ไม่ระบุ 
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
        499. นายวิโชติ คำวิจิตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
        500. นางสาวขจิต บุญประดิษฐ
 ไม่ระบุ 
        501. นางขวัญธิดา พิมพการ
 จิตวิทยา 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขนอม
        502. นางสาวธีระพร ขนอม
 ไม่ระบุ 
        503. นางสาวปภัสสร์กุล ชูช่วย
 ไม่ระบุ 
        504. นายพสธร อินแพง
 บรรณารักษ์ 
        505. นายศุภนนท์ เงินถาวร
 ไม่ระบุ 
        506. นางสาวอรอุมา มนัสชน
 ไม่ระบุ 
        507. นางอัจฉนุช คำดีบุญ
 ไม่ระบุ 
        508. นายโอภาส เกื้อสกุล
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
        509. นางสาวกัลยา ครุฑคง
 ไม่ระบุ 
        510. นางจิราภรณ์ ศรีเผด็จ
 ไม่ระบุ 
        511. นางสาวถนอมศรี แซ่ฮั่น
 ไม่ระบุ 
        512. นายพงศักดิ์ สุวรรณรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        513. นางพวงน้อย ทูลธรรม
 ไม่ระบุ 
        514. นางยุพิน วัฒนสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        515. นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์
 ไม่ระบุ 
        516. นายวีระวุฒิ สัญพัชณ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอถ้ำพรรณรา
        517. นางสมศรี นาครัตน์
 ไม่ระบุ 
        518. นายโสภณ เพชรมี
 ไม่ระบุ 
        519. นางสาวอมรศรี รักษามัญ
 ไม่ระบุ 
        520. นายอาภรณ์ นพรัตน์
 ไม่ระบุ 
        521. นางอาภรณ์ศรี พรหมดำ
 ไม่ระบุ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าศาลา
        522. นายจาตุรนต์ วงศ์สวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
        523. นางจุไรรัตน์ ช่วยชู
 ไม่ระบุ 
        524. นายพานุพงศ์ อนันต์
 ไม่ระบุ 
        525. นางมะลิพรรณ วงศ์สวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
        526. นางสาวลัดดา ลือชา
 ไม่ระบุ 
        527. นายวิทยา โชติกะ
 ไม่ระบุ 
        528. นายวิรัตน์ มัจฉาชาญ
 ไม่ระบุ 
        529. นางสาวสัจมาศ กัลยาโพธิ์
 ไม่ระบุ 
        530. นางสุดารัตน์ จันทร์อำไพ
 ไม่ระบุ 
        531. นางสาวสุภัทร รัตนบุรี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
        532. นายปรุง ชูรุงรัตน์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช
        533. นางเฉลิมลักษณ์ เต็มภาชนะ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
        534. นายธวัชชัย คงนุ่ม
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
        535. นางสาวจันทร์ทิพย์ รอดมา
 คณิตศาสตร์ 
        536. นายฉัตรชัย หนูเพชร
 คณิตศาสตร์ 
        537. นางวันเพ็ญ ทองบัว
 ภาษาต่างประเทศ 
        538. นางสาวสุพิศ โรจนวรรณ์
 วิทยาศาสตร์ 
        539. นายสุรชัย ทองพันธุ์
 ไม่ระบุ 
        540. นายอารัน สุปรียะธิติกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
        541. นางสาวกรุณี แสนเฉย
 ไม่ระบุ 
        542. นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา
        543. นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
        544. นางปรียา บุญให้ผล
  
โรงเรียนบ้านแพรกกลาง
        545. นายจำเริญ ลือสันติธีรกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        546. นายวีรชน ชูมณี
 คณิตศาสตร์ 
        547. นายสุนทร กฐินหอม
 ไม่ระบุ 
        548. นายสุวิช อุบล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
        549. นายกิตติ ลิมวนาทิพงษ์
 คณิตศาสตร์ 
        550. นายประวิตร บุญทรง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        551. นายปิยะ สุขกลับ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนวัดเขาโร
        552. นายอุทัย ชูแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดจันดี
        553. นางกาญจนา อินทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        554. นางนิภาภรณ์ ศรีอินทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        555. นายรัฐกิตติ์ ริยาพันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        556. นายสมพร คีรีเดช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนวัดประดิษฐาราม
        557. นางดวงเดือน พลพิชัย
 ภาษาต่างประเทศ 
        558. นางวิไลลักษณ์ เจริญรูป
 ภาษาไทย 
        559. นายสุชัย สบเหมาะ
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเสาธงวิทยา
        560. นางกันยากร ณ พัทลุง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        561. นางจิราภรณ์ รัสมะใบ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        562. นางจุฑาทิพย์ ยนติโต
 ภาษาไทย 
        563. นางนภาพร สายมณี
 วิทยาศาสตร์ 
        564. นางสาวประทุม นพการ
 ภาษาต่างประเทศ 
        565. นายประพันธ์ จันทรืจุไร
 คณิตศาสตร์ 
        566. นายประภาส จันทร์วิเชียร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        567. นายมงคล จันทร์วงศ์
 ภาษาไทย 
        568. นางสาวมลฑา กระวีพันธ์
 ภาษาต่างประเทศ 
        569. นางรัตติญา บุญเรือง
 วิทยาศาสตร์ 
        570. นางไรหนาบ ตัดสายชล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        571. นางศิวาพร คำนาณ
 วิทยาศาสตร์ 
        572. นายสัมฤทธิ์ หอมหวล
 วิทยาศาสตร์ 
        573. นางสุจิตรา คมวินัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        574. นายสุชาติ พรหมอินทร์
 เกษตร 
        575. นายเสนอ หม่อมพิบูลย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        576. นางเสาวลักษณ์ จุลโพธิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        577. นางอรุณศรี เพชรภู
 วิทยาศาสตร์ 
        578. นางอลิศรา เพชะ
 ภาษาไทย 
        579. นางอาภรณ์ ชัยสวัสดิ์
 ภาษาไทย 
        580. นายอิลยาส หมากปาน
 ไม่ระบุ 
        581. นายอุดม ช่วยคงคา
 วิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        582. นายเผ่าพันธุ์ พุ่มสุวรรณ
 อื่น ๆ 
        583. นางพรทิพย์ รัตนพันธ์
 อื่น ๆ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช
        584. นายธนพงศ์ มูสิกะ
 ช่างต่าง ๆ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
        585. นางสาวภัครวดี สุดประเสริฐ
 อื่น ๆ 
        586. นายศราวุฒิ สงจันทร์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
        587. นางสาวพรทิพย์ เกิดสม
 ไม่ระบุ 
        588. นางสายพิน เสมียร
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
โรงพยาบาลพรหมคีรี
        589. นางนิศา ดิษฐาน
  
โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
        590. นางพยอม ฤทธิชาญชัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนจรัสพิชากร
        591. นางไขแสง ใจหวัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        592. นายจิระ โกไศยกานนท์
 พลศึกษา 
        593. นางดอนน่ากีล่า เสือทอง
 ภาษาอังกฤษ 
        594. นายราชัย แป้นถนอม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        595. นางรำภา นันทกาญจน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        596. นายเศรษฐ เสือทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        597. นายอัครวิทย์ ภู่ดอก
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านคลองวัง
        598. นายธวัชชัย จุติประภาค
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
        599. นายจำลอง มณีฉาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        600. นางสาวจิภาพร แนะแก้ว
 หลายวิชา 
โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
        601. นางสาวกรรณิการ์ ปรีชาชาญ
  
        602. นางสาวจารินี ธราพร
  
        603. นางสาวนภสร อาจภัยรินทร์
  
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
        604. นายจักราวุธ ศรีเกตุ
 วิทยาศาสตร์ 
        605. นางวิยะดา น้อยทับทิม
 ภาษาอังกฤษ 
        606. นางสุรัสวดี คมขำ
 ภาษาไทย 
        607. นางอาทิตา สุวรรณ์
  
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
        608. นายธีรพล เหมือนหาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        609. นายพรเทพ บุญพอก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        610. นางลำเจียก ศุกระกาญจน์
 ภาษาไทย 
        611. นางวลัยรัตน์ เหมือนหาญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนวัดกลาง
        612. นางสาวสุพัตรา งามคม
 ภาษาไทย 
โรงเรียนสตรีปากพนัง
        613. นายจอมอุษา สุขวัฒนา
 ศิลปะ 
        614. นายธนสรณ์ ศากยโรจน์
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
        615. นายสุริยา ลิบน้อย
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
        616. นางสาววิไลลักษณ์ ปลอดเถาว์
 ภาษาไทย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
        617. ร.ต.หญิงมัลลิกา คงอินทร์
  
        618. นางศุภกาณจน์ อักษรสิทธิ์
  
        619. นางสาวสุภาภรณ์ สมใจนึก
  
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
        620. นางสาวกมลรัตน์ ดำเกิงพันธุ์
 อื่น ๆ 
        621. นางวิภารัตน์ เดชชัง
 อื่น ๆ 
        622. นางศิริสุข จันทร์แก้ว
  
        623. นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร
 ภาษาอังกฤษ 
        624. นางสาวสุชาดา สังข์มงคล
 คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
        625. นายสมบูรณ์ ทิพย์มุนี
 พลศึกษา 
รุ่นปี 2556
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร
        626. นายจิรพจน์ ศรีไสยเพชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        627. นางสาวนิภา นุ่นแก้ว
 ภาษาไทย 
        628. นางวไลลักษณ์ ทองวิจิตร
 คณิตศาสตร์ 
        629. นางสาวสาลิพร เจริญรูป
 ภาษาต่างประเทศ 
        630. นางสาวสุปราณี แผ่นศิลา
 วิทยาศาสตร์ 
        631. นางสุพัตรา กาญจนโรจน์
  
        632. นายเสรี สมภูเวช
 ศิลปะ 
โรงเรียนทรายขาววิทยา
        633. นางสาวชุลีพร อ่อนเกตุพล
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
        634. นายเกียรติศักดิ์ หมื่นจร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        635. นางพวงทิพย์ บุญรอด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        636. นายฟรีโรจน์ นิโครธาสุวรรณ
  
โรงเรียนวัดกลาง
        637. นางตวงรัตน์ สินทรัพย์
  
        638. นายสันติ วิบูลย์ศิลป์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        639. ดร.สายัณห์ เจียมสวัสดิ์
  
โรงเรียนวัดวังขรี
        640. นางแจ่มฤดี นุ่มนวล
 วิทยาศาสตร์ 
        641. นางสายพิน ดำเกลี้ยง
 ภาษาไทย 
        642. นางอำภา ชนินทรเทพ
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนวัดสระ
        643. นายวินัย แคล้วคลาด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        644. นางสุภา รักจันทร์
 ภาษาไทย 
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
        645. นางสาวทิพวัลย์ ณ นคร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนวัดสามัคยาราม
        646. นายพิมล ชายทอง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        647. นางอัสนีย์ หอมนวล
 เพศศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
        648. นางสาวจารุวรรณ คงช่วยสถิตย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        649. นายปรีชา มหาโพธิกุล
  
        650. นายสิทธิชัย กองสุข
  
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
6832619