ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2547
โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานเหนือ
        1. นางนิ่มนวล ขานวงศ์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2549
โรงเรียนกุมภวาปี
        2. นางสาวกุหลาบ แก้วเจริญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        3. นางเพียงจันทร์ สิงห์สุโต
 ไม่ระบุ 
        4. นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์
 ไม่ระบุ 
        5. นางสุคนธ์ กองสีผิว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        6. นางสุภาพร คำกรอง
 วิทยาศาสตร์ 
        7. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเกียรติ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
        8. นางเกษแก้ว แสงมณี
 ไม่ระบุ 
        9. นายชวนนท์ พวงทวี
 ไม่ระบุ 
        10. นางเยาวภรณ์ สุทธิประภา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        11. นางรัชฎาภรณ์ พรหมบุตร
 วิทยาศาสตร์ 
        12. นายสุรชัย ทองทิพย์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม
        13. นางณัฐวดี นรินทร์
 ไม่ระบุ 
        14. นางไพบูลย์ ศรีชัยยศ
 ไม่ระบุ 
        15. นางสาวภานุมาศ สงวนนาม
 ไม่ระบุ 
        16. นางศุภลักษณ์ ทิโส
 ไม่ระบุ 
        17. นายสุนทร ศรีชัยยศ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา บทความ
        18. นางกฤษดา อุดมศักดิ์
 ไม่ระบุ 
        19. นายเขตชาติ กาสี
 ไม่ระบุ 
        20. นายสมหมาย สำราญบำรุง บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        21. นายอนุชิต กลางพรหม บทความ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        22. นางอภิญญา เที่ยงธรรม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
        23. นางชนกพร สานะสี
 ไม่ระบุ 
        24. นางปัญญาภรณ์ ชาลีสมบัติ
 ไม่ระบุ 
        25. นางสาวเสถียร อินทร์หาญ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
        26. นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์สุขา
 ไม่ระบุ 
        27. นายพิชัย สุทธิบุญ
 ไม่ระบุ 
        28. นายศักดา กาหาวงษ์
 ไม่ระบุ 
        29. นายสมชัย กิตติปัญญาศิริ
 ไม่ระบุ 
        30. นางสาวอนงค์นุชร์ รัตนปัญญา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
        31. นายพงษ์ศักดิ์ ภูมิพื้น
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
        32. นางสาวอังคณา ชิณจักร
 อื่น ๆ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
        33. นายอมร ภาดี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
        34. นางจิราภรณ์ ธรรมศาสตร์สิทธิ์
 ไม่ระบุ 
        35. นายไพบูลย์ คำกันยา
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2550
เทศบาลตำบลหนองวัวซอ
        36. นายกุศล แก่นท้าว
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนชุมชนโนนสูง
        37. นางนิตยา ขันติวิริยะกุล
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
        38. นางจวนสว่าง สิงห์ม่วง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
        39. นายนิคม สมโชค
 ไม่ระบุ 
        40. นางสุทิศสา กิติราช
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
        41. นายประสิทธิ์ ทบวงษ์ศรี
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านโคกผักหอม
        42. นายทองเพชร สุวรรณอำไพ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
        43. นางกฤตพร อนุมาตย์
 ไม่ระบุ 
        44. นายชูชัย พินิจมนตรี
 ไม่ระบุ 
        45. นางนุชนาฏ คำล้วน
 ไม่ระบุ 
        46. นายสมควร ลาโพธิ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองกบ
        47. นายอุดม สาระรัตน์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง
        48. นายถนอม ตอนเหนือ
 ไม่ระบุ 
        49. นางสาวลัดดา ไตรยราช
 ไม่ระบุ 
        50. นางวริษฐา บัวพัฒน์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน
        51. นายเทพรัตน์ วิริยะภาพ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
        52. นายผจญไพร อิ่นอ้อย
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
        53. นางจุฑาภรณ์ รัศเสียร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        54. นางรัตนา คันธราช
 ไม่ระบุ 
        55. นางวรนุช แพะขุนทศ
 ไม่ระบุ 
        56. นางวรารัตน์ จิตต์ผล
 ไม่ระบุ 
        57. นางสาวศรีนวล ศรีหริ่ง
 ไม่ระบุ 
        58. นายสะเสียน รัศเสียร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
        59. นางฉันทนา พลวี
 ไม่ระบุ 
        60. นายธวัช ขุริมนต์
 ไม่ระบุ 
        61. นางปวิตา ไชยมาตย์
 ไม่ระบุ 
        62. นางมนรัตน์ สมสุข
 ไม่ระบุ 
        63. นางวิลาวรรณ พัฒนชัย
 ไม่ระบุ 
        64. นางสมัคร จันสีขำ
 ไม่ระบุ 
        65. นางสุมล โกรัมย์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
        66. นางกฤตพร ทองโคตร
 ไม่ระบุ 
        67. นายแสงชัย ตั้งอยู่ศิริ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
        68. นางจันทรา มงคลโชค
 ไม่ระบุ 
        69. นางสาวศรีแก้ว ศรีหริ่ง
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
        70. นายมีชัย แววศรี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
        71. นายเมธี มูลธิ
 ไม่ระบุ 
        72. นางศิริพร ชัยภูมิ
 ไม่ระบุ 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ
        73. นายธงชัย คำสาลี
 ไม่ระบุ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหมูม่น
        74. นายภูมิใจ โพธิ์ทัย
 ไม่ระบุ 
องค์การบริหารส่วนตำบลอูบมุง
        75. นางสาวอรวรรณ โพยนอก
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2551
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
        76. นางชมภูนุช คำดีบุญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        77. นางญาดานันท์ ไชยรัตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
        78. นางนวพร เชิดทอง
 ไม่ระบุ 
        79. นางพุทธชาติ เหลาแก้ว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        80. นายอนงค์ พันพินิจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
        81. นางจันทร์ประภา สิทธิพรหม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        82. นางสาวทัศนีย์ ชัยมูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        83. นายวิรัช บุญหยวก
 ภาษาไทย 
        84. นายวิสันต์ เกษแก้ว
 ไม่ระบุ 
        85. นายสมศักดิ์ วรรณขาม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
        86. นางเพชรา พิมพ์ศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        87. นายสุรศักดิ์ พิมพ์ศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
        88. นางนริสา เสียงเพราะ
 ภาษาต่างประเทศ 
        89. นายสัญญา สุริยภา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
        90. นางจารุวรรณ บุญก้านตรง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        91. นายจำนงค์ จารุพงษ์ทวิช
 ไม่ระบุ 
        92. นายฉัตรวิมล หมื่นกุล
 ไม่ระบุ 
        93. นางสาวนาที เพียอินทร์
 ไม่ระบุ 
        94. นายประดับศิลป์ คำดีบุญ
 ไม่ระบุ 
        95. นายพนม วัจนสุนทร
 ไม่ระบุ 
        96. นายวันชัย สุ่มมาตย์
 ไม่ระบุ 
        97. นายอุทัย บุพิ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี
        98. นางสาลินี ผิวศิริ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        99. นางสุภาวดี ศรีอรพิมพ์
 วิทยาศาสตร์ 
        100. นางสาวอมรา คุริมา
 ภาษาไทย 
        101. นางสาวอุภาพร สงวนนาม
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
        102. นางเชาวรัตน์ แก่นดี
 ไม่ระบุ 
        103. นายบำรุง ประภาษา
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
        104. นายทวี ตันนารัตน์
 ไม่ระบุ 
        105. นายสไว ศิริรัตนพงษ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
        106. นายรฐารัชต์ กุลพัฒน์ธนัตถ์
 ไม่ระบุ 
        107. นางลักขณา สุขนะโน
 ภาษาไทย 
        108. นางสมบูรณ์ ศรีนุกูล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)
        109. นางชนากานต์ ธรรมโหร
 ภาษาไทย 
        110. นางสาวนิรมล ทองตัน
 ไม่ระบุ 
        111. นางศริญญา พระยาลอ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
        112. นางสาวกิตติยา บ่อชน
 ภาษาไทย 
        113. นายเกียรติสิทฐ์ อรรคสาร
 คณิตศาสตร์ 
        114. นางสาวคำใหม่ ประสาร
 วิทยาศาสตร์ 
        115. นายจตุพล เหง้าพรหมมินทร์
 คณิตศาสตร์ 
        116. นางจรัสศรี เริ่มรักษ์
 ภาษาไทย 
        117. นายจารุวัชร์ ศรีสุชาติ
 ไม่ระบุ 
        118. นางเจียมจิต โคตรชมภู
 ภาษาต่างประเทศ 
        119. นายณัฐพล บรรณกาล
 ไม่ระบุ 
        120. นางณิชาภัทร บุตรไชย
 ประจำชั้น 
        121. นางดวงใจ จุติมา
 ภาษาไทย 
        122. นางสาวทิพวรรณ รสชา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        123. นางสาวธนธรณ์ ปราบพาล
 ภาษาต่างประเทศ 
        124. นางสาวนาถยา สนทนาวงษ์
 ไม่ระบุ 
        125. นางสาวนารีนาท ห่อไธสง
 ภาษาต่างประเทศ 
        126. นายนิรัตน์ เพ็งพารา
 ไม่ระบุ 
        127. นางสาวบัวไล ภูเวียง
 ภาษาไทย 
        128. นายประจักษ์ กุศลมานิตย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        129. นายประจักษ์ ราชโยธี
 วิทยาศาสตร์ 
        130. นายประเด็จ ชมพุด
 คณิตศาสตร์ 
        131. นางสาวประเพ็ญพร ปราบศัตรู
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        132. นางสาวพรพรรณ เรืองฤทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        133. นางสาวไพริน รัคที
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        134. นางสาวภาวิณี ลุนชัยภา
 ภาษาไทย 
        135. นายมงคล ดอนพลก้อม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        136. นางมยุรี แข็งขัน
 ภาษาไทย 
        137. นางสาวมยุรี บุญปัน
 วิทยาศาสตร์ 
        138. นางสาวมะลิวรรณ ศรีสว่าง
 ภาษาต่างประเทศ 
        139. นางสาวยุพาพร นันทะสาร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        140. นางรวีวรรณ มาลา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        141. นางรุ่งนภา ทองทิพย์
 คณิตศาสตร์ 
        142. นางสาววยุรี โสภา
 ไม่ระบุ 
        143. นางสาววิยะดา คำภีระ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        144. นายศักดิ์ชัย คันธี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        145. นางสาวศิรินทรา ประดิษฐ์ด้วง
 ภาษาต่างประเทศ 
        146. นางศิรินธร ศิริจันทรา
 วิทยาศาสตร์ 
        147. นางสาวสงวน สุทธิประภา
 ภาษาไทย 
        148. นายสงวนชัย ทีปสว่าง
 ศิลปะ 
        149. นายสมเจตน์ เสาโร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        150. นายสมทอง พุทโธวาส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        151. นางสมปอง เขมะสัจจกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        152. นายสมัย มาลา
 คณิตศาสตร์ 
        153. นายสิทธิพงษ์ เริ่มรักษ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        154. นางสาวสุจิมพร ธนะสูตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        155. นายสุพรต ศิริธร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        156. นายสุภาพ ศรีเพ็งมาตย์
 ไม่ระบุ 
        157. นางอนงค์ลักษณ์ วรรณลี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        158. นายอนุสิฏฐ์ ปัสนิตย์
 ศิลปะ 
        159. นายอภิสิทธิ์ ศรีชัย
 ไม่ระบุ 
        160. นางสาวอรพรรณ โจมทา
 ภาษาไทย 
        161. นางอรวรรณ จันทะแจ้ง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        162. นายอรสิน พรมสิทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
        163. นางอรอนงค์ แม็คเคลลาร์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        164. นางสาวอรอุมา สุขณรงค์
 ภาษาไทย 
        165. นายอาทิตย์ เหล่าหมวด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        166. นางอาภรณ์ โอตาคาร
 วิทยาศาสตร์ 
        167. นายอิศเรนทร์ กองมณี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        168. นางสาวอุไรวรรณ์ คำมูลศรี
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม
        169. นางทิพวรรณ จันทรเสนา
 ไม่ระบุ 
        170. นางบุญญาภรณ์ ธิตานนท์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
        171. นางอัจฉราพร สิงห์สิทธิ์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา
        172. นางรุจิรา อิ่นอ้อย
 ภาษาไทย 
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
        173. นางสาวทัศนีย์ สมณะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        174. นางพรเพ็ญ บุตรแสน
 วิทยาศาสตร์ 
        175. นางลำใย แก้ววิเชียร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        176. นางสาวสริตา ทองภูธรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        177. นายสุวรรณ ธีระพงษ์ธนากร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        178. นายเสถียร ใสศรัทธา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
        179. นางฉวีวรรณ อุ่นมณี
 ไม่ระบุ 
        180. นางวาสนา กัลยบุตร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
        181. นายยุทธนา เพ็งสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
        182. นายคมสันต์ เอ็นคะวัน
 คณิตศาสตร์ 
        183. นางสาวจรัส ง้วนพันธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
        184. นางสาวธิชานันท์ บุตรวิเศษ
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
        185. นายประภาส ภูคำใบ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
        186. นายชูวิทย์ สิงห์โท
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
        187. นายบรรพต พระยาลอ
 ไม่ระบุ 
        188. นายบูรพา พรหมสิงห์
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
        189. นายอุดร บุรีเพีย
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2552
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
        190. นายสนธิเดช เจริญไชย
 ไม่ระบุ 
        191. จ.ส.อ.อนันต์ ช่อมเซียง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม
        192. นายนิกร ภูถมนิล
 ไม่ระบุ 
        193. นายบุญเจริญ สุขสกุล
  
        194. นายปิยชาติ พร้อมใจ
 ไม่ระบุ 
        195. นางฤทัยรัตน์ วงศ์กันยา
 ไม่ระบุ 
        196. นางสาววนิดา ทองแสง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
        197. นายกันทรากร นาคจันทร์
 ไม่ระบุ 
        198. นายนิพนธ์ ชุมพร
 ไม่ระบุ 
        199. นายวิชัย ด่านพงษ์
 ไม่ระบุ 
        200. นางสาวอรอุมา ทุมแสง
 ไม่ระบุ 
        201. นายอากร ธนารักษ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
        202. นางนวลจันทร์ สิงห์ธนู
 ไม่ระบุ 
        203. นางรัชนีภรณ์ นิลดำเนิน
 ไม่ระบุ 
        204. นายสันติรักษ์ ลุสีดา
 ไม่ระบุ 
        205. นางอัมราภรณ์ กรณ์เกษม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
        206. นางสาวรุ่งรัชนี ศรีหาบัติ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์
        207. นางสาวจิราภรณ์ วงศ์สนิท
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        208. นายบุญถม วรรณทอง
 ไม่ระบุ 
        209. นางพรรณนิภา พร้อมเพียง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
        210. นางรุ่งรัศมี เทกมล
 ไม่ระบุ 
        211. นายสมเกียรติ ไสยเลิศ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อุดรธานี
        212. นายกำธร สวัสดิ์นะที
  
        213. นายธนาศักดิ์ อัครวงศ์
 ไม่ระบุ 
        214. นางปิยะนัย นาสว่าง
 ไม่ระบุ 
        215. นางสาวฤดี วงษาเนาว์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
        216. นายณภัทร เหมาะสม
 ไม่ระบุ 
        217. ส.ต.อ.ธีรยุทธ พลแสง
 ไม่ระบุ 
        218. นางพัชรินทร์ เมืองซอง
 ไม่ระบุ 
        219. นายสุรชัย เพียดงมัน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
        220. นายอัทธสิทธิ์ วังคำแหง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
        221. นายไพฑูรย์ ไชยขันธ์
 ไม่ระบุ 
        222. นายสุรพงษ์ ซาตา
 ไม่ระบุ 
        223. นายอรรคพล ภุมรา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
        224. นายเจษฎา มหาเนตร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
        225. นายธงชัย สิทธิพิสัย
 ไม่ระบุ 
        226. นายธรรมนอง อินทนาม
 ไม่ระบุ 
        227. นางวิลาวัณย์ อุทามนตรี
 ไม่ระบุ 
        228. นายสุรชาติ วาทะสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพังงูพิทยาคม
        229. นายเกรียงไกร บัวชน
 ไม่ระบุ 
        230. นายชินวัฒน์ แสงชาตรี
 ไม่ระบุ 
        231. นางสาวเพลินจิตร กล้าหาญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        232. นายวรารักษ์ หนึ่งโชคชัย
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพันดอนวิทยา
        233. นายจรัญ มีอาหาร
 ไม่ระบุ 
        234. นายทนงศักดิ์ จำปา
 ไม่ระบุ 
        235. นางพรรณเพ็ญ อ่อนน้อม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา บทความ
        236. นายอัครพงค์ ณรงค์ชัย
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนภูพานวิทยา
        237. นางลำภา บุญกอง
 ไม่ระบุ 
        238. นางสุชาดา ทิพยวิชิน
 ไม่ระบุ 
        239. นางสาวอังคณา รัตนติสร้อย
 ไม่ระบุ 
        240. นางเอมอร ศรีภูมิสวัสดิ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
        241. นายยุทธพงษ์ เหล่าทองสาร
 ไม่ระบุ 
        242. นางรัตนาวดี วรรณสาร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
        243. นางสาวกรกนก เนครสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        244. นางสันทนา อินมะโรง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
        245. นายเกียรติชัย สินธววิบูลย์
 ไม่ระบุ 
        246. นางสาวชวนพิศ จิตธรรมมา
 ไม่ระบุ 
        247. นางนิภาพร หลักคำ
 ไม่ระบุ 
        248. นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์
 ไม่ระบุ 
        249. นางเพลินพิศ วิเศษศิริ
 ไม่ระบุ 
        250. นายสกลรัตน์ ศิริกุล
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
        251. ว่าที่ร้อยตรีมณเฑียร น้อยบุดดี
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
        252. นางสาวศศิธร นาคดิลก
 ไม่ระบุ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
        253. นายสิทธิศักดิ์ สุวรรณรินทร์
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
เทศบาลตำบลสร้างก่อ
        254. นายด้วง เนื่องมัจฉา
 ไม่ระบุ 
        255. นายประพันธ์ คงประพัฒน์
 ไม่ระบุ 
        256. นางศรัณยา นะราช
 ไม่ระบุ 
        257. นายสมาน ศรีพลลา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
        258. นางสาวนนทยา เชิดทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        259. นางประกายดาว เครือเขื่อนเพชร
 วิทยาศาสตร์ 
        260. นางโสพิศ เรืองเพชร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        261. นางสาวอลิชา สมบูรณ์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเชียงพังพัฒนวิช
        262. นางกรรณิการ์ ชัยมัง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        263. นางพจนีย์ อัตรจาร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        264. รัตนา มุกดาม่วง
 ไม่ระบุ 
        265. นายวีรพล นาถบท
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
        266. นางคำปุ่น ทิพย์โชติ
 ภาษาไทย 
        267. นายทรงเดช ฤาชากุล
 ไม่ระบุ 
        268. นายมณฑล เจริญวิชญ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        269. นางสุพัตรา ภูผินผา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์
        270. นายฉัตรชัย เลิศสหพันธ์
 ช่างต่าง ๆ 
        271. นายธราดล ทิพวัจนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        272. นายเลิศสุวัฒน์ เลิศสหพันธ์
 ช่างต่าง ๆ 
        273. นางสาวสุประไพ โมรา
 บัญชี 
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
        274. นางกุลยา ทรัพย์เจริญพันธ์
 ไม่ระบุ 
        275. นางบัวพันธ์ ปริญญาประชากร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร
        276. นางธันยาภรณ์ ลาสม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        277. นางสาวสุพร ภุคำแสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านโชคเจริญ
        278. นายบุญมี วิวาจารย์
 ไม่ระบุ 
        279. นายสุรเดช มหวรรณ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
        280. นายสมหมาย ขุลีดี
 ไม่ระบุ 
        281. นายสุนทร วาทะสิทธิ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา
        282. นางน้ำเพชร เลโนฤทธิ์
 ภาษาไทย 
        283. นายมงคล เลโนฤทธิ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านนาจาน
        284. นางวิลาวัลย์ ดอนจันลา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย
        285. นายนิคม สุดชัย
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านน้ำซึม
        286. นายสุรเกียรติ ธรรมวงศ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านน้ำปู่
        287. นางณัฐพร อุทัยกัน
 ไม่ระบุ 
        288. นางปัทธมกร ปานกล้า
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
        289. นางกนกพร บุญอาจ
 ภาษาต่างประเทศ 
        290. นายณัฐพล กิ่งชัยวงค์
 ไม่ระบุ 
        291. นางแดงใหม่ บุญเวิน
 ประจำชั้น 
        292. นายทรงศักดิ์ หาญชัย
 คณิตศาสตร์ 
        293. นายบรรทม แก้วอาษา
 ไม่ระบุ 
        294. นายบุญอุ้ม วันนา
 ประจำชั้น 
        295. นางประพันธ์ จันยุทา
 การศึกษาปฐมวัย 
        296. นางพรศรี ผิวผ่อง
 ภาษาไทย 
        297. นายพรสกุล เขตจำนันท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        298. นางสาวแพรวนภา แข็งขัน
 ไม่ระบุ 
        299. นายวัลลภ อินธิกาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        300. นายวิเชียร มีบุญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        301. นายสงัด เกษแก้ว
 ประจำชั้น 
        302. นายสมยศ พลค้อ
 ภาษาต่างประเทศ 
        303. นายสำเนียง สีดายา
 ประจำชั้น 
        304. นางสิรินาฏ สมศรีมี
 ไม่ระบุ 
        305. นายสุนทร ไชยสิงหาญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        306. นางอพันตรี พันธุระ
 การศึกษาปฐมวัย 
        307. นางอรอุษา พนมหอม
 ประจำชั้น 
        308. นางสาวอุมากร ศรีอุดร
 การศึกษาปฐมวัย 
        309. นางอุไรวรรณ ชมเชย
 ประจำชั้น 
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
        310. นางบังอร หล้าบุตรศรี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        311. นายวิชิต หาญรบ
 ไม่ระบุ 
        312. นายวิทยา จำปา
 ไม่ระบุ 
        313. นายอาทิตย์ เศวตวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน
        314. นายเจตพมร อุทัยพรม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        315. นางทวีวรรณ นิกาญจน์กุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        316. นายสุรชัย ขำเมือง
 อื่น ๆ 
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
        317. นางกาญจนารมย์ ธาตุวิสัย
 อนุบาล 
        318. นายกิติพงษ์ ไชยขันธ์
 ไม่ระบุ 
        319. นายคำเต็ม กอกษัตริย์
 ไม่ระบุ 
        320. นายธวัช บัวศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        321. นางประคอง สุวรรณชาตรี
 ไม่ระบุ 
        322. นายประเสริฐ สุวรรณไตร
 ไม่ระบุ 
        323. นางสาวพรรณวิภา ทองศรี
 ไม่ระบุ 
        324. นางเยาวลักษณ์ ตาสี
 ไม่ระบุ 
        325. นางรัชนี ขันน้อย
 ไม่ระบุ 
        326. นางรัชนีกร สูงห้างหว้า
 ไม่ระบุ 
        327. นางลักขณา ไชยขันธ์
 ไม่ระบุ 
        328. นายสมโรจน์ วงษ์ชมพู
 ไม่ระบุ 
        329. นายอาณัฐพล ภูมีแกดำ
 ประจำชั้น 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
        330. นางประนมวัน วจีสิงห์
 ภาษาต่างประเทศ 
        331. นายวิมล ร่มวาปี
 ไม่ระบุ 
        332. นายสงวน มะลาศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        333. นายสมใจ วจีสิงห์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"
        334. นายโกมล แก้วชัย
 วิทยาศาสตร์ 
        335. นายบดินทร์ นาคดิลก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        336. นางปัทมาพร ยะวร
 ภาษาไทย 
        337. นางวิไลพร สารคม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
        338. นายเกียรติทรงธรรม ปรัชญาประชากร
 ไม่ระบุ 
        339. นายไกรษร พรมทอง
 ไม่ระบุ 
        340. นายจำนงค์ สมสนุก
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        341. นางธัญวรัตม์ อเวรา
 ไม่ระบุ 
        342. นางนฤมล พรหมทา
 ไม่ระบุ 
        343. นางสาวนลินกานต์ ผ่องใสศรี
 ไม่ระบุ 
        344. นางบานเย็น ทองสมุทร
 ไม่ระบุ 
        345. นายประสาน พรหมทา
 ไม่ระบุ 
        346. นางปัณฑารีย์ ศรีสุนทร
 ไม่ระบุ 
        347. นางสาวพัชญาภรณ์ นิติโยธิน
 ไม่ระบุ 
        348. นางพัชนีย์ สุทธิ
 ไม่ระบุ 
        349. นางสาววัชราภรณ์ หนูหล่า
 ไม่ระบุ 
        350. นางวินัย มะเสนา
 วิทยาศาสตร์ 
        351. นายศุภชัย อเวรา
 ไม่ระบุ 
        352. นางสาวสายรุ้ง พงษ์ไทย
 ไม่ระบุ 
        353. นายสุรพิศ ทันตาหะ
 ไม่ระบุ 
        354. นางอัจฉรา วรรณขันธ์
 ไม่ระบุ 
        355. นายอุทิศ ทิณพัฒน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        356. นายอุทิศ เนาวราช
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา วัดพุทธนิมิต
        357. นายเกรียงศักดิ์ สิงห์เดช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        358. พระวัฒนะ ลีกุล
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโคเขตตาราม
        359. พระอธิการพิสิฐ ปริปุณโณ
  
        360. นายสุนันท์ จันทร์ทิพย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดบูรพา
        361. พระประดุง สมาหิโต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดมัชฌิมบุรี
        362. นายประมวล ลีละออ
 คณิตศาสตร์ 
        363. พระครูสันติวรกิจ สนฺตจิตฺโต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น
        364. นายดนัย อ้อมกอกุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        365. นางสาววิลัยพร กาญบุตร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสะอาด
        366. นายจิระศักดิ์ ภักดีก้านตรง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        367. นายสุรินทร์ ลิชผล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี
        368. พระสนิท ปสุโต
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสังคาว
        369. นายปรีดา สาโรจน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        370. นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์หาจักร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโสมนัสสันตยาราม
        371. นางวันเพ็ญ บุญประคม
  
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
        372. นางสาวกรรณิการ์ วุฒิสาร
 คณิตศาสตร์ 
        373. นางไขนภา ไฟใหล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        374. นายคงเดช ศรีราชสญไทย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        375. นายเครือรัตน์ ชุมมวล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        376. นายจรูญ หอนงาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        377. นายจำลอง ศรีพลึง
 ภาษาไทย 
        378. นางญวณัฐ จันทรกอง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        379. นางณภัค ช่วยแสง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        380. นางสาวณัฐนันท์ ครองสถาน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        381. นายณัฐวุฒิ อันทะตรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        382. นายณัฐศักดิ์ กล้าหาญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        383. นางสาวดวงจันทตร์ ประสิทธิ์วงศา
 คณิตศาสตร์ 
        384. นางสาวธัญญรัตน์ ขมั่นเขียว
 ไม่ระบุ 
        385. นางธัญภา เทศประสิทธิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        386. นางนงจริวรรณ ทวีจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        387. นางนวลศรี ศรีพลัง
 ภาษาไทย 
        388. นายนิพนธ์ พลเจริญ
 ช่างต่าง ๆ 
        389. นางสาวนิยดา ชาวนา
 วิทยาศาสตร์ 
        390. นายนิยม จันอ่อน
 คณิตศาสตร์ 
        391. นางปราณี ทิวะทรัพย์
 วิทยาศาสตร์ 
        392. นายปรารถนา เพชรฤทธิ์
 วิทยาศาสตร์ 
        393. นายปรีชา ดีนาง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        394. นางผ่องศรี สุริดย
 ภาษาไทย 
        395. นายเผด็จ น้อยนรินทร์
 วิทยาศาสตร์ 
        396. นางสาวพรทิวา แต๊ะเชง
 วิทยาศาสตร์ 
        397. นางสาวพัชนียา ขจรบุรี
 ภาษาไทย 
        398. นายพิวิฎพันธุ์ ไชยา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        399. นางไพฑูรย์ กวนหลวง
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        400. นายไพรวงศ์ หิริโกกุล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        401. นายมนตรี พุทธรักษา
 วิทยาศาสตร์ 
        402. นางสาวมลฤดี ทองไชย
 คณิตศาสตร์ 
        403. นางสาวมะลิวรรณ ตันเลียง
 วิทยาศาสตร์ 
        404. นางมุกดา แก้วกล้า
 ภาษาต่างประเทศ 
        405. นางรัตนาพร อาจอำนวย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        406. นางวราภรณ์ ศิลาจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        407. นายวสันต์ อนุวงษา
 คณิตศาสตร์ 
        408. นางสาววาสนา พลสูง
 ภาษาต่างประเทศ 
        409. นายวิทยา เสนาเสถียร
 คณิตศาสตร์ 
        410. ว่าที่ ร.ตศรัญนัฐพงษ์ กาหลง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        411. นายศราวุธ ไหลหาโคตร
 ภาษาไทย 
        412. นางศรีรัตน์ บุตรสีก้าน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        413. นางสาวศรีสมร ธวัชเมธี
 วิทยาศาสตร์ 
        414. นางศุภแก้วกมล อัปการัตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
        415. นายศุภชัย ขันดี
 ไม่ระบุ 
        416. นางศุภวิภา ดั้งชารี
 วิทยาศาสตร์ 
        417. นางสาวสนีนาฏ สมยาภักดี
 ภาษาไทย 
        418. นายสมบัติ อินรัสพงศ์
 ศิลปะ 
        419. นางสาวสมภาร ด่านกำมา
 คณิตศาสตร์ 
        420. นางสุดาวรรณ ธนาภรณ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        421. นายสุทิน สิมงาม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        422. นายสุพรรณ ศรีคำ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        423. นางสุพรรณี สมใจ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        424. นางสุภาพร ธิแก้ว
 ภาษาไทย 
        425. นายสุรศักดิ์ ใหญ่โสมานัง
 ไม่ระบุ 
        426. นายสุรัช ป้องพาล
 ภาษาไทย 
        427. นางเสาวคนธ์ แก้วสุด
 ไม่ระบุ 
        428. นางสาวอณุสรา พลหาร
 วิทยาศาสตร์ 
        429. นางอรพิมล ป้องเครือ
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        430. นางอัมพร รัตนปรีดานันต์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        431. นางอัศนี พรหมเจตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
        432. นางสาวเกศศินี พนมสี
 ไม่ระบุ 
        433. นางจีรภรณ์ โคตรสงคราม
 ไม่ระบุ 
        434. นายเจริญชัย อุ่นเขียว
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        435. นางณัฐการ โครตลาคำ
 ไม่ระบุ 
        436. นางสาวดอกซ้อน สุพรมอิน
 ไม่ระบุ 
        437. นายทัศนีย์วรรณ สามารถ
 ไม่ระบุ 
        438. นางทิพากร พิเคราะห์แนะ
 คณิตศาสตร์ 
        439. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        440. นายธันวา วงษ์อุบล
 ไม่ระบุ 
        441. นายธีรยุทธ เคนคม
 ไม่ระบุ 
        442. นางสาวนภาภรณ์ บัวขัน
 ไม่ระบุ 
        443. นางสาวนิพร ธาตุแสง
 ไม่ระบุ 
        444. นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์
 ไม่ระบุ 
        445. นายประหยัด คุ้มบาง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        446. นางสาวพะเยาว์ ทองสา
 ไม่ระบุ 
        447. นายเพ็ชร โสภารักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        448. นายมนตรี สามารถ
 ไม่ระบุ 
        449. นางมาริสา ศรีหาญ
 ไม่ระบุ 
        450. นางสาววชิราภรณ์ สาระขันธ์
 ไม่ระบุ 
        451. นายวัชชิรชาติ ราชภักดี
 ไม่ระบุ 
        452. นางสาววารินทร์ ธาตุมี
 ไม่ระบุ 
        453. นางสาวศรัณญ์ภัทร ผลประสาท
 ไม่ระบุ 
        454. นายศานติ์ แสงโพธิ์
 ไม่ระบุ 
        455. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์
 ไม่ระบุ 
        456. นางศิริพร เวียงสิมมา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        457. ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์ วงษ์อุบล
 ไม่ระบุ 
        458. นางสุภาพร ภูห้องเพชร
 ไม่ระบุ 
        459. นายอาทิตย์ ศิริ
 ไม่ระบุ 
        460. สิบเอกอุทัย ภักดีประยูรวงศ์
 ไม่ระบุ 
        461. นางเอื้อการย์ ธนะสูตร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนวัดเทพสิงหาร
        462. นายบุญจันทร์ ลุนทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        463. พระครูพิศาลธรรมปสุต -
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส
        464. นางพรรณิภา อุระสนิท
 ภาษาต่างประเทศ 
        465. นายโยทิน โสไสยันต์
 ภาษาไทย 
        466. นายโยธิน โสไสยันต์
 ภาษาไทย 
โรงเรียนวัดศรีนคราราม
        467. นายอุดม พุทธโคตร
 ภาษาไทย 
โรงเรียนวัดศรีสวาท
        468. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีดารักษ์
 วิทยาศาสตร์ 
        469. นายพรชัย สุระมรรคา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        470. นายวิวัฒน์ ขันทองชัย
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนวัดอุตรทิศวิทยา
        471. นางระพีพัฒน์ คำบึงกลาง
 ภาษาไทย 
        472. นางวรากรณ์ มะณีศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนสามพร้าววิทยา
        473. นางจรัสพร นาวานภากุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        474. นายธรรมนูญ พูลศิริ
 ไม่ระบุ 
        475. จ.ส.อ.นาวา เพ็งวงษ์
 คณิตศาสตร์ 
        476. นางมยุรา จันทร์ประทัศน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        477. นางสาวมลฤดี คำภาษี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        478. นางสุภาพร เพ็งวงษ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        479. นางอุทุมพร พวกขุนทด
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
        480. นายชุมพร ปิ่นโพธิ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        481. นายไพฑูรย์ ทุมทุมา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        482. นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ
 วิทยาศาสตร์ 
        483. นางลมุน ค้าขาย
 คณิตศาสตร์ 
        484. นางสิรินญา ไทยเอี่ยม
 ไม่ระบุ 
        485. นางสุพิน วิวิจไชย
 วิทยาศาสตร์ 
        486. นางอรัญญา สุวรรณวงค์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
        487. นายฆีศักดิ์ เชื้อจารย์ชิน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
        488. นางพนิดา อินทะสีดา
 ภาษาไทย 
        489. นายพรต ภูแย้มไสย
 ไม่ระบุ 
        490. นางพวงพยอม บุญพิคำ
 วิทยาศาสตร์ 
        491. นายภูดิศ จันทะวงศ์
 ไม่ระบุ 
        492. นางสาววัชรี วันธงชัย
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        493. นายสถิตย์พงษ์ บุญพิคำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนสุนทรประดิษฐ์วิทยาลัย
        494. พระไชยพร เหว่กกว้าง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        495. นายณรงค์ มาตรสงคราม
 ภาษาไทย 
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
        496. นางขวัญใจ แก้วอาษา
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนหนองหานวิทยา
        497. นายกฤช สาขามุละ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        498. นายเกียรติณรงค์ สุวรรณฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        499. นางสาวเจษฎาพร ทศภา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        500. นางฐิติโชค อย่างสวย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        501. นางทองย้อย เกษสวัสดิ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        502. นางลักขณา ปิตะแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        503. นายสง่า ดาศรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
        504. นายสุดใจ นาคะอินทร์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        505. นางเสงี่ยม หิรัญมาพร
 คณิตศาสตร์ 
        506. นางเสาวนีย์ นาคะอินทร์
 ภาษาไทย 
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
        507. นางธนกร พรมรัตน์
 ภาษาไทย 
        508. นายบรรเลิง สาครเจริญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        509. นางรำไพ ดีแสน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        510. นายสุดเขต หิรัญรัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
        511. นางนิชา ชุมภูนท์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        512. นางเปรมสุดา ปาสาจะ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล
        513. นางกันยา พันธ์แน่น
 ไม่ระบุ 
        514. นายมนูญ พันธ์หล่อ
  
องค์การบริหารส่วนตำบลโสมเยี่ยม
        515. นางสาวมุจลินทร์ ผาใต้
 ไม่ระบุ 
        516. นางสาวสตรีรัตน์ สุครีฟ
 ไม่ระบุ 
        517. นางสาวสุพา ดาศรี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
        518. นางจุไรรัตน์ แดนดงยิ่ง
 ภาษาต่างประเทศ 
        519. นายพีระศักดิ์ ภูมิวัตร
 ไม่ระบุ 
        520. นายวีรศักดิ์ ตะหน่อง
 ไม่ระบุ 
        521. นางสสิธร ศักดิ์สกุลคุณากร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา
        522. นางสาวกันทิมา ศรีอุปตะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        523. นางสาวจุฬาวรรณ สร้อยสังวาลย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        524. นางเพ็ญศรี บุญสงค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
        525. นางกรณ์รวี จันทะคร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
        526. นายไพฑูรย์ พิทักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
        527. นายณัฐพงษ์ ประจุดทะศรี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        528. นางมัทนา แสนธิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
        529. นายเจษฎา จันทรัตนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        530. นายอภิชัย พรหมแสงใส
  
        531. นางสาวอารียา เรืองเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านเตาไห
        532. นายจำเนียร สุวรรณจักร
 ไม่ระบุ 
        533. นางเพรียบสุข บุตรดีวงค์
 ไม่ระบุ 
        534. นายรินทอง สุระการ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        535. นางวิลาวัลย์ มงคล
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านปะโค
        536. นายเกื้อกูล ขวัญทอง
 ไม่ระบุ 
        537. นายไชยา เครือเขื่อนเพชร
 ไม่ระบุ 
        538. นางนภาภรณ์ จินดา
 ไม่ระบุ 
        539. นางนันทิยา พิทักษ์รัตนชนม์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
        540. นางปรียาพร สำราญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
        541. นางเกศกนก ราชาติ
  
        542. นายทองหล่อ ศรีพลลา
  
โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดรธานี
        543. นางสาวประภาภรณ์ วิชัยวงศ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
        544. นางจุฬาลักษณ์ สองจันทร์
 ไม่ระบุ 
        545. นางเรณู สุทธิพงษ์
 ไม่ระบุ 
        546. นางวิลัยพร หลาบเงิน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิรินทราวาส
        547. นายประเคน โอดพิมพ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        548. นายสายัน ฮาดดา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศิริมงคล
        549. นายอดุลยศักดิ์ วงศ์วิศวะกร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี
        550. พระสมุห์ราเมต วัชรฌาโณ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนโพนสูงพัฒนศึกษา
        551. นางสาวชัชชฏาภรณ์ มีคุณ
 ไม่ระบุ 
        552. นางเนตรชนก ชมภูธร
 ไม่ระบุ 
        553. นายปฏิภาน พันโพธิ์
 ไม่ระบุ 
        554. นางสาวฤทัยรัตน์ เบ้าคันที
 ไม่ระบุ 
        555. นางวิจิตร เพียเทพ
 ไม่ระบุ 
        556. นางสาวสุรีรัตน์ บุญส่ง
 ไม่ระบุ 
        557. นางสาวอริสรา วรยศ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม
        558. นายเกษมศักดิ์ ฆ้องลา
 ไม่ระบุ 
        559. นายไชยวัฒน์ พรมพัฒน์
 ไม่ระบุ 
        560. นางสาวนวลจันทร์ ชาหอมชื่น
 ไม่ระบุ 
        561. นางสาวประเทือง หลายวงศ์
 ไม่ระบุ 
        562. นายไพโรจน์ โคตรศรี
 ไม่ระบุ 
        563. นายอาณัติ ผาพรม
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
        564. นางนิภา พูนศรี
 ไม่ระบุ 
        565. นางปุญญาพร ชาลีสมบัติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        566. นางสาวยุพาณี ภูมิศรีแก้ว
 ไม่ระบุ 
        567. นางสมสมร มหารักษิต
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
        568. นางกัณฑิมา เรไร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประชานุกูล
        569. นายจำรัส จันทศิลป์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
        570. นางกนกพร เอมอ่อน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        571. นายณรงค์ชัย บุญพา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        572. นางบุตรดี บุตรกัณหา
 ไม่ระบุ 
        573. นางสิริพร ศรีจันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
        574. นางฉวีวรรณ ธรรสินธุ์
 ไม่ระบุ 
        575. นางนงลักษณ์ พงศ์สุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        576. นายประวิทย์ สุทธิบุญ
 ไม่ระบุ 
        577. นางภาณิดา ศรีเชียงสา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
        578. นางชมัยรัตน์ เชียร์ศิริกุล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        579. นางชีวิต เจริญพงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        580. นางทัศนีย์ ปลัดศรีช่วย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        581. นางทิวาวรรณ จันทคัต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        582. นางธัญรัศม์ จุฬารี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        583. นางสุภัตรา หาเคน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2
        584. นางธัญนภา อัคราช
 ไม่ระบุ 
        585. นายพิสิทธิ์ หวังประสพกลาง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        586. นางมัญฑิตา สอนสมนึก
 ไม่ระบุ 
        587. นายสุเทพ วงศ์ลักษลาวัณย์
 ไม่ระบุ 
        588. นางอำนวย ชิยางคบุตร
 ไม่ระบุ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
        589. นายจรัญ ทันตา
 ไม่ระบุ 
        590. นางสาวชัญญา สายโน
 ไม่ระบุ 
        591. นายสมศักดิ์ เจริญศรี
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์
        592. นางนัติยา เกษแก้ว
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนกุมภวาปี
        593. นางอนงค์ ทนผัดแว่น
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร
        594. นายยงยุทธ เรืองเพชร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        595. นางสาววะธิดา สีม่วง
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็ก
        596. นายสมใจ คำควร
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนทับกุงประชานุกูล
        597. นายบุญรัตน์ ชัยลี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคาร
        598. นายแดนทอง ราชจำปี
 ไม่ระบุ 
        599. นายทวี หลงน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
        600. นางน้ำค้าง ผลินยศ
 วิทยาศาสตร์ 
        601. นางสาวรัฐสิริ ตรุณจันทร์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
        602. นางสาวดวงแข มณีสุข
 วิทยาศาสตร์ 
        603. นางสาวปัณฑิตา เกษรศุกร์
 วิทยาศาสตร์ 
        604. นางสาวภัทราวดี สุทธิอาจ
 คณิตศาสตร์ 
        605. นางรัชดาภรณ์ พิชเชอร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        606. นางสาววลัยพร ก้อนจันทร์หอม
 ภาษาไทย 
        607. นายสุทโธ ผางค้อนน้อย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        608. นายสุบิน คำมุลนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา
        609. นายคมสันต์ บุญสิทธิ์
  
        610. นางสาวสุวรรณา โจทกราช
 ประจำชั้น 
โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์
        611. นางณัฐวรรณ ภุพันธ์พร
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม
        612. นางสาวสกาวรัตน์ ใจบุญ
 ภาษาไทย 
โรงเรียนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีอุดรธานี
        613. นายกฤษฎิน ยอดคำตัน
 ภาษาต่างประเทศ 
        614. นางสาวกวิสรา อุดามยุ
 บัญชี 
        615. นางสาวเกวลี วุ้นดาอ่อน
 บัญชี 
        616. นางสาวเกษร ดนหาญ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        617. นางสาวเขมิกา ขันงาม
 การตลาด 
        618. นางสาวจิรัญญา ผลรุ่ง
 การตลาด 
        619. นายฉัตรชัย นาริโพธิ์
 การตลาด 
        620. นางสาวชลาลัย ไชยชม
  
        621. นายณรงค์ศักดิ์ ลีพฤติ
 ช่างต่าง ๆ 
        622. นางสาวดรุณี ทับทมศรี
 บัญชี 
        623. นายดวงเด่น เกศุราช
 ช่างต่าง ๆ 
        624. นายทรงศักดิ์ ผลถวิล
 ภาษาต่างประเทศ 
        625. นางทัศนีย์ ขวัญส่ง
  
        626. นายนพนัย สีลาโส
 ช่างต่าง ๆ 
        627. นางสาวนภาศรี สุขสำราญ
 วิทยาศาสตร์ 
        628. นางสาวนราวัลย์ ศรีนอก
  
        629. นายนิวัฒน์ ทาสะโก
 ช่างต่าง ๆ 
        630. นางสาวเบญจวรรณ แสงสว่าง
 การตลาด 
        631. นางสาวประจีณา อบเชย
  
        632. นางสาวประวีณา อบเชย
  
        633. นางสาวปาริตา อนุศรี
 บัญชี 
        634. นางสาวพิไรกุล แก้วคำงาม
 ภาษาต่างประเทศ 
        635. นางสาวระมล กองศรี
 บัญชี 
        636. นายเริงชัย สาริสิทิ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        637. นายฤทธิไกร อัมรัตน์
 ช่างต่าง ๆ 
        638. ว่าที่ รต.ฤทธิชัย ศิริแวว
 ช่างต่าง ๆ 
        639. นายลพยา ชาปาน
  
        640. นางสาววชิราภรณ์ หนองแคน
  
        641. นางสาววิไลพร รุ่งเรือง
  
        642. นายศราวุธ สีชัยชนะ
 ภาษาต่างประเทศ 
        643. นางสาวศศฺธร สุขเกษม
  
        644. นางสาวศิรินทรา สุวรรณสิงห์
 บัญชี 
        645. นายศุภชัย บินสุพัฒน์
  
        646. นางสาวสงวน ถาวรสวัสดิ์
 คณิตศาสตร์ 
        647. นางสาวสุกัญญา หนูมอ
  
        648. นายสุทิศักดิ์ ปาเวียง
 ช่างต่าง ๆ 
        649. นางสาวสุภาวรรณ รูปใหญ่
 ภาษาไทย 
        650. นายสุรศักดิ์ ศรีบุตรวงษ์
 ช่างต่าง ๆ 
        651. นางสาวอภัสรา ปาตั้น
 บัญชี 
        652. อมรทิพย์ คณะเสนา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        653. นายอรณพ ศึกนอก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        654. นางสาวอรสา ทางตื๊อ
 บัญชี 
        655. ว่าที่ รต.หญิงอรอุมา สีเงิน
  
        656. นายอุทัย คะดิษฐ์
 ช่างต่าง ๆ 
        657. นางสาวอุไรวรรณ สุนทวไพร
  
โรงเรียนบ้านไชยวานโนนลือชัย
        658. นายเปรมณัช แจ้งจันทร์
 การศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านดอนกลอย
        659. นายสมาน กองสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลิน
        660. นางสาวศิวพร ยืนนาน
 ภาษาต่างประเทศ 
        661. นางสาวอริยา คำเหมือนแพน
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านนาทรายน้ำรอด
        662. นางบุษบา พรหมเครือ
 ภาษาต่างประเทศ 
        663. นางสาวภัครวรรณ บุญราษี
 ภาษาต่างประเทศ 
        664. นายสงกรานต์ บุญพา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาพู่
        665. นายโชคดี มุลาลี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านนายม
        666. นางบัวหอม ชารีวาล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบ้านปะโค
        667. นางสาวบุญรัมภา ภูมิลา
 ไม่ระบุ 
        668. นางสาวศรีสมร หล้าสา
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์
        669. นายวิรุฬห์ บุญดี
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านสร้างก่อ
        670. นายปรีชา คำเหมือน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
        671. นางสาวมะลินี วงษ์พุฒ
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
        672. นางสาวสมคิด เทือกแก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        673. นางแสงจันทร์ สิทธิพิสัย
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        674. นายอุดม ชาวยศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ
        675. นางนงค์ลักษณ์ ทองมาศ
 ไม่ระบุ 
        676. นางสุพรรณา ศรีกงพาน
 งานอนามัย 
โรงเรียนบ้านหนองแวง อุดรธานี
        677. นางสาวเรียมน้อย ยานจรัส
 ภาษาไทย 
        678. นางวนิดา ปิ่นแก้ว
 ไม่ระบุ 
        679. นายเสกสรรค์ ริวงศา
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง "วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง"
        680. นายประยุทธศิลป์ กุมพล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        681. นางวรรณสุภางค์ สารคาม
 ประจำชั้น 
โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม
        682. นางวิภาพร แสนสุรินทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        683. นายสมาน สวัสศรี
 ศิลปะ 
โรงเรียนภูพานวิทยา
        684. นายดำรง ดลวรรธนันท์
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร
        685. นายไกรกฤษณ์ ดุสิต
 ศิลปะ 
        686. นางธัญญานี กียะกูล
 ภาษาไทย 
        687. นายสุนทร ปัญจิต
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
        688. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภัทรมานนท์
 ศิลปะ 
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร
        689. นางเบญจพร นาคจันทร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        690. นางสาวสุรัส ง้วนพันธุ์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์
        691. ว่าที่ร้อยตรีวิชาญชัย กุมสิงหา
 ภาษาต่างประเทศ 
        692. นายสำเริง อินทิจักร์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม
        693. นายกู้ อิศรางกรู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        694. นางลักษณี บรรณกิจ
 งานอนามัย 
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา
        695. นางสาวกรรณิการ์ แก้วเกิดมี
 เพศศึกษา 
        696. นางสาวคำผ่อง สีหะบัณฑิต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        697. นายธงชัย พรมเลิศ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนหนองหานวิทยา
        698. นางพัชรินทร์ โพธิราชา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        699. นายพิทยา สนิทชน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        700. นางพิสมัย วงศ์คำจันทร์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        701. นายเสฎฐสิษฐ์ สมบูรณ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร
        702. นางฉันทนา ธรรมศิริ
 วิทยาศาสตร์ 
        703. นางพิทยารัตน์ ยุทธศาสตร์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนอนุบาลไชยวาน
        704. นางสวรรยา จันทะดวง
 ประจำชั้น 
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
        705. นายวิโรจน์ พิมพ์วาปี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนอุดรพัฒนาการ
        706. นางสาวสุชาดา คันธบุปผา
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
        707. นางวราภรณ์ ศรีหริ่ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
รุ่นปี 2556
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า
        708. นายเกรียง ไกรเพชร
 คณิตศาสตร์ 
        709. นายเกรียงไกร จันทร์สูง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        710. นายจักรพงษ์ วรรณขันธ์
 วิทยาศาสตร์ 
        711. นายจักรพงษ์ ศรีโสภา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        712. นายจักรพันธ์ แสนอุบล
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        713. นางจิรญา จำเริญ
  
        714. นางจีรภา พเวมา
 ภาษาไทย 
        715. นางจุฑาทิพย์ สมเด้จ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        716. นางจุฑามาศ ศรีภูมิสุริยกานต์
 ภาษาต่างประเทศ 
        717. นางสาวชวนชม ไชยสิทธิ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        718. นางสาวชิราภรณ์ พันหล่อมใส
  
        719. นางณิรดา เมืองทอง
 วิทยาศาสตร์ 
        720. นางดรุณี พลลม
  
        721. นางทัศน์ ทาแก้ว
 คณิตศาสตร์ 
        722. นางทิพย์วัลย์ กัลยานาม
 ภาษาต่างประเทศ 
        723. นางธัมรงค์ วิกิจการโกศล
  
        724. นางสาวนุทนาถ วงษ์โคกสูง
 วิทยาศาสตร์ 
        725. นางสาวปริษา ไร่ไสว
 คณิตศาสตร์ 
        726. นายปิโยรส โลหพรหม
  
        727. นายพงธัญ ทองแสน
 ภาษาไทย 
        728. ยางพยุง จำปาหมื่น
  
        729. นางสาวพรทิพย์ วีระชัย
 วิทยาศาสตร์ 
        730. นางสาวพรทิพยื กองทา
 คณิตศาสตร์ 
        731. นางพรอุมา รุดชาติ
 วิทยาศาสตร์ 
        732. นางพวงเพชร จันทบุตร
 คณิตศาสตร์ 
        733. นางสาวพิลาพร ทับลือชัย
  
        734. นางสาวเพ็ญนภา ชมที
  
        735. นางสาวภัทรา ชนมนสูง
  
        736. นายยุทธศักดิ์ นาคเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        737. นางสาวรสสุคนธ์ มูลแวง
  
        738. นางรัชดาภรณ์ พัชเชอร์
 ภาษาต่างประเทศ 
        739. นางรัศมี สุขเกษม
  
        740. นายเรวัตร กันหา
  
        741. นายวัฒนา สมจิตร
  
        742. นางวิริตา เลี่ยงไพโรจน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        743. นางสาวศศิธร กองธรรม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        744. นายสายยนต์ พานคำ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        745. นางสายไหม หลักหนองบุ
 ภาษาไทย 
        746. นายสุดใจ มุกขะกัง
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        747. นายสุบิณ คำมลนา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        748. นางสุมาลี เบญจจินดา
  
        749. นายสุรพงศ์ สุริต
 ภาษาไทย 
        750. นายสุริยันต์ คำบุศย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        751. นางสุวิมล ตราชู
  
        752. ว่าที่เรือตรีโสรัจ สวัสดิกูล
 ศิลปะ 
        753. นางสาวอภิญญา พลบูรณ์
  
        754. นางอภินันท์ พันธศรี
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        755. นางอรญา วงศ์อนุ
  
        756. นางอรวรรณ ชัยชนะทรัพย์
 ภาษาต่างประเทศ 
        757. นายอาคม สมรภูมิ
  
        758. นายอำนาจ วระวิบูลย์
 วิทยาศาสตร์ 
        759. นางอุทุมพร กรวิอุณะ
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ
        760. นางสังวร อินพินิจ
 ประจำชั้น 
โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
        761. นางสาวกัณทิมา พนมสิงห์
 วิทยาศาสตร์ 
        762. นางคันธนีย์ จันทู
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        763. นางจรรยา จำนงใจ
 คณิตศาสตร์ 
        764. นางจันทร์สุดา โสดาดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        765. นายชาญชัย ศิริธรรมขันติ
 ศิลปะ 
        766. นายชาติชาย ไพเราะ
 ศิลปะ 
        767. นางนิวรรณ พิมพ์ศรี
 วิทยาศาสตร์ 
        768. นางปัทมา ศรีวิไล
 วิทยาศาสตร์ 
        769. นางพัตรพิมล บุญชัยกิตติวัฒน์
 ภาษาไทย 
        770. นางพิไลวรรณ สถิตย์
 คณิตศาสตร์ 
        771. นางพิศภรณ์ ไพเราะ
 ภาษาไทย 
        772. นายไพทูล สถิตย์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        773. นางมาลัย เทียมวงศ์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        774. ว่าที่ พ.ต.เรืองฤทธิ์ มานะโส
  
        775. นางสรัญญา เชื้อขาวพิมพ์
  
        776. นายสุเทพ พรหมเกตุ
 วิทยาศาสตร์ 
        777. นางสุนันทา วงษ์เสถียร
 ภาษาต่างประเทศ 
        778. นางสุภาพ ประยูรพรหม
 ภาษาต่างประเทศ 
        779. นางสุรางค์ หลงกุล
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        780. นายแสง ป้องนอก
 คณิตศาสตร์ 
        781. นายอดิเรก ไชยสาสิน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        782. นายเอกมล ภูษาวิโรจน์
 ศิลปะ 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
7587022