ปรับปรุงเมื่อ: 1 มีนาคม 2556

ส่งข้อความถึงผู้ดูแลระบบ ที่นี่..
  ค้นหาข้อมูล:
 
 
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ความเป็นมา

พื้นที่ทำงานเชิงภูมิศาสตร์

สถานศึกษาร่วมโครงการ
 
แบ่งตามรูปแบบการสอน
แบ่งตามสังกัดกระทรวง
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา
จังหวัดนำร่อง 
หลักสูตรเพศศึกษา
ผลการดำเนินงาน
2547-2550
สรุปจำนวนสถานศึกษา update
จำนวนครูที่สอนเพศศึกษา
จำนวนนักเรียนที่เรียนเพศศึกษา
ความครอบคลุม
 
จังหวัดที่ดำเนินงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สถานศึกษาประถมศึกษา
สถานศึกษามัธยมศึกษา
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
การศึกษานอกระบบฯ (กศน.)
ข่าวโครงการในสื่อ 
การบริหารจัดการ
ภาคีดำเนินงาน
ที่ปรึกษาโครงการ
ทีมทำงาน
ทำเนียบผู้เข้าอบรม
วิทยากรหลัก (MT) update
ครูเพศศึกษา update
พี่เลี้ยงวิชาการ (Coach) update
ครูพี่เลี้ยงชุมนุม / ชมรม update
Child Watch Thai
เฉพาะเจ้าหน้าที่โครงการ
เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา > ครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>  จังหวัด  
ชื่อ
สาระวิชาที่สอน
รุ่นปี 2551
โรงเรียนวาปีปทุม
        1. นายดำรงค์ จอมศรีกระออม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        2. นายอุทัย สิทธิเขต
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
        3. นางดรุณี เหล่าสุวรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        4. นางทองย่อน วรรณวาศ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        5. นายวชิระ สาลี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
        6. นายกุศล สีหา
 ไม่ระบุ 
        7. นายประยูร เหมบุรุษ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
        8. นายวิทยา คชโคตร
 ไม่ระบุ 
        9. นางสุภารีย์ โพนเงิน
 ไม่ระบุ 
        10. นางสาวอรทัย บุญโชติ
 ไม่ระบุ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
        11. นายองอาจ เทียมกลาง
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2553
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
        12. ว่าที่ พ.ต.ประพันธ์ พานเมือง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        13. นายภานุวัฒน์ ใหม่คามิ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        14. นายยุทธ วงษ์ปัญญา
 ไม่ระบุ 
        15. นายสุชาติ ศรีบุรี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        16. นายสุเทพ กาบคำบา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        17. นายอำนาจ นานอก
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
        18. นายเชญย์ จาดบุญนาค
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        19. นางสาวดาหวัน ทะสา
 วิทยาศาสตร์ 
        20. นางประคอง คุณแสน
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        21. นางยุพี ภิรมย์
 ภาษาไทย 
        22. นายสุนทร สัตโรจน์
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านค้อ
        23. นายทิตย์ พานเพ็ง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
        24. นายคมศักดิ์ พุทธัสสะ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
        25. นางจีรพันธ์ นาคะพงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์วิทยา
        26. นายเฉลิมพล นนลือชา
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา
        27. นางจุรีรักษ์ รัตนพร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
        28. นางเกษณีพร เพียรธารธรรม
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        29. นายทรงวุตร มาลาหอม
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        30. นางทัศนีย์ รัตนรองใต้
 ภาษาไทย 
        31. นายบุญส่ง โพธิชัย
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        32. นายอดิศร จันทร์สด
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        33. นายอภิชาติ สืบมา
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
        34. นายกฤต พรหมพ้นใจ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        35. นายธนสิน จันทร์แก้ว
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        36. นายบุญเทียม ทองเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        37. นายประเกียรติ หล้าก่ำ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        38. นางรำไพ โลมโคกสูง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        39. นายวิทยา บุญประสงค์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        40. นางวีรวรรณ คุรุพันธุ์ภักดี
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านเชียงยืน
        41. นางจันทมา พลทองสถิตย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        42. นายทรงศักดิ์ แสงอาวุธ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        43. นางประภัสสร ภูมิสายดร
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านโดน
        44. นายสริยา ปราณี
 ศิลปะ 
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
        45. นายทองม้วน เศษคึมบง
 ภาษาไทย 
        46. นายนรินทร์ จันทร์ลอย
 วิทยาศาสตร์ 
        47. นางศิริรัตน์ สินพิบูลย์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านปลาขาว
        48. นายทองคำ ปะติกานัง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        49. นางปทุมทิพย์ โคตุทา
 ภาษาไทย 
        50. นางอุษาวดี บุตรวิเศษ
 ประจำชั้น 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
        51. นางฉวีวรรณ มูลพานิช
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        52. นายทวี มูลพานิช
  
        53. นายนคร มหา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        54. นางประคอง กิ่งแก่นแก้ว
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        55. นางปราณี พายุพล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        56. นางสุชานันท์ เวียงคำ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        57. นายสุรชัย วงมาศ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        58. นายสุรศักดิ์ แสงวิเศษ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร
        59. นางทองอินทร์ เสนา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        60. นายธนานัติ เปรมบุญ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        61. นางพิลสา สิทธิหาโคตร
 ภาษาไทย 
        62. นางเพลินทิพย์ ขุ่มด้วง
 วิทยาศาสตร์ 
        63. นางรัตติยา สมบัติภักดีรัตน์
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        64. นางสมถวิล สรรพอาษา
 ภาษาไทย 
โรงเรียนมหาวิชานุกูล
        65. นางจันทนา แรมจบก
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        66. นางฉวีวรรณ ปะทิเก
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        67. นางนิรมล สุวรรณมูล
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        68. นางโศภิณ ใจปันทา
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        69. นางสุนันทา พละมา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        70. นายสุรเดช บุญไชโย
  
        71. นางอุษณีย์ แสนบุญ
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนวาปีปทุม
        72. นางจารุภา มาธุเสน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        73. นางฉวีวรรณ แสนรักษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        74. นายวิฑูรย์ บ่าพิมาย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        75. นางสาวสมจิตร สุทธินันท์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        76. นายสุริยะ ยืนสุข
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        77. นายอำนวย วรไวย์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
        78. นางรัชนี บุญตรา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        79. นางลัดดาวัลย์ ภูสีอ่อน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        80. นางสุชาวดี พรหมพา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
        81. นายกุลนภา พาเทพ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2554
โรงเรียนกันทรวิชัย
        82. นายจำรัส หรรษาวงศ์
 ไม่ระบุ 
        83. นางนิตยา เจริญอาจ
 ไม่ระบุ 
        84. นางสาวนิรมล แก้วผล
 ไม่ระบุ 
        85. นายนิรันติสุข ภูนาฤทธิ์
 ไม่ระบุ 
        86. นายบุญชู พรนิคม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        87. นายสุนทร วัฒนบุตร
 ไม่ระบุ 
        88. นายอวิรุทธ์ อวิรุทธไพบูลย์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
        89. นายกฤษณ์ สืบเมืองซ้าย
 ไม่ระบุ 
        90. นายชวลิต ปฐพีเลิศสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        91. นางนิตยา จันทะปัสสา
  
        92. นางปทุมพร สุพลไทย
 ไม่ระบุ 
        93. นายมโน มาพะเนาว์
 ไม่ระบุ 
        94. นางสาววัลภา ดวงชาทม
 ไม่ระบุ 
        95. นางสังวาลย์ ราชมูลตรี
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์
        96. นางไพรัช วิเศษชู
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        97. นางสายยน มาตบุรม
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        98. นายสำรวย ทินพิษ
 ไม่ระบุ 
        99. นายอุดม วิเศษชู
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
        100. นายมณเฑียร มณีโชติ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
        101. นายเจตนา วิริยะ
 ไม่ระบุ 
        102. นายธงชัย หมื่นสา
  
        103. นายปัญญา วิลัย
 ไม่ระบุ 
        104. นายสมสุข ศรีเมืองคำ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
        105. นายประจวบ บุตรศาสตร์
 ไม่ระบุ 
        106. นางสหทัย ทะลาสี
 ไม่ระบุ 
        107. นางอรวรรณ์ มะเสนา
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านแมด
        108. นางกฤษฎากร รักษาชาติ
 ประจำชั้น 
โรงเรียนนาข่าวิทยาคม
        109. นายกมล ชุบสุวรรณ
 ไม่ระบุ 
        110. นางฐิติรัตน์ พรอินทร์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
        111. นางทวีป มหาสะโร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        112. นายบริพัฒน์ ศิริเลิศ
 ไม่ระบุ 
        113. นายไพบูลย์ ลือทองจักร
 ไม่ระบุ 
        114. นางมนทกานต์ คำยา
 ไม่ระบุ 
        115. นางสาวสุภาภรณ์ ภิบาลจอมมี
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
        116. นางนิตยา วิบูลย์คำ
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        117. นางปรีชาภรณ์ อาณารัตน์
 ภาษาต่างประเทศ 
        118. นายมนต์สวรรค์ วันระหัส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        119. นางสมทรง ลาหนองแคน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        120. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์คำ
 ภาษาต่างประเทศ 
        121. นายอัครพล คงงาม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนนาภูพิทยาคม
        122. นายเชาว์ กิมิเส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        123. นายสมหมาย ปินะถา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบรบือ
        124. นางชลาลัย ตะวัน
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        125. นางสาวนวลมณี อ้วนละมัย
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        126. นายประเสริฐ คลังแสง
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        127. นายพีระพล เทศาพรหม
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        128. นายไพบูลย์ ต่างสมบัติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        129. นายมนตรี ลุนสมบัติ
  
        130. นางสุจินดา ขำดำรงเกียรติ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาเลา
        131. นายสุรสิทธิ์ บัวบาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
        132. นายประยูร นูวบุตร
 ไม่ระบุ 
        133. นายพิเชด มุลตะกร
 ไม่ระบุ 
        134. นางอนงค์ กาบคำบา
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
        135. นางอัมพร อมรพันธุ์
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านเลิงใต้
        136. นางสาวนิทราวรรณ สายละคำ
 เพศศึกษา 
        137. นายรังสฤษดิ์ วาทโยธา
 ไม่ระบุ 
        138. นางสุจิตรา แสนสร้อย
 ไม่ระบุ 
        139. นางอภัย ดวงเพียราช
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านสนาม
        140. นายสมพงษ์ น้อมนัส
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว
        141. นายธีรวัฒน์ วงษ์อ่อน
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
        142. นายวิพล ปาปะขำ
 แนะแนว-พัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนผดุงนารี
        143. นายประหยัด ชูประทีป
 ไม่ระบุ 
        144. นางมลิวัลย์ นาคสมบูรณ์
 ไม่ระบุ 
        145. นายมาโนช ลักษณวงษ์
 ไม่ระบุ 
        146. นางรัชนี จันทนฤมาน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        147. นางวัลลภา พงษ์ศิริ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        148. นายวีระศักดิ์ พรหมแสนวิเศษ
 ไม่ระบุ 
        149. นายศุภชัย วิจิตรเจริญ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
        150. นายสัมฤทธิ์ แก้วตา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม
        151. นายจงกล พิมพาเรือ
 ไม่ระบุ 
        152. นายปิยะวัฒน์ วรรณศิลป์
 ไม่ระบุ 
        153. นางสาววันศิริ บุญเพลิง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนมิตรภาพ
        154. นางกุลนิจฐ์ สายทะโชติ
 ไม่ระบุ 
        155. นายธีระยุทธ ศรีนนท์
 ไม่ระบุ 
        156. นางนิตยา ศรีณมะ
 ไม่ระบุ 
        157. นายประภาส ทิพยมาศ
 ไม่ระบุ 
        158. นางสาวละม่อม พลคำมา
 ไม่ระบุ 
        159. นายสมหมาย พันชมภู
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
        160. นายทองดี จันโทสุทธิ์
 ภาษาไทย 
        161. นางทิพย์พวรรณ สุวรรณพันธ์
 ไม่ระบุ 
        162. นางสาวมยุรี ศรีวรรณะ
 ไม่ระบุ 
        163. นางสาวมุกดา จันทะปะทัง
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
        164. นายทรงศักดิ์ รัตนพันธุ์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
        165. นางจารุวรรณ ไชยวงษา
  
        166. นายชาคริต เดชโยธิน
 ไม่ระบุ 
        167. นายชาติชาย โหรากุล
 ไม่ระบุ 
        168. นายพนมพร พันธุ์สมบัติ
 ไม่ระบุ 
        169. พ.อ.อ.เสมอ มะปัญญา
 ไม่ระบุ 
        170. นายอัครเดช อัครวสุทธิ์เจริญ
 ไม่ระบุ 
รุ่นปี 2555
โรงเรียนกันทรวิชัย
        171. นางสาวพูนสุข เนื่องโคตะ
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม
        172. นางพิสมัย เนื่องไชยยศ
 วิทยาศาสตร์ 
        173. นายศิรธันย์ บุญพา
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
        174. นางพิศมัย พันธ์โยศรี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        175. นางสุธีวัน ทิ้งเทพ
 คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
        176. นางสมพร ประตังเวสา
 ภาษาไทย 
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
        177. นางประภาภรณ์ สินแสง
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์
        178. นางมธุรา สีใส
 ภาษาไทย 
        179. นางวิไลวรรณ ผาบจันดา
 คณิตศาสตร์ 
        180. นางสุนิต วงศ์วอ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนบรบือ
        181. นางสาวนงค์นุช ทิพย์กันผา
 ภาษาไทย 
โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
        182. นายมาณพ กัลยาสนธิ์
 คณิตศาสตร์ 
        183. นางสาวสุกัญญา ชินบุตร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        184. นางอนุธิตา พรหมดี
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (บ่อใหญ่เรืองศิลป์)
        185. นางจุฑาธิป ศรีนาคา
 ศิลปะ 
โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ
        186. นางไพรวัลย์ เดชพลมาตย์
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านเลิงใต้
        187. นายวรสิทธิ์ ฉายถวิล
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
        188. นางนงนุช ศรีกุลคร
 วิทยาศาสตร์ 
        189. นายประสูติศักดิ์ ศิริพรรณ
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        190. นางสาวเพ็ญศรี เห็มสมัคร
 ไม่ระบุ 
        191. นายสมทรง ไมตรีแพน
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านหนองซอน
        192. นางสายหยุด ศรีจันทร์ชัย
 ภาษาต่างประเทศ 
        193. นายสุวัฒน์ บุญสิงห์ศร
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        194. นางอุลัยวรรณ กงเพชร
 ประจำชั้น 
โรงเรียนบ้านหนองแสง
        195. นางสาวกนกวรรณ จันสด
 ไม่ระบุ 
        196. นางมะลิสด บุญมั่ง
 ภาษาไทย 
        197. นายวสันต์ นันทะเสน
 ดนตรี-นาฎศิลป์ 
        198. นายสุวิศิษฏิ์ ศรีกุลวงศ์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนประชาพัฒนา
        199. นางนรนาถ สืบสำราญ
 วิทยาศาสตร์ 
        200. นางสาวบุษบา สืบสิงห์
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
        201. นางรุ่งนภา ภวภูตานนท์
  
        202. นายวีระศักดิ์ บุษผารัตน์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        203. นางสายเนตร ศรีสมพงษ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        204. นายอนุชิต ภวภูตานนท์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนผดุงนารี
        205. นางกฤตยา ปาปะไพ
 ไม่ระบุ 
โรงเรียนมหาวิชานุกูล
        206. นางพรรณทิพา ประจวบแท่น
 ภาษาต่างประเทศ 
โรงเรียนมิตรภาพ
        207. นางนิตยา ศรีสมบัติ
 ไม่ระบุ 
        208. นางสุดใจ จันทะเลิศ
 ภาษาไทย 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16
        209. นายปรีชา ไปแดน
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร
        210. นางขนิษฐา ปลั่งกลาง
 วิทยาศาสตร์ 
        211. นางสาวจารุพร ฐิตะสาร
 วิทยาศาสตร์ 
        212. นายไตรภพ ทัศวงศ์
 สุขศึกษา/พลศึกษา 
        213. นายธนบดี บุญมาศ
 ไม่ระบุ 
        214. นางสาวแนนณิวรรณ์ คาตา
 วิทยาศาสตร์ 
        215. นางปัญญดา วิทักษบุตร
 สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
        216. นางวันทนีย์ ดาสม
 วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
        217. นางไพลิน สมศิลา
 ประจำชั้น 
 

ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ

(Global Fund to Fight AIDS. Tuberculosis and Malaria - GFATM)
 
37/1 Soi Petchburi 15 Petchburi Rd. BKK 10400 Thailand
Tel. 0-2653-7563-5 Fax. 0-2653-7568
ผู้ใช้บริการ
7113412