ข่าวโครงการ
สถิติสายด่วน ๑๖๖๓ ชี้ร้อยละ ๘๐ ของผู้รับบริการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์  เหตุไม่มีเงินเลี้ยงดู ขณะที่สร้าง “เกมเศรษฐี” ให้ดาวน์โหลดฟรี หวังให้ความรู้การตั้งครรภ์ไม่พร้อม
ข่าวโครงการ
ครูโครงการก้าวย่างฯ กรุงเทพฯ รวมตัวก่อตั้ง “สมาคมครูเพศวิถีศึกษา (ประเทศไทย)” หวังขยายงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนทั่วประเทศ
ข่าวโครงการ
สมาคมครูเพศวิถีศึกษาฯ จัด “ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนใส่ใจสุขภาวะทางเพศ”
ฅ.ฅนก้าวย่าง
จิราพรรณ แสวงผล ครูศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย แนะเทคนิคการนำเพศวิถีศึกษาเข้าในโรงเรียนผ่านแกนนำเยาวชน “ชมรมกอไผ่”
รู้จักสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านร่องส้าน จ.พะเยา
  ข่าวโครงการ
หน่วยงานช่วยเหลือผู้หญิงท้องไม่พร้อมเล็งร่วมมือไทยรัฐทีวีเสนอข้อมูลทางเลือกยุติการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยผู้หญิงท้องไม่พร้อม
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 145 / ความคิดเห็น: 0)
 
อาจารย์อาชีวะเห็นความสำคัญการใช้ชุดกิจกรรม ชี้ทำให้นักเรียนอาชีวะได้สำรวจตนเอง
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 117 / ความคิดเห็น: 0)
อาจารย์อาชีวศึกษาชี้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ทำให้นักเรียนอาชีวะได้ทบทวนตัวเอง
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 242 / ความคิดเห็น: 0)
 
นักวิชาการชี้มายาคติห้ามผู้หญิง “นุ่งสั้น เดินที่เปลี่ยว” ผลักภาระการข่มขืนให้ผู้หญิง แนะแก้ปัญหาต้องให้ความรู้สิทธิร่างกาย
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 223 / ความคิดเห็น: 0)
ชุมชนบางเลน จ.นนทบุรี ร่วมใจจัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศในชุมชน
โดย: ถิรนันท์ ถิรสิริสิน   
(คลิก: 217 / ความคิดเห็น: 0)
 
ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนฯ นำร่องอบรมผู้นำชุมชนเขตดินแดง ห้วยขวาง และราชเทวี หวังสื่อสารกับพ่อแม่ในชุมชนป้องกันวัยรุ่นท้องไม่พร้อม
โดย: ถิรนันท์  ถิรสิริสิน   
(คลิก: 524 / ความคิดเห็น: 0)
 
  รู้จักสถานศึกษา
โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ จ.อุตรดิตถ์
สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศอีกด้วย
โรงเรียนน้ำปาดฯ สอนเพศศึกษาเป็นรายวิชาเพิ่มเติม สำหรับระดับชั้น ม.ปลายในภาคเรียนแรก และ ม.ต้นในภาคเรียนที่ ๒ มีหน่วยการเรียนคิดเป็น ๐.๕ หน่วยกิต นอกจากนี้ยังขยายผลการอบรมให้กับครูทั้งโรงเรียน และมีชมรม Young Counsellor สำหรับให้คำปรึกษาปัญหาเรื่องเพศ โดยแกนนำเยาวชนอีกด้วย
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์    
(คลิก: 3,328 / ความคิดเห็น: 0)
เพศศึกษาใน... วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
“วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคามจัดเพศศึกษาเป็นวิชาบังคับเลือก มีการสอนในทุกแผนกของชั้น ปวช. ๑ โดยมีครูรับผิดชอบการสอน ๒ คน”
โดย: กษมา สัตยาหุรักษ์   
(คลิก: 11,167 / ความคิดเห็น: 5)
แห่งหนึ่ง... ในก้าวย่าง
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จ.ลำพูน
เปิดโอกาสให้เด็กท้อง...เรียนต่อ
โดย: พรรณอุมา สีหะจันทร์   
(คลิก: 2,368 / ความคิดเห็น: 0)
 
  ฅ.ฅนก้าวย่าง
ผู้บริหาร
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ศิษฏ์ เสียงเสนาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรประดิษฐารามวิทยาคม เขตภาษีเจริญ
“..การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่นเยอะขึ้นในสังคมยุค ICT แบบนี้ ยิ่งอาเซียนด้วยแล้ว ถ้าเราไม่รีบแก้ไข เด็กไทยอาจด้อยกว่าเด็กจากถิ่นอื่นก็ได้..”
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
(คลิก: 1,653 / ความคิดเห็น: 3)
 
ครู
อนุชา ประคองวิทยา
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง
ใช้พฤติกรรมของเด็กในห้อง กระตุ้นให้เด็กกล้าออกความเห็น
(คลิก: 1,072 / ความคิดเห็น: 0)
 
เยาวชน
แบงค์ -- พุฒิพงศ์ ไทรศักดิ์สิทธิ์
นักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพฯ
“ที่ปรึกษาเคลื่อนที่” พร้อมช่วยเพื่อนฟรี ๒๔ ชั่วโมง
โดย: กาญจนาถ  อุดมสุข   
(คลิก: 1,207 / ความคิดเห็น: 3)
 
คนทำงานและคนรอบข้างโครงการ
แนวทางการขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา
โดย: โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ   
(คลิก: 870 / ความคิดเห็น: 1)
 
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
20471810