ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
30 ม.ค. 58 คณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี  จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนในโครงการ และโรงเรียนสหวิทยาเขต อ.บ้านนาสาร
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
21440381