ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
3 - 6 ก.พ. 58 P2H ร่วมกับคณะทำงานฯพิจิตร จัดอบรมMTเพศวิถีศึกษา อ.สามง่าม จ.พิจิตร
3 - 6 ก.พ. 58 คณะทำงานสกลนคร จัดอบรมเยาวชน โรงเรียนเทศบาล จังหวัดสกลนคร  ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สกลนคร
4 ก.พ. 58 คณะทำงาน จ.ชุมพร  ประชุมคณะทำงานจังหวัด
4 ก.พ. 58 ติดตามการสอนเพศวิถีศึกษา โรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขต และ โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี จ.นนทบุรี
4 ก.พ. 58 อบรมหลักสูตรการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลาน บริษัทดี-คอนซีท  จำกัด กรุงเทพ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
24169174