ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
21 - 22 ก.พ. 58 P2H ร่วมกับคณะทำงานท้องในวัยรุ่น จ.ตาก จัดอบรมพ่อแม่ อ.เมือง จ.ตาก
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
35797748