ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
23 - 24 ต.ค. 57 คทง.จ.ชุมพร  จัดอบรมขยายผลครูทั้งโรงเรียน ที่ วิทยาเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจชุมพร ๖๐ คน
23 - 24 ต.ค. 57 โครงการเพศวิถีศึกษาภาคกลาง อบรมครูทั้งโรงเรียนที่โรงเรียนสาครพิทยาคม อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
19922418