ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
18 - 23 ส.ค. 57 โครงการเปิดห้องเรียนพ่อแม่ ร่วมกับ อบจ.นนทบุรี จัดอบรมพ่อแม่ ๒ รุ่นๆ ละ ๒ ห้อง ที่ อ. หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  (สนับสนุน/พัฒนาทีมวิทยากรนนทบุรี)
21 - 22 ส.ค. 57 คณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.สกลนคร จัดอบรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน
21 - 22 ส.ค. 57 อบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง “คุยเปิดใจ ลูกหลานปลอดภัย”  โรงเรียนสุไหงโก – ลก
21 - 22 ส.ค. 57 คณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.ชุมพร  จัดอบรมพ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.๑,๔ ร.ร.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร  รุ่น ๔
22 ส.ค. 57 P2H และคณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.ตาก จัดกิจกรรมเยาวชน รร.สรรพวิทยาคม อ.แม่สอด จ.ตาก
22 ส.ค. 57 คณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.พังงา จัดประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน
22 ส.ค. 57 คณะทำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดนนทบุรี โคชชิ่ง รร.วัดใหม่ผดุงเขต และ รร.ราชวินิตนนทบุรี จ.นนทบุรี
22 ส.ค. 57 โรงพยาบาลระยอง จัดอบรมพ่อแม่รุ่น ๒ ที่ รพ.ระยอง จ.ระยอง
22 ส.ค. 57 สสส.จัดประชุมหารือแนวทางสร้างโมเดลการทำงานพ่อแม่จังหวัดนำร่องฯ ที่ห้อง ๓๒๐ ที่สำนักงาน สสส.กรุงเทพฯ
22 ส.ค. 57 Coach รร.วัดกาญจนาราม และ รร.ห้วยม้าฯ จ.แพร่
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
18916759