ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
28 - 31 ก.ค. 57 รพ.เหนือคลอง จ.กระบี่ จัดอบรมสร้างความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา และอบรม MT พ่อแม่
28 - 31 ก.ค. 57 เทศบาลอำเภอวารินชำราบ จัดอบรมเตรียมความพร้อมครูผู้สอนเพศวิถีศึกษา ในโรงเรียนเขตเทศบาล ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาล อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
30 ก.ค. 57 P2H  และคณะทำงานเพศวิถีศึกษา จ.พิจิตร  ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการสอนเพศศึกษาและการสื่อสารระหว่างพ่อแม่กับบุตรหลาน ให้ผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่นเห็นความสำคัญเพื่อการขยายผลการดำเนินการ สนับสนุนการทำงาน
30 - 31 ก.ค. 57 พมจ. นครพนม,  สพม.๒๒, P2H  จัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับจังหวัด
path2health foundation อาคารเอเชียชั้น 1 เลขที่ 294/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-611-3001-5 โทรสาร: 02-611-3006
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
18584395