ปฏิทินงานก้าวย่าง   เดือน:   วันที่:
มุมมอง:    
10 - 11 ก.พ. 58 P2H จัดประชุมเตรียมวิทยากร จ.แม่ฮ่องสอน สำหรับการอบรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
11 ก.พ. 58 ติดตามการสอนเพศวิถีศึกษา โรงเรียนสรรพยา และ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ จ.ชัยนาท
11 - 13 ก.พ. 58 กรมสุขภาพจิต และ สสส. จัดอบรม Personal Growth Workshop by Using Satir Model และการเปลี่ยนพฤติกรรมในการคุยกับลูกเรื่องเพศ
มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (path2health) อาคารร่วมประสงค์ ชั้น 3
37/1 ถนนเพชรบุรี 15 แขวงพญาไท เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 02-653-7563-5 โทรสาร: 02-653-7566
ด้วยความสนับสนุนของ กองทุนโลกฯ (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and malaria)
32065557