Loading ...
ความยาว: 19.02 นาที
เรื่องย่อ:      จากการถูกมองว่าไร้ค่า  น่ารังเกียจ  เพราะติดเชื้อเอชไอวี  “ประมวล”  ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเอชไอวีไม่ได้ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์  ด้วยการทำงานให้ความรู้เรื่องเอดส์จนชุมชนให้การยอมรับและยกนิ้วให้เธอเป็นหมอตีนเปล่าประจำหมู่บ้าน
ทีมสร้างสรรค์: ๑. ณัฐพล พลรักษา
๒. อนงค์นาถ ปิยะจันทร์
๓. กฤษดาพล สามาณุ
สุขกับก้าวใหม่ของชีวิต
(ขนาดไฟล์: 17 MB / โหลด: 1,376)