Loading ...

          เมื่อวันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดงานเวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันออก “มาช่วยกันชี้โพรงให้กระรอก (ปลอดภัย) ภาค ๒” ที่โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี โดยภายในงานมีการสำรวจเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษา  

          ผลการสำรวจพบว่าโรงเรียนสอนเพศศึกษา เกิน ๑๐ ชั่วโมงต่อปี ร้อยละ ๘๑.๕ สอนเกิน ๕ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๑๐ ชั่วโมง ร้อยละ ๑๐.๕ และสอนเกิน ๕ ชั่วโมง ร้อยละ ๘ ส่วนจำนวนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ม.๑ ขึ้นไป ที่ได้เรียนเพศศึกษาในโรงเรียน ร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๓๕ และร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕

          นอกจากนี้ ผลการสำรวจยังพบความเปลี่ยนแปลงของเยาวชนด้วย เช่น นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันตัวเอง นำไปประยุกต์ใช้กับตัวเอง นักเรียนมีการปรับตัว มีพฤติกรรมเลือกคบเพื่อน สนใจสอบถามมากขึ้น รู้จักระมัดระวังในการคบเพื่อนต่างเพศ ส่วนความเปลี่ยนแปลงต่อตัวครูผู้สอน คือ เห็นความสำคัญของการสอนเพศศึกษา ว่าจำเป็นต้องสอนอย่างยิ่ง เข้าใจเรื่องการสอนเพศศึกษามากขึ้นเข้าใจตนเองมากขึ้น สามารถที่จะพูด สื่อสาร ถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ให้เด็กได้มากขึ้น และผู้บริหารให้ความสำคัญส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุน กิจกรรมของเยาวชนความคิดเห็นที่  2

การสอนเพศศึกษาต้องสอนแบบสมำเสมอเพื่อกระตุ้นให้เด็กมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงรอบตัว  เห็นด้วยที่โรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องเพศศึกษา

โรงเรียนในโครงการ   (26 พฤศจิกายน 2553  เวลา 10:46:56)

ความคิดเห็นที่  1

10 ชม. ต่อปี ก็พอแล้ว  แต่ต้องสอนและจัดกิจกรรมอย่างตั้ง ใจ และเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมมาเป็นอย่างดี ต้องเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมมาเป็นอย่างดี

สสส   (26 พฤศจิกายน 2553  เวลา 00:55:54)