Loading ...

ปี ๒๕๔๖ อาจารย์วจี เข้าอบรมเป็นวิทยากรหลัก หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า MT ย่อมาจาก Master Trainer เพื่อสอนวิชาเพศศึกษาตามหลักสูตรเพศศึกษาที่องค์การแพธ (PATH) พัฒนาขึ้น

หลังการอบรมอาจารย์วจีได้ถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และที่ประชุมครูของโรงเรียนน้ำปาดชูปถัมภ์ ให้เห็นถึงความสำคัญของวิชาเพศศึกษาต่อนักเรียนในยุคสมัยปัจจุบัน และรายละเอียดวิชาเพศศึกษาที่ไม่ได้มีเฉพาะเรื่อง เพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่มีเนื้อหาครอบคลุม ๖ ด้าน คือ () การพัฒนาตามช่วงวัยของมนุษย์ () การมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น () การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล () พฤติกรรมทางเพศ () สุขภาพทางเพศ และ () สังคมและวัฒนธรรม

ครูทุกคนในที่ประชุมเห็นว่า ถ้าเด็กไม่รู้เรื่องเหล่านี้ ไม่รู้จักการป้องกันตัวเอง เด็กก็อาจจะเอาตัวรอดไม่ได้ในสังคมปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากเด็กนักเรียนหญิงที่ท้องในวัยเรียน

อาจารย์วจีมองว่า วิชาเพศศึกษาเป็นชีวิตจริง เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเด็กที่สอนให้เด็กรู้จักตัวเอง รู้จักผู้อื่น รับผิดชอบตัวเองได้ และเอาตัวรอดได้ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ความสัมพันธ์กับผู้อื่น การสื่อสาร เจราจาต่อรอง การตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยที่รู้ข้อมูลและให้เด็กรู้จักและกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบ ไม่ยินยอม โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงที่มีตัวอย่างให้เห็นว่า ในบางเหตุการณ์ การไม่รู้จักหรือไม่กล้าปฏิเสธจะทำให้เด็กพลาดได้ เพศศึกษาจึงเป็นเรื่องที่ต้องสอนและสอนอย่างยั่งยืนให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน

โรงเรียนน้ำปาดชูปถัมภ์จึงนำเรื่องเพศศึกษาเข้าสู่โรงเรียนในปี ๒๕๕๓ โดยเริ่มต้นจากการอบรมการสอนเพศศึกษาให้กับครูชุดแรกประมาณ ๑๐ คน เป็นครูจากกลุ่มสาระ ๘ กลุ่มที่ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ (๑) ภาษาไทย (๒) คณิตศาสตร์ (๓) วิทยาศาสตร์ (๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม () สุขศึกษาและพลศึกษา (๖) ศิลปะ () การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ () ภาษาต่างประเทศ

จากนั้นก็ให้ครูทั้ง ๑๐ คนอบรมต่อให้กับอาจารย์ทั้งหมดในโรงเรียน ครูทั้ง ๖๐ คนของโรงเรียนน้ำปาดชูปถัมภ์จึงสามารถสอนเพศศึกษาได้

วิชาเพศศึกษาในโรงเรียนน้ำปาดฯ ถูกจัดเป็นวิชาหนึ่งในโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน โดยที่ครู ๑ คนจะต้องสอนประมาณ ๒๐ ชั่วโมง / สัปดาห์ ครูที่มีคาบสอนน้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง / สัปดาห์จะถูกทาบทามให้สอนเพศศึกษาด้วย

จากการอบรมครูทั้งโรงเรียนเรื่องการสอนเพศศึกษาทำให้ครูเห็นว่า กระบวนการการเรียนรู้วิชาเพศศึกษาที่ประกอบด้วย ๔ กิจกรรม คือ ทำ (do) สะท้อน (reflect) การวิเคราะห์ (analyze) และประยุกต์ (apply) สามารถนำไปใช้เป็นแนวการสอนได้ในทุกวิชา

การเรียนการสอนในวิชาเพศศึกษาจะเป็นโอกาสให้นักเรียนได้คุยกับครู กับเพื่อนอย่างเปิดเผย ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และโรงเรียนก็จะสื่อถึงผู้ปกครองให้เข้าใจในเรื่องเพศศึกษาในวัยรุ่นได้

สื่อที่ใช้ในการสอน นอกจากจะใช้สื่อจากโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจแล้ว ก็จะนำเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน จากข่าว ละคร หนัง เช่น ละครหลังข่าวภาคค่ำเรื่องดอกส้มสีทอง ก็จะนำตัวละครในเรื่อง เช่น เรยา ที่มีความสัมพันธ์กับผู้ชายเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการมาใช้สอนในเพศศึกษาด้วย

สำหรับการติดตามและสนับสนุนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน อาจารย์วจี ในฐานะรองฝ่ายวิชาการจะเดินดูการสอนเพศศึกษาในทุกห้อง และจะสอบถามครูที่สอนว่า เป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรหรือเปล่า พร้อมๆ กับให้คำแนะนำไปในตัว นอกเหนือจากการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระประจำเดือน ที่ถ้าหากมีปัญหาเรื่องการสอนเพศศึกษาก็จะนำมาหารือด้วย

ทั้งหมดนี้ทำให้เพศศึกษาเป็นวิชาที่นักเรียนโรงเรียนน้ำปาดชูปถัมภ์ชอบมากที่สุดวิชาหนึ่ง นักเรียนตื่นเต้นกับกิจกรรมที่ใช้ในการสอน ที่นักเรียนมีส่วนร่วม รู้สึกสนุก และเข้าใจเรื่องเพศศึกษา และสามารถคุยเรื่องเพศอย่างเปิดเผย เช่น กิจกรรมแลกน้ำ ที่สอนเรื่องโอกาสการติดเชื้อเอชไอวีเกิดขึ้นได้กับทุกคนรวมทั้งวัยรุ่น หากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันกับคนที่มีเชื้อเอชไอวี ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่ามีเชื้อหรือไม่จากการดูรูปลักษณ์ภายนอก

ผลจากการสอนเพศศึกษาที่เป็นรูปธรรม คือเด็กนักเรียนที่ท้องระหว่างเรียนมีจำนวนลดลงจากเดิมก่อนที่จะสอนวิชาเพศศึกษา จำนวนเด็กที่มีปัญหากับฝ่ายปกครอง เช่น การตบตี การทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันก็ลดลง

นอกจากนี้เด็กๆ ยังนั่งรอเรียนวิชาเพศศึกษา ถึงขั้นบอกให้คุณครูสอนชดเชยชั่วโมงที่ขาดไป และส่งผลให้เด็กกล้าคุยกับครูทุกเรื่อง จนทำให้มีโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดมาดูการจัดการเรื่องเพศศึกษาของโรงเรียนน้ำปาดฯ เป็นตัวอย่าง

จากประสบการณ์การจัดการสอนเรื่องเพศศึกษา อาจารย์วจีมีความเห็นว่า ถ้าเพศศึกษาได้รับการยอมรับให้เป็นวิชาหนึ่งในการเรียนการสอนของโรงเรียน มีการสอบ การวัดผล ตัดเกรด เช่นเดียวกันกับวิชาอื่นๆ จะทำให้การสอนเพศศึกษาประสบความสำเร็จมากกว่าจัดเป็น กิจกรรม แก้บนที่จัดเป็นครั้งคราว

ปัจจุบัน อาจารย์วจีสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่วิชาเพศศึกษาถูกบรรจุเป็นวิชาหนึ่งในคณะครุศาสตร์ และจะอบรมนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปี ๕ เพื่อจะได้ออกไปฝึกสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่กำหนดให้สอนเพศศึกษา ๑ คาบ / สัปดาห์ความคิดเห็นที่  2

ได้อะไรหลายอย่างจากการเข้าร่วมอบรม  ร่วมประชุม  ร่วมทำงาน   อาจารย์มีความตั้งใจจริง  ขอบคุณคะ

supannita kim  kim   (16 สิงหาคม 2555  เวลา 10:40:05)

ความคิดเห็นที่  1

       
         ขอบคุณกับการอบรมครูแนะแนว และความรู้สอนเพศศึกษา ใช้ได้ดีมากค่ะ