Loading ...

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จี้ตั้งวิทยาลัยเพิ่มกว่า 400 แห่ง หวังขยับตัวเลขเด็กอาชีวะ เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อสนองต่อความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงาน...

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ เพื่อสนองต่อความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานของประเทศนั้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา สอศ.มีความพยายามที่จะเพิ่มจำนวนผู้เรียนมาโดยตลอด แต่จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่ายังไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้ถึงร้อยละ 40 ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สูงสุดจะคงที่อยู่ที่ร้อยละ 38-39 ซึ่งพบว่าเหตุผลหนึ่งที่ยังไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพได้ นอกจากค่านิยมของผู้ปกครองแล้ว ยังมีสาเหตุหลักที่สำคัญคือ สถานศึกษาสายอาชีพที่จะให้เด็กเรียนมีน้อย และส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตตัวเมืองและเทศบาล บางอำเภอไม่มีสถานศึกษาสายอาชีพทั้งของรัฐและเอกชนอยู่เลย ผิดกับการศึกษาสายสามัญที่มีโรงเรียนซึ่งเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่แทบทุกตำบล ทั้งนี้จึงทำให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้ง่าย

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวอีกว่า หากเป็นเช่นนี้ต่อไปคงไม่สามารถเพิ่มจำนวนผู้เรียนสายอาชีพได้ตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ที่ต้องการให้มีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพร้อยละ 60 ต่อผู้เรียนสายสามัญร้อยละ 40 ดังนั้น สอศ.จึงมีแนวคิดที่จะเสนอต่อ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอจัดตั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาแห่งใหม่ให้ครอบคลุมในระดับอำเภอที่ยังไม่มีสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนตั้งอยู่ ซึ่งขณะนี้ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ตั้งสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่มีกว่า 800 แห่ง ว่าตั้งอยู่ใน จุดใดบ้าง และในอำเภอใดยังไม่มี โดยคาดว่าจะจัดตั้งไม่น้อยกว่า 400 แห่ง และหากเป็นไปได้ก็อยากให้มีครบทุกอำเภอ โดยใช้งบประมาณในการจัดตั้งแห่งละ 200 ล้านบาท ซึ่งหากทำได้ เชื่อว่าจะเพิ่มจำนวนผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอน