Loading ...

นายรังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ.ได้จัดทำสถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2555 ที่ได้จัดเก็บข้อมูลถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2555 พบว่า นักเรียนที่ออกกลางคันในปีการศึกษา 2554 มีจำนวนลดลงจากปีการศึกษา 2553 โดยมีนักเรียนที่ออกกลางคันจำนวน 28,833 คน หรือ 0.44% จากนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.จำนวน 6,417,136 คน สาเหตุที่ออกกลางคัน ได้แก่ ฐานะยากจน 1,543 คน มีปัญหาครอบครัว 3,127 คน สมรสแล้ว 1,872 คน มีปัญหาในการปรับตัว 4,210 คน ต้องคดีถูกจับ 52 คน เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 564 คน อพยพตามผู้ปกครอง 5,163 คน หาเลี้ยงครอบครัว 1,979 คน และกรณีอื่นๆ 10,323 คน

นายรังสรรค์กล่าวต่อว่า จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคันลดลงตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นมา โดยปีการศึกษา 2550 มีจำนวน 122,130 คน หรือ 1.68% ปีการศึกษา 2551 จำนวน 109,422 คน หรือ 1.57% ปีการศึกษา 2552 จำนวน 47,809 คน หรือ 0.70% และปีการศึกษา 2553 จำนวน 37,827 คน หรือ 0.56% ทั้งนี้การที่จำนวนเด็กออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นเพราะนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 12 ปี ที่ทำให้เด็กสามารถเข้าเรียนได้ แม้จะมีฐานะที่ยากจนหรือฐานะไม่ดี และแนวทางของ สพฐ. ที่ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาให้เด็กเหล่านี้มาโดยตลอด เช่น การยืดหยุ่นให้เด็กที่มีปัญหาได้เรียนจนจบการศึกษา โดยไม่ต้องออกกลางคันอย่างเด็กที่ตั้งครรภ์หรือเจ็บป่วย ก็เปิดโอกาสให้เรียนได้ หรือหลังคลอดก็กลับมาเรียน แต่หากรายไหนไม่ต้องการกลับมาเรียน สามารถยืดหยุ่นไม่ต้องเรียนได้ แต่จะมีสื่อการเรียนการสอนให้เรียนที่บ้านได้

"การเก็บข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคันจะมีโปรแกรมสำมะโนนักเรียนเพื่อเก็บเด็กตกหล่น โดยจะร่วมมือกับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แต่ละพื้นที่ช่วยกันเก็บข้อมูลเด็กเป็นรายครัวเรือน ซึ่งจะพบเด็กที่ไม่เรียนต้องออกกลางคันในพื้นที่สูงที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พอเจอกรณีดังกล่าว ทาง สพฐ.จะแก้ปัญหาโดยดูเป็นรายๆ หากคนไหนสามารถมาเรียนต่อในโรงเรียน สพฐ.ได้ก็จะให้เรียน แต่หากไม่ได้จะส่งต่อให้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) มาช่วยดูแลหรือรับเข้าเรียน ขณะนี้ สพฐ.ได้ยกเว้นให้ กศน.สามารถจัดการศึกษาแก่นักเรียนที่ออกกลางคันแล้วที่อายุไม่เกิน 15 ปี แต่ต้องให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติเป็นรายกรณีว่าเด็กคนดังกล่าวมีเหตุพิเศษไม่สามารถเรียนในระบบปกติได้ เดิมไม่สามารถให้เด็กที่ออกกลางคันแล้วอายุไม่เกิน 15 ปี หรือยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปีเข้าเรียน กศน.ได้" นายรังสรรค์กล่าว และว่า การจะให้จำนวนของนักเรียนที่ออกกลางคันหมดไปนั้น อาจมีความเป็นไปได้ เพราะในอดีตบางเขตพื้นที่การศึกษาได้ตั้งเป้าหมายให้จำนวนนักเรียนออกกลางคันให้หมดไป เช่น เขตพื้นที่การศึกษาแห่งหนึ่งใน จ.เชียงใหม่

รายงานข่าวแจ้งว่า ในสถิติข้อมูลทางการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ยังได้รายงานจำนวนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินการประเมิน 1 เกณฑ์ ประกอบด้วย การประเมิน 8 กลุ่มสาระ การอ่านคิดวิเคราะห์และการเขียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมจำนวน 243,370 คน และในจำนวนนี้ เป็นการไม่ผ่านประเมิน 8 กลุ่มสาระมากที่สุด 100,718 คน ส่วนนักเรียนที่ไม่ผ่านการตัดสินมากกว่า 1 เกณฑ์ หรือตั้งแต่ 2-4 เกณฑ์ มีจำนวน 52,850 คน รวมแล้วจะมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 225 เขตพื้นที่การศึกษาไม่ผ่านการตัดสินการประเมินรวม 296,220 คน นอกจากนี้ยังพบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด มีจำนวน 643,531 คน หรือ 93.38% จากทั้งหมด 689,148 คน ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่จบตามระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน 3-5 ปี จำนวน 316,962 คน หรือ 95.22% จากทั้งหมด 332,866 คน ในจำนวนนี้จะเป็นนักเรียนที่จบภายใน 4 ปีจำนวน 1,546 คน และ 5 ปี จำนวน 164 คน