Loading ...

สิ่งที่ควรทำในวันครู เพื่อเป็นสิริมงคล

๑. สำรวจชีวิตว่า เราผ่านการอบรมบ่มนิสัยจากครูมากี่คน ส่งใจน้อมระลึกถึงความดีและความตั้งใจถ่ายทอดความรู้ของครูทุกท่าน การเป็นตัวอย่าง และคำแนะนำเพื่อชีวิตที่ดีศิษย์

๒. ทบทวนว่าเราเคยล่วงเกินครู ต่อหน้าและลับหลังหรือไม่ ทั้งกาย วาจา และใจ กล่าวคำขอขมาในใจหรือยกมือประนมเพื่อแสดงความระลึกถึงท่าน

๓. ลงมือแสดงความกตัญญูและระลึกถึง  เช่น ไปเยียมเยียน โทรศัพท์ไปหาสอบถามทุกข์สุข ส่งข้อความให้กำลังใจหากเป็นไปได้อาจมีผลไม้ บายศรี ดอกไม้ตามสัญลักษณ์แห่งเคารพไปมอบให้ท่าน

๔. สนับสนุนคนรอบข้าง ลูกหลาน เพื่อนๆ ให้เห็นถึงคุณค่าในพระคุณของครู โน้มน้าวให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ ทำความดี เพื่อประโยชน์ต่อสังคมเจริญรอยตามครู

๕. ให้อภัยทุกคนที่เคยสร้างความขุ่นเคืองใจกับเรา  เพราะเขาเหล่านั้นคือครูที่ให้ประสบการณ์ให้เราเรียนรู้และเติบโต  ศัตรูคือครูที่สำคัญถ้าเขากระทำไม่ดี เราก็ตั้งมั่นว่าจะไม่กระทำเช่นนั้น ถ้าเขาทำดีแล้วก็ถือเป็นกระจกให้เราได้เห็นจุดบอดของตัวเราเอง

  

ดอกไม้อันเป็นสัญลักษณ์ในการระลึกถึงพระคุณครู

     - ดอกเข็มเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดแหลมคม ด้วยลักษณะดอกที่มีปลายแหลม
     - ดอกมะเขือ เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเคารพนบนอบเพราะธรรมชาติของดอกมะเขือได้ต้องโค้งลง เป็นดอกสมบูรณ์ที่จะให้ผล ส่วนดอกชี้ขึ้นจะร่วงโรยง่าย
     - หญ้าแพรก เป็นสัญลักษณ์ของความอดทนด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถอยู่ตามทางเดินคันนา แม้อากาศแห้งแล้งจัด
     -
ข้าวตอก เป็นสัญลักษณ์ของความมีระเบียบวินัย ไม่เกียจคร้าน เพราะเม็ดข้าวจะต้องถูกอบด้วยความร้อนจึงจะกลายเป็นข้าวตอก หากเราตามใจตนเองเกินไปอาจเป็นเหมือนข้าวเปลือกที่ถูกคั่วแต่ไม่มีโอกาสเบ่งบาน

          เห็นมั้ยว่า ๔ สัญลักษณ์ดังกล่าวล้วนมีความหมายเฉพาะในการบูชาครู ซึ่งนิยมนำมาจัดเป็นพานดอกไม้ไหว้ครูเพื่อเป็นการแสดงว่า ศิษย์จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครู อาจารย์มีความอดทนที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตามที่ครูสั่งสอน ขณะเดียวกันก็มีระเบียบวินัยและมีความประพฤติที่ดี

 

บทขอขมาง่ายๆ

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้พลาดพลั้งสบประมาทต่อ ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี เจตนาก็ตาม ไม่เจตนาก็ตาม ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี บัดนี้ข้าพเจ้าได้กระทำการขอขมาลาโทษ ขอครูอุปัชฌาย์อาจารย์ ผู้มีอุปการะคุณทั้งหลาย จงงดโทษและอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปในภายภาคหน้า สาธุ

 

  

ขอแผ่ความระลึกถึงไปยังครู ๑๕๙ ศพที่เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ จากมหันตภัยความไม่สงบในชายแดนใต้  ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

(บางส่วนจาก http://www.baanmaha.com/community/thread21904.html)