Loading ...
เริ่มกินยาคุมแผงแรก วันที่ 2 ของการมีประจำเดือน กินจนเม็ดที่ 21 ขึ้นเม็ดที่ 22 แล้ว ประจำเดือนยังไม่มาเลย จะเป็นอะไรหรือเปล่าค้ะ