Loading ...


                เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาณ โรงแรมวินซ์ กรุงเทพฯ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ นำโดย นางภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการมูลนิธิ และ นางสาวแสงจันทร์ เมธาตระกูล ผู้จัดการโครงการ ร่วมกับศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำนักการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.ชน.) นำโดยนางกรแก้ว ถนอมกลาง และ ดร.สายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล จัดประชุมร่วมกับ คณะกรรมการวิชาการโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic Learningเพื่อพิจารณาเนื้อหาหลัดสูตรและบทละครประกอบโปรแกรมการเรียนรู้พัฒนาการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลักสูตรชั้นพื้นฐาน                 โปรแกรมการเรียนรู้สำหรับครูเพศวิถีศึกษาออนไลน์ชุดนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะครู ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ตามพ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งรูปแบบการโปรแกรมการเรียนรู้ จะเป็นรูปแบบละครดำเนินเรื่องสลับกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนทางออนไลน์ โดยในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อเรื่องบทละครกับเนื้อหาบทเรียน ให้ข้อเสนอแนะต่อบทละครอย่างละเอียด พร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกนักแสดง และแนะนำสถานที่ถ่ายทำละคร                หลังจากการประชุม ทางฝ่ายผลิตสื่อของโครงการ จะดำเนินการผลิตโปรแกรมการเรียนรู้ ซึ่งคาดว่าโปรแกรมการเรียนรู้จะพร้อมเปิดให้ครูที่สนใจวิชาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ลงทะเบียนเรียนอย่างเป็นทางการรอบแรกในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้