Loading ...
¨ÃÔ§ËÃ×Íà»ÅèÒ·Õè¼ÙéªÒÂàÅ×Í¡ " à«ç¡Êì" ¢³Ð·Õè¼ÙéË­Ô§àÅ×Í¡ "ÃÑ¡"
â´Â ÀÒÇ¹Ò àËÇÕ¹ÃÐÇÕ
          ¤¹·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁàÃ×èͧà¾ÈÈÖ¡ÉÒ¤§¨Ð¾Í¹Ö¡ÍÍ¡¶Ö§¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õèãªé㹡Òý֡ͺÃÁà¾×èÍãËéàË繤ÇÒÁᵡµèÒ§ÃÐËÇèÒ§à¾È «Ö觾ÍãËéàÅè¹à¡ÁÊìÇèÒ "àÁ×è͹֡¶Ö§ 'à«ç¡Êì' ¹Ö¡¶Ö§.." ËÃ×ÍãËé¼ÙéªÒÂàµÔÁÇèÒ "¶éÒ¼ÙéË­Ô§ÃÑ¡àÃÒ à¸Í¨Ð.." Êèǹ¼ÙéË­Ô§àµÔÁÇèÒ "¶éÒ¼ÙéªÒÂÃÑ¡àÃÒ à¢Ò¨Ð..."
        ¾Íᡤӵͺ¢Í§¼ÙéË­Ô§¡Ñº¼ÙéªÒ ¡çÁÑ¡¨ÐàË繡ÅØèÁ¤Ó·Õè¤è͹¢éҧᵡµèÒ§¡Ñ¹ªÑ´à¨¹ ¤ÓµÍº·ÕèÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¼ÙéªÒÂ㹤ӶÒÁáá ÁÑ¡¨Ðà»ç¹àÃ×èͧ·Ò§¡ÒÂÀÒ¾ àªè¹ ÃÙ»ÃèÒ§ ¹Á «Õê´Êì ÁѹÊì àÊÕÂÇ ÊÂÔÇ ÏÅÏ ¢³Ð·Õè¡ÅØèÁ¤Ó·ÕèÍÍ¡ÁÒ¨Ò¡¼ÙéË­Ô§ÁÑ¡¨Ðà»ç¹ã¹·Ò§ÍÒÃÁ³ì¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁÒ¡¡ÇèÒ àªè¹ ͺÍØè¹ ÇÒºËÇÔÇ Íè͹ËÇÒ¹ ÃÑ¡ ¤ÇÒÁÊØ¢ ÏÅÏ

         Êèǹ¤Ó¶ÒÁËÅѧ ¡çÁÑ¡¨ÐᡤӵͺÍÍ¡ä´é»ÃÐÁÒ³à´ÕÂǡѹÇèÒ ¼ÙéªÒÂÁÑ¡¨Ð¤Ò´ËÇѧãËé¼ÙéË­Ô§â͹Íè͹¼è͹µÒÁ·Ò§¡Ò àªè¹ ãËé¡Í´ ¨Ùº ÊÑÁ¼ÑÊ ¨¹¶Ö§ãËé¹Í¹´éÇ ¢³Ð·Õè¼ÙéË­Ô§ÁÑ¡¨ÐàµÔÁà»ç¹àÃ×èͧ ¡ÒÃàÍÒ㨠µÒÁ㨠ãËé¢Í§ «×èÍÊѵÂì ÃѺ¼Ô´ªÍº ´ÙáÅ ÏÅÏ

       ÁÕËÅÒµÓÃÒ·ÕèÁÑ¡¨ÐºÍ¡¤ÅéÒÂæ ¡Ñ¹ÇèÒ ¼ÙéªÒÂÁÑ¡¨ÐãËé¤ÇÒÁÊӤѭ¡Ñºà«ç¡ÊìÁÒ¡¡ÇèÒàÃ×èͧâÃáÁ¹µÔ¡·Ñé§ËÅÒ·Õè¼ÙéË­Ô§ÁÑ¡¨Ð¹Ö¡¶Ö§ áÅмÙéË­Ô§ÁÑ¡¨ÐµÑé§à§×è͹ä¢àÍҡѺ "à«ç¡Êì" ÇèÒµéͧÁÒ¾ÃéÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ ÃÑ¡ã¤Ãè àʹèËÒ ·Ñé§ËÅÒ·Ñ駻ǧ
áµè·Ñ駹Õé·Ñ駹Ñé¹ ¨Ð¹ÓÁÒÊÃØ»ÇèÒ ¼ÙéªÒÂãËé¤ÇÒÁÊӤѭµèÍà«ç¡Ê좳зÕè¼ÙéË­Ô§ãËé¤ÇÒÁÊӤѭµèͤÇÒÁÃÙéÊÖ¡ ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ ¡çäÁèá¹èã¨ÇèÒ¨Ðà»ç¹¡ÒÃÊÃØ»·Õè¼ÔÇà¼Ô¹ä»ËÃ×ÍäÁè à¾ÃÒзÕè¨ÃÔ§áÅéÇ ÍÒ¨à»ç¹ÇèÒ à«ç¡Êì (·Õè´Õ) ÊÓËÃѺ¼ÙéË­Ô§ ¤×Í¡ÒÃä´éÃѺ¡ÒÃÊÑÁ¼ÑÊ àÅéÒâÅÁ àÍÒÍ¡àÍÒ㨠(ä´é¢Í§) «Ö觼ÙéË­Ô§ä´éãËé¤ÇÒÁËÁÒÂä»ã¡Åéà¤Õ§¡Ñº¡ÒÃä´éÃѺ¤ÇÒÁÃÑ¡ ¼ÙéË­Ô§¨Ö§ÁÑ¡àÍÒà«ç¡Êì仼١µÔ´¡Ñº¤ÇÒÁÃÑ¡ÍÂÙèàÃ×èÍÂä»


    ÊÓËÃѺ¼ÙéªÒ "à«ç¡Êì" à»ç¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¹èÒµ×è¹àµé¹ áÅÐËÒ¡à»ç¹à«ç¡Êì·ÕèäÁèä´é«×éÍËÒâ´Â§èÒ áµèµéͧãªé "½ÕÁ×Í" ä»ËÅÍ¡ÅèÍ ¨Ù§ã¨ àÍÒ㨠ãËéä´éÁÒ«Ö觡Òà "ÂÔ¹ÂÍÁ¾ÃéÍÁã¨" 㹡ÒÃËÒ¤ÇÒÁÊØ¢·Ò§à¾È´éÇ¡ѹ ¡çÂÔè§à»ç¹¤ÇÒÁ·éÒ·ÒÂãË­èËÅǧáÅÐàÁ×èÍä´éÁÒ ¡çà»ç¹ ¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔàËÅ×Íáʹ (áÅÐÍÂÒ¡äÅèÅèÒµèÍ) ¢³Ð·Õè¤ÇÒÁÃÑ¡ ÍÒ¨à»ç¹ÍÒÃÁ³ì«Ñº«é͹·Õè¼ÙéªÒÂÁÑ¡äÁèä´éã¤Ãè¤ÃÇ­ÁÒ¡ÁÒÂà·èÒ¼ÙéË­Ô§

         º·Ê¹·¹Ò¢Í§¡ÒûÃÖ¡ÉÒàÃ×èͧ¹Õéã¹ËÁÙè¼ÙéË­Ô§¡Ñº¼ÙéªÒÂÁѡᵡµèÒ§¡Ñ¹ ¼ÙéË­Ô§ÁÑ¡¨Ð¤é¹ËÒÊÑ­Åѡɳì¢Í§¤Ó¾Ù´ ¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡ ¨Ò¡½èÒªÒÂÇèÒÁÕ¹ÑÂÅÖ¡ÅéÓÍÂèÒ§äà ÁÑ¡àÅèÒÊÙè ¢Í¤ÇÒÁàË繨ҡà¾×è͹˭ԧáÅЪèÇ¡ѹµÕ¤ÇÒÁ ¢³Ð·Õèã¹ËÁÙè¼ÙéªÒ ¡ÒûÃÖ¡ÉÒËÒÃ×ÍàÃ×èͧ¢Í§ÍÒÃÁ³ì ¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡ÁÕ¹éÍÂÍÂÙèáÅéÇ ¡Òèк͡àÅèÒãËéã¤Ã¶Ö§¤ÇÒÁäËÇÇÒº ÇÙºÇѺ ËÃ×ÍÊѺʹ¢Í§ÍÒÃÁ³ìÃÑ¡ ÂèÍÁà»ç¹àÃ×èͧÂÒ¡¨ÐºÍ¡àÅèÒ áÅÐäÁè¤èÍÂà¡Ô´¢Ö鹹ѡ ¼ÙéªÒ¨֧ÁÑ¡äÁè¤èÍÂä´éã¤Ãè¤ÃÇ­¶Ö§¤ÇÒÁÃÙéÊÖ¡¹Õé ¡ÒäԴÍÂÙ褹à´ÕÂÇÍÒ¨·ÓãËé¼ÙéªÒÂËÅÒ¤¹ÍÖ´ÍÑ´¡ÑºÍÒÃÁ³ì¹Õé ¨Ö§§èÒ¡ÇèÒ·Õè¨Ð´èǹÊÃØ»¤ÇÒÁÍÂÒ¡ä´éã¡ÅéªÔ´¹ÕéÇèÒ "ÃÑ¡" áÅéÇ¡çºÍ¡àÅèҡѺ˭ԧ·Õèµ¹½Ñ¡ã½èä´éÍÂèÒ§ÃÇ´àÃçÇà¾×èͨÐä´éÃѺÃÙ黯ԡÔÃÔÂҵͺÃѺ »ÃÐÁÒ³ÇèÒ "ºÍ¡ä»àŨÐä´éÃÙéËÁÙèËÃ×ͨèÒ" ¨Ö§ÁÑ¡¨ÐàËç¹»ÃÒ¡®¡Òóì·Õè¼ÙéªÒº͡ÃÑ¡ä´éáÁéã¹äÁè¡Õè¤ÃÑ駷Õ辺¡Ñ¹

          ¢³Ð·Õè¼ÙéË­Ô§ (ÊèǹÁÒ¡) á¤è¨ÐµÍºÃѺ¡çÂØè§ÂÒ¡ ÂÔ觨к͡ÃÑ¡¡è͹äÁèµéͧ¾Ù´¶Ö§ à¾ÃÒÐÊÒþѴ¨ÐÊѺʹ ¤ÃÑé¹ä»ºÇ¡¡Ñº¤ÇÒÁàª×èÍ·ÕèÇèÒ "à»ç¹¼ÙéË­Ô§ ÍÂèÒ仺͡ÃÑ¡¼ÙéªÒ ¨ÐäÁè§ÒÁ" ¡çÂÔè§áʹ¨ÐÇØè¹ÇÒÂ㨠µéͧËÒàÅèËì¡ÅÊÒþѴÁÒÊ×èÍÊÒÃá·¹·Õè¨ÐãªéÇÒ¨Ò (¼Ùéà¢Õ¹¡ç¾é¹ÇÑ·Õè¨Ðà¢éÒã¨ÇèÒà·¤â¹âÅÂÕÊÁÑÂãËÁèäÁèÇèÒ¨Ðà»ç¹à¾¨à¨ÍÃì ÍÕàÁÅì à»ç¹µé¹ ¨ÐªèÇÂãËé¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃàÃ×èͧ¹Õé㹤¹ÃØè¹ãËÁè§èÒ¢Öé¹ÁÒ¡¹éÍÂà¾Õ§äà áµèà·èÒ·ÕèÊѧࡵ¨Ò¡¡ÒÃŧ·Ó§Ò¹¡ÑºÇÑÂÃØè¹ ¡ç¤Ô´ÇèÒàÃ×èͧ·ÕèÇèÒ¹Õé¡çÂѧà»ç¹»Ñ­ËÒÃèÇÁÊÁÑÂÍÂÙè)  

       ·Ñ駹ÕéáÅзÑ駹Ñé¹ ·Õèà¢Õ¹ÁÒ¹Õé¡çãªèÇèҨк͡ÇèÒ à«ç¡ÊìäÁèÊӤѭÊÓËÃѺ¼ÙéË­Ô§à·èҡѺ¤ÇÒÁÃÑ¡ áÅСçäÁèãªèÇèÒ¤ÇÒÁÃÑ¡äÁèÊӤѭ¡Ñº¼ÙéªÒÂà·èҡѺàÃ×èͧà«ç¡Êì áµèà¢Õ¹à¾×èͨÐáÅ¡à»ÅÕè¹ÇèÒ ºÒ§·Õ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁËÁÒ¢ͧ "à«ç¡Êì" ã¹Ë­Ô§áÅЪÒ ÍÒ¨¨ÐµèÒ§¡Ñ¹ ¨Ö§·ÓãËé¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇѧµèÒ§¡Ñ¹ ¤¹ÍèÒ¹¡çÍÂèÒä´é仵դÇÒÁÇèÒ¼ÙéË­Ô§µéͧ¡Òà "à«ç¡Êì" ¹éÍ¡ÇèÒ¼ÙéªÒ¨Ð仡ѹãË­è à¾ÃÒзÕè¨ÃÔ§¼Ùéà¢Õ¹ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÇèÒ ¤ÇÒÁµéͧ¡Ò÷ҧà¾È¢Í§Ë­Ô§ªÒÂäÁèä´éµèÒ§¡Ñ¹ áµèÁÕ¡ÒÃãËé¤ÇÒÁËÁÒÂáÅФس¤èÒµèÒ§¡Ñ¹ (Êèǹ¨ÐÁÕ¼Å㹡ÒÃÊ×èÍÊÒÃã¹àÃ×èͧ¹ÕéµèÒ§¡Ñ¹ÍÂèÒ§äà ¤èÍÂà¢Õ¹ãËÁèÍÕ¡·Õ ¶éÒà¢ÒÂѧãËéà¢Õ¹ÍÂÙè)

          ¶éÒ¢éÍà¢Õ¹¹Õéä»·ÓãËéã¤Ã·Õè¡ÓÅѧÊѺʹ¡Ñº¤ÇÒÁÃÑ¡áÅФÇÒÁã¤Ãè ÂÔè§ÊѺʹ˹ѡ¢Ö鹡ç¢ÍÍÀÑ à¾ÃÒÐà¢ÒãËéà¢Õ¹àÃ×èͧ¤ÇÒÁÃÑ¡ áµè¤¹à¢Õ¹¡çÍ´Ç¡ä»ËÒ¤ÇÒÁã¤Ãè«ÐäÁèä´é à¾ÃÒШԵ㨽ѡã½è ¤§ãËéÍÀÑ¡ѹ¹Ð

¢Í¤ÒÃÇФÇÒÁã¤Ãè´éǤÇÒÁÃÑ¡
ความคิดเห็นที่  12

http://www.ซิเดกร้าไวอากร้าไทยยาอึดทน.com/  ซิเดกร้า ไวอากร้าไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

bank   (4 ตุลาคม 2559  เวลา 02:11:45)

ความคิดเห็นที่  11

ผมต้องการความรัก มากกว่าเซ็กส์
อยากรักใครสีกคนในแบบคนรัก
และอยากให้คนๆนั้นรักตอบ
เซ็กส์เอาไว้มีเมื่อวันที่เธอพร้อมจะมี
จริงๆแล้ว ยังไงก็ได้ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม
ผมให้ความสำคัญในเรื่องความรักมากกว่า

ึคนนี่แหล่ะ   (29 สิงหาคม 2559  เวลา 01:57:13)

ความคิดเห็นที่  10

เป็นการตอบที่ยากมากที่สุด เพราะไม่ว่า เซ็กส์ หรือ ความรัก คือสิ่งที่ไม่สามารถมีอยู่ได้ลำพัง ต้องการ การตอบสนองจากอีกฝ่าย เราจึงมักนำทั้งสองอย่างมาผูกรวมกัน

Rami   (23 มิถุนายน 2557  เวลา 16:41:47)

ความคิดเห็นที่  9

ก็ผู้ชายมันไม่ได้เสียหายอะไรนี่ แต่ผู้หยญิงตั้งท้องเลยนะ

อย่ารู้เลยว่าใคร...   (26 เมษายน 2550  เวลา 16:12:38)

ความคิดเห็นที่  8

จริงคะ

view   (25 เมษายน 2550  เวลา 14:07:10)

ความคิดเห็นที่  7

แล้วอย่างนี้ผู้ชายจะเป็นฝ่ายผิดรึป่าว...ที่จริงผู้หญิงก้อน่าจะเข้าใจจุดนี้อยู่แล้วนะ

em   (25 กรกฎาคม 2549  เวลา 08:13:20)

ความคิดเห็นที่  6

จริงมากๆ เลยค่ะ  เห็นด้วย

ไม่รู้สิ   (17 กรกฎาคม 2548  เวลา 20:34:13)

ความคิดเห็นที่  5

จากที่เคยคุยกาเพื่อนผู้ชายมา สรุปแล้วเรื่องเซ็กส์สำหรับพวกเค้าอยู่ที่ความ พอใจ มากกว่าการ มีใจ..ซึ่งต่างจากผู้หญิงที่จะ เอาการมีใจมาก่อนความพอใจ..ทำไมผู้หญิงไม่ลองคิดแบบชายบ้าง อาจจะทำให้ได้อารัยที่แตกต่างออกไป...บางทีการมีใจและให้กับคนที่มีใจ รู้หรือว่าเค้ามีใจให้เรารึแค่พอใจเรา..

matoom   (28 มกราคม 2546  เวลา 14:25:39)

ความคิดเห็นที่  4

ความรู้สึกในเรื่องรักเป็นความผูกพันทางใจ   เป็นผลของการปฏิบัติดีด้วยกันระว่างคนสองคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน   ส่วนความรู้สึกทางเพศเป็นผลของแรงขับทางกาย     ผู้ชายอาจเริ่มต้นที่ความใคร่เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นธรรมชาติที่แข็งกระด้างไม่พึ่งพาอย่างถาวร   ส่วนผู้หญิงเริ่มต้นที่ความรักเป็นส่วนใหญ่เพราะมีธรรมชาติที่นุ่มนวลต้องการพึ่งพาอย่างถาวรนั่นเอง   การเกิดความสัมพันธ์ทางเพศกัน  ที่มาจากเหตุที่แตกต่างกัน   ความต้องการทางกาย(เพศ)  ความต้องการทางใจ(รัก)  ผลจึงแตกต่างกันไปด้วย  และจุดจบของเรื่องก็มักแตกต่างกันไปเช่นกัน   นี่เป็นธรรมดาของสัตว์โลก   คงต้องกล่าวว่า ต้องเจริญปัญญาให้รู้เท่าทันมากขึ้นจะช่วยป้องปรามตัวเองได้    ผู้อื่นไม่ว่าใครในโลกจะทำการป้องปรามแทนกันหาได้ไม่   เหมือนดังสุภาษิตที่ว่า ถ้าจะกินปลาก็ต้องระวังก้างติดคอบ้าง  วัวพันหลักบ้าง  ลิงติดตังบ้าง  ห้วงรักเหวลึกบ้าง  ฯลฯ  ซึ่งเป็นทุกข์ที่น่าสงสารทั้งสิ้น   เพราะขาดปัญญา(การรู้แจ้งถึงเหตุและผลของสุข-ทุกข์ฯ)ประกอบนั่นเอง

คุณความจริง   (2 ธันวาคม 2545  เวลา 06:52:13)

ความคิดเห็นที่  3

ชอบมากเลยครับเวลาได้เล่นเสียวกับ ผู้หญิง    มันมากพะยะค่ะ5555555555555

?   (1 มิถุนายน 2545  เวลา 18:32:28)

ความคิดเห็นที่  2

รู้สึกเห็นด้วยนะ  เพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะคำนึงถึงเรื่อง  sex  มากกว่าผู้หญิง  ผู้ชายสามารถมี  sex ได้กับผู้หญิงทุกคนโดยที่ไม่ต้องมีเรื่องของความรักเข้ามายุ่งเกี่ยว  แต่สำหรับผู้หญิงแล้วถ้าหากจะมี  sex  กับใครซักคนต้องมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้อง  อย่างน้อยก็ต้องชอบบ้าง ไม่งั้นคงไม่ยอม  แต่สำหรับผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเน้นเรื่องความรู้สึก  คือคิดว่า มี sex เสร็จแล้วความสัมพันธ์ก็จบลงแค่ตรงนั้น ไม่มีอะไรยืดยาว   เพราะดิฉันเคยเจอเรื่องแบบนี้มาแล้วไม่งั้นคงพูดไม่ได้ขนาดนี้นะคะ

อย่ารู้เลยว่าใคร...   (16 มีนาคม 2545  เวลา 16:59:06)

ความคิดเห็นที่  1

ก็ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะว่าเป็น ธรรมชาติของผู้ชาย และหญิงอยู่แล้ว ที่ชายจะคิดเรื่องsexมากกว่าโดยปรกติ ถ้าหากว่ามีเวลาให้ผู้ชายคิดเรื่องของความรัก และมีเวลาให้กับความรู้สึกนั้นข้อนี้จะเป็นจริงอย่างที่สุดแน่แท้ แต่ถ้าหากว่า เป็นการที่คิดในเรื่องของความรักโดยที่ไม่มีเวบลามากนัก ก็จะคิดเรื่อง คล้าย ผู้หญิง แต่ก็ คิดเรื่องsex มากกว่าหญิงอยู่ดีนั้นแหละ

man   (21 กุมภาพันธ์ 2545  เวลา 01:19:51)