สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
Indy Studio Projects
Indy Studio Projects
          เป็นกิจกรรมเสริมที่อยู่ภายใต้โครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ" ซึ่งเป็นโครงการให้การศึกษาเรื่องเพศแก่วัยรุ่นในและนอกระบบการศึกษา เพื่อให้วัยรุ่นได้มีวิถีชีวิตทางเพศที่เหมาะสม ปลอดภัย และรับผิดชอบ ดำเนินการกับระบบการเรียนการสอนโดยเพิ่มทักษะวิธีการด้านเพศศึกษาที่รอบด้านให้กับผู้จัดการเรียนการสอน ซึ่งนอกจากการให้การศึกษาโดยระบบการศึกษาที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับตัววัยรุ่นแล้ว โครงการยังมีกิจกรรมเสริมต่างๆ เช่น การทำงานกับผู้ปกครอง การสร้างสิ่งแวดล้อมของกลุ่มวัยรุ่น การสร้างกระแสสังคม การผลิตสื่อ การหารูปแบบการสื่อสารให้วัยรุ่นโดยวัยรุ่น การสนับสนุนกิจกรรมของวัยรุ่น เป็นต้น
          Indy Studio Projects เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้างทางความคิดสำหรับคนรุ่นใหม่โดยคนรุ่นใหม่ เพื่อสนับสนุนให้เกิดรูปแบบ เครื่องมือ หรือวิธีการสื่อสารให้กับวัยรุ่น โดยวัยรุ่นด้วยกัน ได้พัฒนาศักยภาพทางความคิดสรรสร้างงานสื่อสารเรื่องเพศศึกษาผ่านแกนนำสู่เยาวชนในแต่ละภูมิภาค โดยกำหนดจัดค่ายสื่อสารเรื่องเพศผ่านสื่อไว้ 3 โครงงาน ดังนี้
โครงงาน 1 ICTeen Camp
         Camp 1 ICTeen Camp สำหรับแกนนำ
         Camp 2 ICTeen Camp สำหรับเยาวชน จัดที่สงขลา
         Camp 3 ICTeen Camp สำหรับเยาวชน จัดที่กรุงเทพฯ

โครงงาน 2 Teen Performance Camp
         Camp 1 ค่ายละคร สำหรับเยาวชน จัดที่ลำปาง
         Camp 2 ค่ายละคร สำหรับเยาวชน จัดที่กาญจนบุรี

โครงงาน 3 Teen media Camp
         Camp 1 ค่ายพัฒนาสื่อ สำหรับเยาวชน จัดที่นครศรีธรรมราช
         Camp 2 ค่ายพัฒนาสื่อ สำหรับเยาวชน จัดที่อุดรธานี
กำหนดเวลาในการจัดแต่ละค่ายมีดังนี้
แผนงาน
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.
1. ค่ายแกนนำ ICTeen Camp
(จัดที่ รภ.จอมบึง)
 

21-23
 
 
 
 
 
2. ค่ายเยาวชน ICTeen Camp
(สงขลา)
 
 
 
 
 
 
3. ค่ายละคร แกนนำ และเยาวชน
(ลำปาง)
 
 
 
 
 
 
4. ค่ายเยาวชน ICTeen Camp
(กรุงเทพฯ)
 
 
 
 
 
 
5. Teen Media Camp
(นครศรีธรรมราช)
 
 
 
 
 
6. Teen Product Media Camp
(อุดรธานี)
 
 
 
 
 
7. ค่ายละคร แกนนำ และเยาวชน
(กาญจนบุรี)
 
 
 
 
 
 
8. สรุปและวางแผนงานปีที่ 2
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ: คือ กำหนด วางแผน และประสานงานไว้เป็นเบื้องต้นแล้ว
  คือ อยู่ระหว่างการหารือเพื่อสรุป
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*