สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
ICTeen Camp สำหรับแกนนำ - ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
Indy Studio โครงการแรก ICTeen Camp
           ความคืบหน้าหลังจากจัด Workshop เรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน หลักสูตรเร่งรัด ๑ วัน สื่อสารเรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ ให้กับทีมปลาวาฬ บราวเซอร์ และทีมงานจัดค่ายละคร Interplay EX studio เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.ที่ผ่านมา เพื่อเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และปรับทัศนคติร่วมกัน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อทั้งสองด้านนี้ จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อการสื่อสารและถ่ายทอดผ่านสื่ออย่างสร้างสรรค์

            สำหรับค่ายแรกที่จะเกิดขึ้นวันที่ ๒๑–๒๓ พ.ค. นี้ คือ ค่าย ICTeen Camp รับสมัครน้องๆ ระดับอุดมศึกษาผ่าน www.teenpath.net, www.plawan.com, www.kapook.com ผลการตอบรับมากมายเกินคาด แต่รับได้เพียง ๓๐ คน น้องๆ ที่สมัครเข้ามาทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถและตั้งใจจะทำงานเพื่อสังคมทั้งนั้น
 
รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกมีดังนี้
๑. นางสาวนิตย์ธิดา ภัทรธีรกุล (นุ่น)
๒. นางสาวชลธิชา แซ่ตั้ง (ยุ้ย)
๓. นางสาวทิพานันท์ มารยาท (ไดร์)
๔. นางสาวณัฐธิดา บริบาลบุรีภัณฑ์ (แอน)
๕. นางสาวจรัสพร สุวรรณ (อุ้ม)
๖. นางสาวพัชรา ขันติธรรมโชติ (โบ)
๗. นางสาววรรณี ก้องกังสดาล (เม)
๘. นางสาวมนสินี กฤตานนท์ (ฝ้าย)
๙. นางสาวเกษรินทร์ สาดกำปัง (เกด)
๑๐. นางสาวเจนจุฬา มหาวงค์ (เจน)
๑๑. นางสาวจิตสิริ ตรีรัตนชวลิต (ต้าร์)
๑๒. นางสาวจีราวรรณ ตั้งกีรติการ (นุ่น)
๑๓. นางสาวนงลักษณ์ กุณี (โป)
๑๔. นางสาวอัญชลี วัดสิงห์
๑๕. นางสาวสุทธาสินี ไวยพุฒ (ยา)
๑๖. นางสาวศิริมา บุ้งสุวรรณ (จุ๊ม)
๑๗. นายโกสินทร์ ฤทธิ์นิธิฤกษ์ (บาส)
๑๘. นายภูริวัจน์ แก้วมูลตรี (หนึ่ง)
๑๙. นายสุเทพ เตรียมวิทยา (หมู)
๒๐. นายชัชวิทย์ ฉันทประเสริฐวุฒิ (อ้น)
๒๑. นายชวลิต วรอิทธินันท์ (โต)
๒๒. นายอาทิตย์ หวังสะอาด (โจ)
๒๓. นายวราชัญญ์ ประสิทธิ์วรากุล (โน้ต)
๒๔. นายธีรวัฒน์ ลัยนันท์ (หมู)
๒๕. นายณัฐธี ตันติชัยพร (ตี้)
๒๖. นายสุวัฒน์ แย้มทิม (บอย)
และมีน้องๆ จากภาคใต้มาสมทบอีก ๔ คน
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*