สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : กิจกรรมเยาวชน
กองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ผนึกกำลังทีมก้าวย่างอย่างเข้าใจ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนภาคใต้ต้านภัยเอดส์
กองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ผนึกกำลังทีมก้าวย่างอย่างเข้าใจ สร้างเครือข่ายแกนนำเยาวชนภาคใต้ต้านภัยเอดส์
อริสา สุมามาลย์ เจ้าหน้าที่องค์การแพธ โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ  
“การมุ่งไปสู่จุดหมายเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเพื่อนร่วมทางที่ดีสำคัญยิ่งกว่า”
         คำพูดนี้อาจจะใช้กล่าวถึงการสร้างเครือข่ายทำงานด้านเพศและเอดส์ที่ภาคใต้ได้ เมื่อกองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ จัดการอบรม “เพาะบ่มคนดี ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ห่างไกลเอดส์” โดยงบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้เชิญทีมวิทยากรหลัก โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ มาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมที่โรงแรมบีพี หาดใหญ่ วันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๔๙
 
          อาจารย์อมรา ศรีสัจจัง กองกิจการนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ เล่าว่า เดิมทุกปี สกอ.ให้งบสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโดยตรงกับแต่ละมหาวิทยาลัย แต่ปีนี้สกอ. มอบหมายให้กองกิจฯ เป็นผู้รับผิดชอบจัดอบรมแกนนำเยาวชนจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานเยาวชนเรื่องเพศและเอดส์ ตนเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในวิทยากรหลัก โครงการก้าวย่างฯ จึงเชิญทีมวิทยากรหลักภาคใต้และทีมงานแพธมาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนด้วยกัน โดยเชื่อว่ากิจกรรมในหลักสูตรของแพธสามารถกระตุ้นเยาวชนให้คิดวิเคราะห์และเข้าใจสถานการณ์เรื่องเพศและเอดส์ด้วยตนเองได้มากกว่าการจัดบรรยายแบบเดิมๆ
 
          อาจารย์เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย ผู้จัดการหน่วยประสานงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจภาคใต้ เล่าว่า แม้ที่จริง หน้าที่ของทีมวิทยากรหลักคือจัดอบรมให้ครูสามารถใช้หลักสูตรเพศศึกษาสอนเยาวชนในโรงเรียน แต่การเป็นวิทยากรครั้งนี้เป็นการขยายการทำงานของทีมวิทยากรหลักมาที่เยาวชนโดยตรงด้วย เพราะสุดท้ายแล้ว เป้าหมายหลักของการทำงานคือเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ถ่ายทอดทักษะชีวิตเรื่องเพศกับเยาวชนด้วยกันได้ดีที่สุด
          ในการอบรมนี้ แกนนำเยาวชน ๗๐ คนจาก ๒๑ สถาบัน ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน และสถาบันราชภัฏในจังหวัดต่างๆ สะท้อนว่าหลายกิจกรรมทำให้ทัศนคติเรื่องเพศเปลี่ยนไป เช่น กิจกรรมแลกน้ำ ซึ่งจำลองสถานการณ์แพร่เชื้อเอชไอวีด้วยการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เข้าใจว่าทุกคนมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเอชไอวี ไม่ใช่เฉพาะคนที่มีเพศสัมพันธ์แบบส่ำส่อน แต่รวมถึงแม่บ้านที่รักเดียวใจเดียว หรือกิจกรรมวิเคราะห์ QQR (Quality, Quantity, Route of transmission) ทำให้เลิกกลัวว่าการติดเชื้อเอชไอวีจากผู้ป่วยทางน้ำลาย มีดโกน การสัมผัสใกล้ชิดฯลฯ แต่เห็นความสำคัญของการป้องกันเอดส์ด้วยถุงยางอนามัยมากขึ้น
 
          ทวนเพชร เส็งเจริญสุข นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง กล่าวว่าเข้ารับการอบรมนี้แล้ว อยากกลับไปสื่อสารกับวัยรุ่นเรื่องกิจกรรม QQR เพราะทำให้รู้ว่าเอดส์ไม่น่ากลัว และกิจกรรมแลกน้ำทำให้รู้ว่าอย่าเชื่อใจคู่นอนและไม่ใช้ถุงยางอนามัย เพราะเราไม่อาจมองหน้าใครแล้วบอกได้ว่ามีเชื้อเอชไอวีหรือไม่
 
          ก่อนจบค่าย เยาวชนได้จัดกลุ่มวางแผนจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเพศและเอดส์ในสถาบันของตน ซึ่งมีทั้งรูปแบบการจัดอบรม ค่าย นิทรรศการ ละครฯลฯ อาจารย์อมรา กล่าวว่าแผนต่อไปของกองกิจฯ คือของบสนับสนุนจากสกอ.ให้เยาวชนแต่ละสถาบันจัดกิจกรรมต่อไป โดยจัดกิจกรรมเยาวชนต่างสถาบันในจังหวัดใกล้เคียงกันเป็นเครือข่าย อาจารย์เพชรน้อย กล่าวว่าขณะนี้ทีมวิทยากรหลักภาคใต้มีโครงการสร้างโรงเรียนแกนนำ ๕๐ แห่งใน๑๐ จังหวัด เพื่อให้มีกลุ่มนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องเพศและเอดส์ โดยงบสนับสนุนขององค์กรแพธและ Unicef ทั้งอาจารย์อมราและอาจารย์เพชรน้อยเห็นตรงกันว่าเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่ผ่านการอบรมครั้งนี้น่าจะทำงานเป็นพี่เลี้ยงนักเรียนในโรงเรียนแกนนำดังกล่าวได้ ซึ่งจะเป็นการขยายเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งในภาคใต้ยิ่งขึ้น
 
          “เพราะลักษณะการทำงานของเราไม่ได้มองว่าหน่วยงานไหนเป็นหน่วยงานไหน แต่เรามองที่ประโยชน์ของเยาวชนร่วมกัน” อาจารย์เพชรน้อยกล่าว
ภาพบรรยากาศในค่าย
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
จากที่ได้เข้าร่วมโครงการก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสามารถทำให้เรากลับมาสานต่อโครงการให้รุ่นน้องได้รับทราบ
เดือน
(22 พฤศจิกายน 2550  เวลา 19:20:56)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*