สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
การประชุมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
บทเรียนแห่งการเรียนรู้ สร้างพลัง อึด ฮึด สู้ ... สู่ชีวิตที่มีสุขภาวะ

กำหนดการ : ประชุมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้
  “บทเรียนแห่งการเรียนรู้ สร้างพลัง อึด ฮึด สู้ ... สู่ชีวิตที่มีสุขภาวะ”
วันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมปทุมรัตน์ จ. อุบลราชธานี
จัดโดย ศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ร่วมกับองค์การแพธ (PATH) และภาคีเครือข่าย
 
 วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓
.๓๐-๐.๐ น.  
ลงทะเบียน

ชมนิทรรศการโรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา
 
.๓๐-๐.๐ น.  
ห้องรวม การแสดง “ ละครสั้น พลังเยาวชน :พลัง อึด ฮึด สู้ ”
๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น.  

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม
๐๙.๑๕-๐๙.๔๕ น.  

พิธีเปิดการประชุม
โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 
๐๙.๔๕ ๑๐ ๐๐ น.  
พัก รับประทานอาหารว่าง
 
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ห้องรวม
เสวนาเรื่อง “เพศศึกษา ขับเคลื่อนอย่างไรให้ยั่งยืน”


ผู้ร่วมเสวนา
 - ดร.สายพันธ์ ศรีพงศ์พันธ์กุล นักวิชาการการศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.
 - นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต
 - ภาวนา เหวียนระวี ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ องค์การแพธ

ผู้ดำเนินรายการ
 - อาจารย์สุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพท. มุกดาหาร
 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  
พัก รับประทานอาหารกลางวัน
 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
ห้องย่อยที่ ๑ ห้องการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
“ เรื่องเพศวิถี และการอบรมบ่มเพาะเรื่องเพศในวัฒนธรรมไทย ”

วิทยากร
 - นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว นักเขียนสารคดีเชิงวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ผู้ดำเนินรายการ
 - อาจารย์วิทยา สายสุด ศึกษานิเทศก์ สพท.อำนาจเจริญ


ห้องย่อยที่ ๒
“เพศทางเลือก”

วิทยากร
 - วิทยา แสงอรุณ คอลัมน์นิสต์

ผู้ดำเนินรายการ
 - ณัฐิยา ชมภูบุตร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


ห้องย่อยที่ ๓ ห้องการเรียนรู้สำหรับเยาวชน
 “ประเพณีงานบุญ ว่าด้วยความม่วนซื่นโฮแซว กับโอกาสเสี่ยงทางเพศของเยาวชน”

ผู้ดำเนินรายการ

 - วาสนา พรมเสนา องค์การแพธ


ห้องย่อยที่ ๔ “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ ... เริ่มก้าวได้ ด้วยพลังผู้นำ”

ประธานการประชุม

 - ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ที่ปรึกษาการประชุม
 -นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษา กรมสุขภาพจิต

ผู้เข้าร่วมประชุม
 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษและมุกดาหาร
 - ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนต้นแบบในโครงการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน  “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ”
 - ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษารอบด้าน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 - ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ องค์การแพธ
 - ผู้แทนจากศูนย์ประสานงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ น.  
พัก รับประทานอาหารว่าง
 
๑๕.๒๐ – ๑๗.๒๐ น.  
ห้องย่อยที่ ๑ “ถอดบทเรียนการนิเทศติดตามและประเมินผลในการพัฒนาศักยภาพครูสำหรับการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา”

วิทยากร
 - อาจารย์มยุรี สารีบุตร ศึกษานิเทศก์ สพท. ศรีสะเกษ เขต ๔
 - อาจารย์ขวัญฤดี แสงกุล ศึกษานิเทศก์ สพท. อุบลราชธานี เขต ๓

ผู้ดำเนินรายการ
 - อาจารย์สุภาภรณ์ กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพท. มุกดาหาร


ห้องย่อยที่ ๒ การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น“ร่วมทุน ร่วมทำงานเพศศึกษาเพื่อเยาวชน”

วิทยากร
 - นายแพทย์ชัยพร ทองประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 - นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
 - สุภาพร กัลยารัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพท.มุกดาหาร

ผู้ดำเนินรายการ
 - นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ สพท.ศรีสะเกษ เขต ๑


ห้องย่อยที่ ๓  “บทบาทแกนนำเยาวชนเพศศึกษากับการทำงานบริการที่เป็นมิตร”

ผู้ดำเนินรายการ
 - ธิดารัตน์ ขำคม นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 - วาสนา พรมเสนา องค์การแพธ
 - ธนัตถุ์ พรมด้วง องค์การแพธ
 
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  
ปาร์ตี้สังสรรค์ “ รวมพล คนพันธุ์อึด”

Entertainer
 -
อาจารย์เสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ สพท. ศรีสะเกษ เขต ๑
 - อาจารย์ไพโรจน์ ชูรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไฮ
 - คุณชลธิชา นิลภา สำนักงานสาธารณสุขมุกดาหาร
 - คุณณัฐชนนท์ ศรีจันทร์ สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี
 - เยาวชนแกนนำโรงเรียนกระแชงวิทยา
 
 วันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น.   ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้นอกห้อง และชมบูธนิทรรศการ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.  

ห้องรวม “ บอกข่าว... เล่าความ ”

ผู้ดำเนินรายการ
 - คุณสมสมัย โคตรชุม สำนักงานสาธารณสุขอำนาจเจริญ
 - อาจารย์ศุภลักษณ์ อุตรา โรงเรียนสหธาตุศึกษา จ.อุบลราชธานี
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.  
ห้องรวม “เพศศึกษากับการสร้างพลัง RQ : อึด ฮึด สู้ กู้วิกฤติชีวิตเด็กและเยาวชน”

วิทยากร
 - นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล

ผู้ดำเนินรายการ
 - อาจารย์สมนึก บุญปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพท.ศรีสะเกษ เขต ๒
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.  
ห้องย่อยที่ ๑ “ห้องเรียนจำลองการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ”

วิทยากร
 - อาจารย์มยุรี ทับทิมหิน โรงเรียนเวตวันวิทยา จ.อุบลราชธานี
 - อาจารย์ศุภลักษณ์ อุตรา โรงเรียนสหธาตุศึกษา จ.อุบลราชธานี

ผู้ดำเนินรายการ
 - อาจารย์วาสนา คำเพ็ง ศึกษานิเทศก์ สพท. อุบลราชธานี เขต ๑


ห้องย่อยที่ ๒ “โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา สร้างได้ด้วยมือเรา”

วิทยากร
 - อาจารย์สมยศ ปรีเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา จ.อุบลราชธานี
 - อาจารย์สมหมาย สำราญบำรุง โรงเรียนพิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี |

ผู้ดำเนินรายการ

 - อาจารย์ประจักษ์ ทองเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพท. ศรีสะเกษ เขต ๓


ห้องย่อยที่ ๓ “ห้องเรียนพ่อแม่”

วิทยากร
 - กษมา สัตยาหุรักษ์ องค์การแพธ

ผู้ดำเนินรายการ
 - กนกวรรณ วงค์ขึง โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

 
๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น.    
พัก รับประทานอาหารว่าง 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  
ห้องรวม “ต้นทุนเด็กไทยกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเชิงบวก”

วิทยากร
 - อาจารย์ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

ผู้ดำเนินรายการ
 - โชค น้ำกลั่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ อุบลราชธานี
๑๕.๐๐ ๑๕.๓๐ น.  
ห้องรวม “นำเสนอข้อสรุปจากการประชุมกลุ่มย่อย”  โดยตัวแทนเยาวชนและครู

พิธีปิดการประชุม
 


 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
I found just what I was needed, and it was entretaining!
Fanni
(24 พฤศจิกายน 2555  เวลา 02:49:30)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*