สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันตก
"มาช่วยกันชี้โพรงให้กระรอก (ปลอดภัย) ภาค ๒"
วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓

กำหนดการเวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันตก 

มาช่วยกันชี้โพรงให้กระรอก (ปลอดภัย) ภาค ๒
วันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี

 
 วันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๓
.๐ - ๑๐.๐๐ น.  
ลงทะเบียน/

ชมนิทรรศการ
 
๑๐.๐๐ - ๑๐.๔๕ น.  
พิธีเปิด
๑๐.๔๕ - ๑๒.๓๐ น.  

เสวนาเรื่อง “การศึกษาจะเตรียมเยาวชน สู่โลกอนาคตอย่างไร­”

ผู้ร่วมเสวนา
 - รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - รังสรรค์ เพ็งนู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ราชบุรี เขต ๑


ผู้ดำเนินรายการ
 - สุจิตรา โปร่งแสง สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สมอ.)

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.  

พักอาหารกลางวัน
 
 ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น  

ประชุมห้องย่อย 

ห้อง ๑ ก้าวทันวัยรุ่นกับโลกไอที

วิทยากร

- พีรนุช สุวรรณรัฐ กระปุกดอทคอม

- กันทิมา เพชรคง องค์การแพธ

ห้อง ๒ การทำวิจัย "ผลของการจัดการเรียนเพศศึกษา"

วิทยากร

- สุจิตรา โปร่งแสง สมอ.

- จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล องค์การแพธ

ห้อง ๓ ระบบการช่วยเหลือเด็กในเรื่องเพศของไทยในวันนี้ ช่วยเด็กจริงหรือ­

วิทยากร

- กาญจนา หลวงจอก โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา จ.ราชบุรี

- ผกามาศ อาจพูล องค์การแพธ

ผู้ดำเนินรายการ

- สุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพชรบุรี

ห้อง ๔ Skill Building ฟังแบบได้ยิน ถามแบบได้เรียนรู้

วิทยากร

- สุพร รุจิราวรรณ ที่ปรึกษาองค์การแพธ

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.  
พักอาหารว่าง
๑๕.๑๕ - ๑๗.๐๐ น.  

ห้องย่อยที่ ๑ เปิดใจเรียนรู้ "เอดส์ เพศ ผู้ติดเชื้อ" กับเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วิทยากร

- ตัวแทนผู้ติดเชื้อเอชไอวีจากเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันตก
ผู้ดำเนินรายการ
 - ศยามล ลิ้มตระการพงษ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

- แสงสิริ ตรีมรรคา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 

ห้องย่อยที่ ๒
ถ้าจะต้องคุยเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่น...เริ่มอย่างไร

วิทยากร
 - พัทธนันท์ ศิริสิงห์อำไพ บรรณาธิการนิตยสาร ค.คน

- นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ห้องย่อยที่ ๓ Skill Building ฟังแบบได้ยิน ถามแบบได้เรียนรู้ (ต่อ)

๑๘.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.   ปาร์ตี้เครือข่ายครูเพศศึกษา  
     
   

 

     
 วันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓
 ๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.   เรื่องเล่าเช้านี้ โดยกลุ่มเยาวชน
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  

ห้องรวม เสวนา "วัยรุ่น ผู้ใหญ่: หุ้นส่วนที่เท่าเทียม ฝันได้ไกล... แต่ทำไมไปไม่ค่อยจะถึง"
วิทยากร

 - พุทธพจน์ ตรีเภรี กลุ่มเยาวชนมหาสดัม
 - ทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  
อาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๑๕ น.  

ห้องย่อยที่ ๑ เปิดใจเรียนรู้ "ความหลากหลายทางเพศ"

วิทยากร
 - เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา นักวิชาการอิสระ
 - วิทยา แสงอรุณ คอลัมนิสต์

ผู้ดำเนินรายการ
 - วรานุช ชินวรโสภาค องค์การแพธ


ห้องย่อยที่ ๒ ปิดสื่อไม่ได้...จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง

วิทยากร
 - ผศ.รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 - ประวีณมัย บ่ายคล้อย ผู้ประกาศข่าวทีวีไทย

- ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ รายการมดคันไฟ
ผู้ดำเนินรายการ

 - แสงสิริ ตรีมรรคา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์


ห้องย่อยที่ ๓ WorkShop: โรงเรียนที่เด็กอยากไป ห้องเรียนที่เด็กอยากเรียน

วิทยากร
 - ทีมเยาวชน

ผู้ดำเนินรายการ
 - ธิติพร ดนตรีพงษ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

- สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

- วีรุทัย อยู่เหลือสุข มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.

  พัก รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  

ห้องย่อย ๑ เปิดใจเรียนรู้ "วัยรุ่นกับการใช้ยาเสพติด"
วิทยากร
 - ตัวแทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

ผู้ดำเนินรายการ
 - สมชาย กระจ่างแสง มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

- ขวัญชัย ลัคนาชัยวงศ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

ห้องย่อย ๒ จับเข้าคุยกัน: เพศศึกษาเริ่มได้ และยั่งยืนได้ที่ตัวเรา
วิทยากร

 - วทัญญู อุทุมพร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

- พเยาว์ วงศ์ศาโรจน์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต จ.กาญจนบุรี

ผู้ดำเนินรายการ
 - อุษาสินี ริ้วทอง องค์การแพธ

ห้องย่อย ๓ ๑๐๘ วิธี สร้างกลุ่มเยาวชน (ให้อ่อนแอ)
วิทยากร

 - ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ พิธีกรรายการมดคันไฟ

- สุชิลา ยันตระพงศ์พิพัฒน์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้ดำเนินรายการ
 - ธิติพร ดนตรีพงษ์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

- วีรุทัย อยู่เหลือสุข มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  


พัก /พิธีปิดการประชุม
 


 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 2
ต้องการติดต่อกับบุคคลในองค์กรของคุณที่ชื่อ วีรุทัย อยู่เหลือสุข
ต้องทำไงค่ะ ชื่อ รวีพร  จบจาก รร. วัดอัมพวา มาด้วยกันอยากเจอมาก
ให้วีติดต่อกลับก้อยด้วยนะที่เมล์นี้ จะรอ
ก้อย
(16 พฤศจิกายน 2553  เวลา 21:55:24)
ความคิดเห็นที่ 1
ทำไมไม่ชวน
ดวงเดือน  สวัสดี
(30 เมษายน 2553  เวลา 20:38:20)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*