สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้ตอนบน
เรียนรู้ รักใคร่ เข้าใจชีวิต
๔ - ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓
ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดการ

เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้ตอนบน

Theme: เรียนรู้ รักใคร่ เข้าใจชีวิต

Learning to love, Learning to live

วันที่ ๔-ตุลาคม ๒๕๕๓

ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วัตถุประสงค์:  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศด้วยกระบวนการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกในสถานศึกษา

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:  ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาเยาวชนเชิงบวกในสถานศึกษาที่ยั่งยืน

 

วันจันทร์ที่ ๔  ตุลาคม ๒๕๕๓

                                    ห้องใหญ่ (รวม)

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐    ลงทะเบียน (Lobby)

                             ชมบูทกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

                             ชมการแสดงของเยาวชนชุด “Talk Show…เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลเอดส์”

                             โดย นักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐            พิธีเปิดการประชุม ชมวิดีทัศน์ “บอกเล่า เท้าความ”  โดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                             ประธาน         ท่านสัมพันธ์ ทองสมัคร

                                                ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร

                              กล่าวรายงาน  โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย

                                                 คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

                    

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐           เวทีเสวนา เรื่อง “ผลักดันเพศศึกษาอย่างไรให้ยั่งยืนในสถานศึกษา”

วิทยากร  ดร.นพ.ปรัชญพันธ์ เพชรช่วย

                   นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

                   ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช

                             ดำเนินรายการ โดย นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง องค์การแพธ (PATH)

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐           รับประทานอาหาร

 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐           ห้องย่อยที่ ๑    เพศศึกษากับศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม)

                             วิทยากร    นายประเสริฐ สันองค์

                                                กรรมการอิสลามจังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                บาทหลวงสมชาย กิจนิชี

                                                เจ้าอาวาสโบสถ์พระมารดาพระศาสนจักร จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                                พระครูวรเขตคณารักษ์

                                                มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

                                                พระกิตติพงษ์ สิริภท.โท

                                                วัดคีรีนิคม จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                    ดำเนินรายการโดย นายสันติ นาดี

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกกะถิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                             ห้องย่อยที่ ๒    โรงเรียนต้นแบบเพศศึกษา สร้างได้ด้วยมือเรา

วิทยากร         นายกรีฑา วีระพงศ์

                   ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

                        นายสามารถ แต่งอักษร

                   รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จ.นครศรีธรรมราช

                       นายชมพูนุช วัดขวาง

                  รองผู้อำนวยโรงเรียนนิคมสงเคราะห์ จ.ระนอง

                      นายสุธน บุญละออ

                 อาจารย์ โรงเรียนปากพนังจ.นครศรีธรรมราช

                                    ดำเนินรายการโดย นางสาวสุนัฎฐา เจริญผล

                                                ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๔

 

                                    ห้องย่อยที่ ๓     Skill Buildingฟัง ถาม ถก

วิทยากร         นางสาวสุพร รุจิราวรรณ และคณะ องค์การแพธ (PATH)

 

                                    ห้องย่อยที่ ๔     (ห้องเยาวชน) โรงเรียนที่เด็กอยากไป  ห้องเรียนที่เด็กอยากเรียน

                                                            การเรียนรู้เพศศึกษานอกห้องเรียน

วิทยากร           เครือข่ายเยาวชน 

 

๑๔.๓๐-๑๖.๓๐           ห้องย่อยที่ ๑     สอนเพศศึกษาในห้องเรียน

                                    วิทยากร           อาจารย์นคร สันธิโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

                                    ดำเนินรายการโดย นายถาวร ปลอดชูแก้ว

                                                ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต ๒

  

                                    ห้องย่อยที่ ๒  ห้องเรียนจำลองการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                    วิทยากร           นางพันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร

                                                นางกมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

 

                                    ห้องย่อยที่ ๓     Skill Buildingฟัง ถาม ถก

วิทยากร         นางสาวสุพร รุจิราวรรณ และคณะ องค์การแพธ (PATH)

 

                                    ห้องย่อยที่ ๔     (ห้องเยาวชน) โรงเรียนที่เด็กอยากไป  ห้องเรียนที่เด็กอยากเรียน

                                                            การเรียนรู้เพศศึกษานอกห้องเรียน

วิทยากร           เครือข่ายเยาวชน 

 

วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓

๘.๐๐-๙.๐๐               ชมบูทกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน

๙.๐๐-๑๐.๓๐              ห้องใหญ่ (รวม)

                                    ประวัติศาสตร์ทางเพศของสังคมไทยกับการพัฒนาเยาวชนสู่โลกอนาคต

                             โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

                                    อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                    ดำเนินรายการโดย นางพัฒฑิกร ทองคำ

                                                พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐              ห้องย่อยที่ ๑    การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น“ร่วมทุน ร่วมทำงานเพศศึกษาเพื่อเยาวชน

วิทยากร         นางมณฑา เพชรพันธ์

                   ผู้ประสานงานศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   นายวิสูตร อะหลี

                   เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

                    นางจรวย ห่วงเอี่ยม

                   สมาชิกสภาตำบลช้างกลาง

            ดำเนินรายการโดย  นางกำไล สมรักษ์  หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลปากพนัง

                                                

                                    ห้องย่อยที่ ๒    เพศศึกษา...ความก้าวหน้ากับการทำผลงานวิชาการ

                                    วิทยากร         อาจารย์มาดี ธรรมสุนทร อาจารย์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง

                                                อาจารย์จิตรา ยอดแก้ว  อาจารย์ โรงเรียนสตรีทุ่งสง

                                                อาจารย์สุวิมล ชัยพราหมณ์ อาจารย์ โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร

                                                  นางพัฒฑิกร ทองคำ  พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกระบี่

                                    ดำเนินรายการโดย นายอำนวย สว่างอารมณ์ อาจารย์โรงเรียนสตรีทุ่งสง

 

                                    ห้องย่อยที่ ๓  ห้องเรียนพ่อแม่

วิทยากร         นางสาวกษมา สัตยาหุรักษ์ และคณะครูจาก กศน. นครศรีธรรมราช/ MT พ่อแม่/ พ่อแม่ที่ผ่านการอบรม

 

                                    ห้องย่อยที่ ๔     (ห้องเยาวชน) โรงเรียนที่เด็กอยากไป  ห้องเรียนที่เด็กอยากเรียน

                                                            การเรียนรู้เพศศึกษานอกห้องเรียน

วิทยากร           เครือข่ายเยาวชน 

 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐           รับประทานอาหาร

 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐              “ผู้ใหญ่ไทยกับการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก”

วิทยากร         อาจารย์ทิชา ณ นคร

                                    ดำเนินรายการโดย นางพรรณา เอี่ยนเล่ง

                                                พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

 

๑๕.๐๐-๑๖.๐๐              นำเสนอข้อสรุปจากการประชุมย่อย

พิธีปิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*