สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันออก
 “มาช่วยกันชี้โพรงให้กระรอก (ปลอดภัย) ภาค ๒”
วันที่ ๒๐ - ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓
ณ โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท  จังหวัดปราจีนบุรี

 กำหนดการ

เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคตะวันออก

 มาช่วยกันชี้โพรงให้กระรอก (ปลอดภัย) ภาค ๒”

วันที่ ๒๐-๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓

ณ โรงแรมทวาราวดี  รีสอร์ท  จังหวัดปราจีนบุรี

 

วันพุธที่ ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๓

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐       ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐         พิธีเปิด(ห้องใหญ่)

กล่าวต้อนรับและชี้แจงงานเวทีวิชาการ ฉายวิดีทัศน์

                        กล่าวรายงาน

                        ประธานกล่าวเปิด

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐        ปาฐกถา   เพศศึกษารอบด้าน เรียนรู้ สนุก ใช้จริง(ห้องใหญ่)

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐      พักอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐        ประชุมห้องย่อย

                        ห้องที่ ๑                  วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมเพศ สื่ออย่างไร ให้เด็กปลอดภัย

                        วิทยากร              รุจน์  โกมลบุตร                    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                                นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว                 นักเขียนสารคดี

                        ดำเนินรายการ       ธิติพร  ดนตรีพงษ์                  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

                              ห้องที่ ๒                 โรงเรียนทางเลือก

                        วิทยากร              อ.พรรณทิพย์พา  ทองมีร.ร.ลำปลายมาศพัฒนา

                        ดำเนินรายการ       อ.สุจิตรา  ฮวดสวาสดิ์   ร.ร.ไผ่แก้ววิทยา

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕      พักอาหารว่าง

๑๔.๔๕-๑๖.๓๐      ห้องที่ ๑                  การสื่อสารเรื่องเพศกับลูกวัยรุ่น เริ่มอย่างไร    

                        วิทยากร             ศศินันท์ อริยรัฐสินกุล ตัวแทนผู้ปกครอง 

                                                จอน  อึ๊งภากรณ์                   อดีต  กรรมการทีวีไทย

                        ดำเนินรายการ       อ.วิภาวรรณ  สุวรรณรุ่งเรือง ร.ร.บ้านปากแพรก

ห้องที่ ๒                 แบบไหน เรียก...ครูมืออาชีพ

วิทยากร              Producer รายการ “ครูมืออาชีพ”

ดำเนินรายการ       แสงศิริ  ตรีมรรคา                  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

 

๑๘.๐๐ –๒๐.๓๐     ปาร์ตี้ เครือข่ายครูเพศศึกษา

                             

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๕๓

 

๘.๓๐-๙.๐๐           รายงานผลโพลที่ทำโดยผู้มาร่วมเวทีฯ

๙.๐๐-๑๐.๓๐         ห้องใหญ่

                              เสวนา  วัยรุ่น ผู้ใหญ่ :หุ้นส่วนที่เท่าเทียมฝันได้ไกล...  แต่ทำไมไปไม่ค่อยจะถึง

                        วิทยากร         ทิชา  ณ นคร                  ผู้อำนวยการบ้านกาญจนาภิเษก

                        ดำเนินรายการ  สมวงศ์  อุไรวัฒนา    รองผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

๑๐๓๐-๑๐๔๕        อาหารว่าง

๑๐๔๕-๑๒๑๕        ห้องย่อย

                              ห้องที่ ๑                  เมื่อลูกศิษย์ติดเชื้อ HIV

                        วิทยากร              ทีมงานมูลนิธิเข้าถึงเอดส์

                                                ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ภาคตะวันออก

                        ผู้ดำเนินรายการ     ทีมงานมูลนิธิเข้าถึงเอดส์         

                        ห้องที่ ๒                 เพศศึกษาในสถานศึกษา ทำได้โดยไม่ต้องรอนโยบาย

                        วิทยากร              วิจิตร์  จิตร์เครือ          ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสองสลึง จ.ระยอง

                                                นภาพร  ทองเก่งกล้า    รองผู้อำนวยการ รร. ถาวรานุกูล จ.สมุทรสงคราม

                        ผู้ดำเนินรายการ               สมชาย  กระจ่างแสง  มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

๑๒.๑๕-๑๓.๐๐      พักอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐       ห้องใหญ่

                              ท้องในวัยเรียน...เราช่วยได้ ดีกว่าที่คิด

                        วิทยากร          ประทีป   จุฬาเลิศ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 

                                                รศ.ดร.ชลิดาภรณ์  ส่งสัมพันธ์     คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

                        ผู้ดำเนินรายการ     หทัยรัตน์   สุดา    องค์การแพธ

 

๑๔.๓๐ –๑๕.๐๐    พิธีปิดการประชุมเวทีวิชาการเพศศึกษา (ห้องใหญ่)

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
อยากให้ ผู้บริหารเห็นความสำคัญเรื่องนี้ และจัดเป็นหน่วยการเรียนรู้ ขึ้นมาบ้างค่ะ
ครูเพชรบูรณ์
(30 สิงหาคม 2554  เวลา 11:16:10)
ความคิดเห็นที่ 2
อ.สุจิตรา  ฮวดสวาสดิ์เก่งที่สุด รักแม่นะ สู้ๆค่ะแม่
ปะการัง จันทร์จิรา บุญจันทร์
(16 พฤศจิกายน 2553  เวลา 12:45:07)
ความคิดเห็นที่ 1
แม่หนูเก่งที่สุด
ปะการัง
(16 พฤศจิกายน 2553  เวลา 12:43:46)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*