สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์/เพศ/อนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชนจังหวัดอุดรธานี / หนองคาย / เลย / หนองบัวลำภู  ครั้งที่ ๒
"ก้าวย่าง สร้างพลัง เพื่อสุขภาวะทางเพศเยาวชน"
วันที่  ๑๕-๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓
ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม  โรงแรมบ้านเชียง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
กำหนดการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์/เพศ/อนามัยเจริญพันธุ์ในเยาวชน
จังหวัดอุดรธานี / หนองคาย / เลย / หนองบัวลำภู  ครั้งที่ ๒
"ก้าวย่าง สร้างพลัง เพื่อสุขภาวะทางเพศเยาวชน"
วันที่  ๑๕-๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
ณ  ห้องแกรนด์บอลล์รูม  โรงแรมบ้านเชียง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
จัดโดย..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี / องค์การแพธ (PATH) / โรงพยาบาลอุดรธานี
สนับสนุนโดย..งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี / กองทุนโลก
วันที่
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕
๑๒.๑๕-๑๓.๓๐
๑๓.๓๐-๑๖.๓๐
๑๗.๐๐-๑๙.๐๐
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
ลงทะเบียน
 
-เสียงเยาวชนกับการสอนเพศศึกษาและบริการที่เป็นมิตร

-พิธีเปิด
โดย..  รอง ผวจ.อุดรธานี
-- กล่าวรายงาน

โดย.. นพ.สสจ.อุดรธานี
การอภิปราย "วัยรุ่นสดใสไม่ท้องก่อนวัยอันควรวิกฤต:โอกาส
โดย..
    รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
     (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
    นพ.เรืองกิตติ์ ศิริกาญจนกุล
    ศูนย์อนามัย ที่ ๖
    ขอนแก่น 

ผู้ดำเนินการอภิปราย              
     คุณประภาภรณ์ กิจวัฒนาชัย   
    (รพ.อุดร
)
อาหารว่าง
เรื่องเล่าจากคนทำงาน ๔ กลุ่ม

กลุ่มที่๑.  ผู้บริหารสถานศึกษา
กลุ่มที่๒.  ครูผู้สอน (1)
กลุ่มที่๓.  ครูผู้สอน (2)
กลุ่มที่๔.  เครือข่ายบริการที่เป็นมิตร (YPFS)     
                                                        
อาหารกลางวัน Workshop 1. ถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านพัฒนาแผนกลยุทธด้านเอดส์/เพศ/อนามัยเจริญพันธุ์ของเยาวชน ๑๒ อปท.นำร่อง  และแลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงานคุณภาพเชิงระบบอย่างยั่งยืน
      โดย..  คุณฑิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา  สคร.๕ นครราชสีมา                           
   ผู้ดำเนินรายการ..   คุณเกียรติชัย สารเศวต สคร.๖ ขอนแก่น


Workshop 2. ทำอย่างไรเมื่อลูกศิษย์ติดเชื้อ

      โดย. คุณชุติมา สายแสงจันทร์ (กลุ่มเราเข้าใจ) ,
             อ.สมหมาย  และเครือข่ายอุดรธานีเพื่อพัฒนางานเอดส์


Workshop 3. การออกแบบสื่อการสอนของครูเพศศึกษา 
      โดย.. องค์การแพธ (PATH)

Workshop 4.การตกผลึกประสบการณ์การทำงานเรื่องเพศของเยาวชน
    
โดย..คุณวิชาญ แสนอุบล , คุณอิทพล บุญพา , คุณทองแสง ไชยแก้ว
- ร่วมรับประทานอาหารเย็น
- ชมหมอลำเพศศึกษา
    (ชุมนุมเห็ดขอนขาว)
- เกมสนุก / สันทนาการ


วิทยากร :
   มัทนียา  กายแก้ว
        (ม.ราชภัฏอุดรธานี)
   นายสมหมาย  สำราญบำรุง
        (โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา)
   นายวิชาญ แสนอุบล
        (มูลนิธิรักษ์ไทย)   
   นายจิรภัทร  หลงกุล
        (สคร
.๖ ขอนแก่น)
วันที่ 
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐
๐๙.๐๐-๑๐.๓๐
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕
๑๐.๔๕-๑๒.๑๕
๑๒.๑๕-๑๓.๓๐
๑๓.๓๐-๑๕.๐๐
๑๕.๑๕-๑๖.๐๐
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ -ชวนคุย สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้
จากวันแรก
ปาฐกถา : "เพศศึกษากับการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน"
โดย..
    ๑. นายวัชรินทร์  ศรีบุรินทร์
        (ผอก.สพม.เขต ๒๐)
    ๒. พระชาย  วรธัมโม
        (วัดเขียนเขต ปทุมธานี)
ดำเนินรายการโดย..
     ดร.พนายุทธ  เชยบาล
     (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)
อาหารว่าง
-แบ่งกลุ่มกิจกรรมตามห้องย่อย
ห้อง ๑. ความท้าทายการสอนเพศศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
โดย..  ๑. พระโสภณ พุทธิธาดา (ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม)   
        ๒. พระสุนทร บุญประกอบ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสะอาด)  
        ๓. ตัวแทนนักเรียนปริยัติธรรม
        ๔. พระครูธีรธรรม  คุณาภรณ์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทธนิมิต)

ดำเนินการโดย
        อ.สอนประจันทร์ เสียงเย็น
        (มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธ
านี)     


ห้อง ๒. เพศศึกษาทำได้ไม่ต้องรอ
       โดย..โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา

ห้อง ๓. ชายรักชายเป็นวิบากกรรมจริงหรือ?
โดย.. พระชายวรธัมโฆ (วัดเขียนเขต ปทุมธานี)
      สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย.
          กลุ่ม M-Fri
end อุดรธานี


ห้อง ๔. เสียงสะท้อนจากเยาวชน"สุขภาพทางเพศที่ปลอดภัยผู้ใหญ่ควรทำอย่างไรดี
   โดย.. คุณวิชาญ  แสนอุบล  ,
    คุณอิทพล บุญพา , คุณทองแสง ไชยแก้ว
อาหารกลางวัน
-เรื่องเล่าจากผู้ไม่แพ้
วิทยากร ..
   
๑. อ.นคร สันธิโยธิน
    (โรงเรียนสวนกุหลาบ กทม.)
    ๒. นายพิบูลย์ พรหมวงษ์
     (นายก อบต.บ้านแดง)
    ๓. นายสำเนียง วันอุดม
     (นายก อบต.จำปาโมง)

ดำเนินรายการโดย..

      DJ. กษมา หอมหวน
      (โฮมเคเบิ้ล P. C
HANAL)
   
-สมัชชาสุขภาวะทางเพศสำหรับเยาวชน ใครคือหุ้นส่วน
โดย..
    - นายก อบจ.
     - พมจ.
    - นายชัยพฤกษ์ ค้อมคิรินทร์
ดำเนินรายการโดย..
    - คุณนิสิต ศักยพันธ์
      (ผู้ประสานงานสมัชชา
        สุขภาพจังหวัดอ
ุดรธานี)


 
              พิธีปิด เสียงจากเยาวชน
ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
ฦๅ๋เๅ๒ๅ โ๎๏๋๎๒่๒ โ ๑ๅแๅ ์ๅ๗๒๓ ๎ ํเ่๒ๅ๏๋ๅ้๘ๅ์ ๘่๊เ๐ํ๎์ ๊๎๒๒ๅไๆๅ? อ๎ ๏๐่ ๒๎์ ๆๅ๋เๅ๒ๅ โ๑๗ๅ๑๊่ ๑๎๊๐เ๒่๒ ไๅํๅๆํ๛ๅ ่ ๑๊๎๐๎๒ๅ๗ํ๛ๅ ๊เ๏่๒เ๋๎โ๋๎ๆๅํ่ ํเ ๑๒๐๎่๒ๅ๋๑๒โ๎? า๎, ๗๒๎ ํๅไเโํ๎ ๏๐ๅไ๑๒เโ๋๋๎๑ ํๅ๎๑๓๙ๅ๑๒โ่์๛์, ๑ๅใ๎ไํ ๎๑๓๙ๅ๑๒โ่์๎ ่์ๅํํ๎ แ๋เใ๎ไเ๐ ใเ็๎แๅ๒๎ํํ๛์ แ๋๎๊เ์.

รเ็๎แๅ๒๎ํ ๏๐ๅไ๑๒เโ๋ๅ๒ ๑๎แ๎ ๏๎๏๓๋๐ํ๛้ ๑๒๐๎้ ์เ๒ๅ๐่เ๋, โ๋เไๅ๙่้ ่๑๊๋๗่๒ๅ๋ํ๛์่ ๊เ๗ๅ๑๒โเ์่. ฮํ ไเธ๒ โ๎็์๎ๆํ๎๑๒ ๑๒๐ๅ์่๒ๅ๋ํ๎ ่ โ ๒๎ ๆๅ โ๐ๅ์ ๏ๅ๐โ๎๊๋เ๑๑ํ๎ โ๛๑๒๐เ่โเ๒ ๆ่๋่๙เ, ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ๓๙่ๅ โ๑ๅ์ ๓๑๋๎โ่์ แๅ็๎๏เ๑ํ๎๑๒่ ่ ๊๎์๔๎๐๒เ. ม๋เใ๎ไเ๐ ไ๎๑๒๓๏ํ๎๑๒่ ่ ๏๐ๅ๊๐เ๑ํ๛์ ๒ๅ๕ํ่๗ๅ๑๊่์ ๏เ๐เ์ๅ๒๐เ์ ่็โๅ๑๒ํ๎๑๒ ไเํํ๎ใ๎ ๑๒๐๎้์เ๒ๅ๐่เ๋เ ๓โๅ๋่๗่โเๅ๒๑ ๑ ๊เๆไ๛์ ไํๅ์. ั๒๐๎่๒ๅ๋ํ๛ๅ ๏๐ๅไ๏๐่๒่ ไเโํ๎ ๎๖ๅํ่๋่ โ๛๑๎๗เ้๘๓ ํเไๅๆํ๎๑๒, ๔่ํเํ๑๎โ๓ ไ๎๑๒๓๏ํ๎๑๒ ไเ ๏๐เ๊๒่๗ํ๎๑๒ โ ๒๐๓ไๅ ๑ ่์ๅํํ๎ ๒่์ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎์.

ั๒๐๎่๒ๅ๋ํ๛ๅ ๎แ๚ๅ๊๒๛ ่็ ใเ็๎แๅ๒๎ํํ๛๕ แ๋๎๊๎โ แๅ็ ๎๑๎แ๛๕ ๓๑่๋่้ ๎๒ไๅ๋๛โเ๒ ่ ๘๒๐๎แ่๒. อ๎ ไเแ๛ ไ๎แ่๒๑ โ๑ๅ๕ แๅ็ ่๑๊๋๗ๅํ่ ๏ๅ๐ๅ๗่๑๋ๅํํ๛๕ โ๛๘ๅ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่๑๒่๊, ๒๐ๅแ๓ๅ๒๑ ํๅ ็เแ๛โเ๒, ๗๒๎ ๊เ๗ๅ๑๒โ๎ ๑๒๐๎้ ์เ๒ๅ๐่เ๋เ ํเ๏๐์๓ ็เโ่๑่๒ ๎๒ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋ ่ ๅ๙ๅ ๏๐ๅไ๏๐่๒่, ๓ ๊๎๒๎๐๎้ โ๛ ๐เ๑๑๗่๒๛โเๅ๒ๅ ๎๑๓๙ๅ๑๒โ่๒ ๏๐่๎แ๐ๅ๒ๅํ่ๅ.


<a href=http://prombudpostach.com.ua/dovidnik?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=177&category_id=14>ๅ๏่๖ๅํ๒๐ ๊่๐๎โ๎ใ๐เไ๖ๅํเ ๏ๅํ๎แ๋๎๊เ</a>
OstapDem
(25 เมษายน 2560  เวลา 16:13:17)
ความคิดเห็นที่ 2
<h1>ฯๅํ๎แๅ๒๎ํ — ่็ใ๎๒๎โ๋ๅ์ แ๋๎๊่ ่็ ๏ๅํ๎แๅ๒๎ํเ</h1>

ฯๅํ๎แๅ๒๎ํ – ๋๓๗๘่้ ๑๒๐๎่๒ๅ๋ํ๛้ ์เ๒ๅ๐่เ๋ XXI โๅ๊เ, ๊เ๊๎โ๎้ ํเไๅ๋ๅํ ๊๎๋๎ใ่ๅ้ ไๅ๐ๅโเ, ๅใ๎ ่ํ๎ใไเ ๑๗่๒เ๒ โๅ๗ํ๛์. ฯๅํ๎แๅ๒๎ํ โ๋เไๅๅ๒ ๏๐๎๗ํ๎๑๒ ๊เ์ํ ่ ๏๐เ๊๒่๗ๅ๑๊่ ํๅ ๏๎ไโๅ๐ๆๅํ โ๎็ไๅ้๑๒โ่ โ๐ๅ์ๅํ่.
ฬ๛ ๏๐ๅไ๑๒เโ๋ๅ์ ๑โ๎่์ ็เ๊เ็๗่๊เ์ ๏ๅ๐โ๎๊๋เ๑๑ํ๛้ ่็ ๑๒๐๎่๒ๅ๋ํ๛๕ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎โ ํเ๘ๅใ๎ โ๐ๅ์ๅํ่ ๏๎ ๖ๅํๅ, ๊เ๊๎โเ ๏๐่๒ํ๎ ๓ไ่โ๋ๅ๒.

หธใ๊่้ ๗ๅ่๑๒๛้ แๅ๒๎ํ ่็ ๏ๅํ๛, ๖ๅ์ๅํ๒เ, ๏ๅ๑๊เ ่ ๆ่ไ๊๎๑๒่ โ๎ ์ํ๎ใ่๕ ไๅ๐ๆเโเ๕ ่์ๅํ๓ๅ๒๑ แ่๎ แ๋๎๊เ์่, ๏๎๒๎์๓, ๗๒๎ โ ๅใ๎ ๑๎๑๒เโๅ ่๑๊๋๗่๒ๅ๋ํ๎ ๋่๘ ๏๐่๐๎ไํ๛ๅ ๊๎์๏๎ํๅํ๒๛. ั ๏๎์๎๙ ๏ๅํ๛ โํ๓๒๐่ ๑๒๐๎่๒ๅ๋ํ๎ใ๎ ์เ๒ๅ๐่เ๋เ ๏๐๎๏๎๐๖่๎ํเ๋ํ๎ ๐เ๑๏๐ๅไๅ๋ๅ๒๑ ๊่๑๋๎๐๎ไ, ๗๒๎ ๎๑๓๙ๅ๑๒โ๋ๅ๒ ๐ๅใ๓๋่๐๓ๅ์๓ ํเไธๆํ๎๑๒ ่ ๓๏๐๓ใ๎๑๒ ๏ๅํ๎แๅ๒๎ํํ๛์ แ๋๎๊เ์.

ะๅ๊๎์ๅํไ๓ๅ์๛้ ํเ๘่์่ ๑๏ๅ๖่เ๋่๑๒เ์่ ๏ๅํ๎แๅ๒๎ํ ๎๒ ๏๐๎่็โ๎ไ่๒ๅ๋, ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛้, โ๛๏๎๋ํๅํ โ ๑๎๎๒โๅ๒๑๒โ่่ ๑ ๅโ๐๎๏ๅ้๑๊่์่ ๑๒เํไเ๐๒เ์่ ่ ใเ๐เํ๒่๐๎โเํ๎ ํเไธๆๅํ. ศ์ๅํํ๎ ๏๎๒๎์๓ ๎แ๐เ๒่โ๘่๑ โ ๔่๐์๓, โ๛ ๏๐่๑๎ๅไ่ํๅ๒ๅ๑ ๊ ๘ๅ๐ๅํใๅ ๑๎๋่ไํ๛๕ ๊๎์๏เํ่้ ่ ๗เ๑๒ํ๛๕ ใ๐เๆไเํ, ๊๎๒๎๐๛ๅ ๐เํ๘ๅ ๓ๆๅ ๑๒เ๋่ ํเ๘่์่ ๏๎๑๒๎ํํ๛์่ ็เ๊เ็๗่๊เ์่.


<a href=http://ukr-cegla.com.ua/ceni_na_gazoblok_gazobeton_na_volunsku_oblast.html>๏ๅํ๎แ๋๎๊่ ๖ๅํเ โ ๋๓๖๊ๅ</a>
Richardovaro
(15 เมษายน 2560  เวลา 05:53:15)
ความคิดเห็นที่ 1
ฦๅ๋เๅ๒ๅ ๑๎๎๐๓ไ่๒ ๑ๅแๅ ๋่๗ํ๎ ๒ๅ๏๋๛้ ๓๒ํ๛้ ๑ๅ์ๅ้ํ๛้ ๎๗เใ ๋่แ๎ ๊๎์๔๎๐๒ํ๎ๅ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โๅํํ๎ๅ ๎แ๙ๅๆ่๒่ๅ ไ๋ ์ํ๎ใ่๕ ๐เแ๎๗่๕? า๎ใไเ ยเ์ ๒๐ๅแ๓๒๑ ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๛ๅ ๑๒๐๎่๒ๅ๋ํ๛ๅ ์เ๒ๅ๐่เ๋๛, ๊๎๒๎๐๛ๅ แ๓ไ๓๒ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่็๎โเ๒๑ เแ๑๎๋๒ํ๎ โ๑ๅ์่ ํๅ๎แ๕๎ไ่์๛์่ ๊เ๗ๅ๑๒โเ์่ ไ๋ ๑๎็ไเํ่ ๊เ๗ๅ๑๒โๅํํ๎ใ๎ ๑๒๐๎่๒ๅ๋๑๒โเ. อเ๘เ ๔่๐์เ ไเๅ๒ ยเ์ ๏๐ๅ๊๐เ๑ํ๛ๅ ๑๒๐๎่๒ๅ๋ํ๛ๅ ์เ๒ๅ๐่เ๋๛, ๊๎๒๎๐๛ๅ ๑๓์ๅ๒ ๓ไ๎โ๋ๅ๒โ๎๐่๒ ๑โ๎่์่ ๕เ๐เ๊๒ๅ๐่๑๒่๊เ์่ โๅ๑์เ ๒๐ๅแ๎โเ๒ๅ๋ํ๎ใ๎ ็เ๑๒๐๎้๙่๊เ. ๒่์่ ๑๒๐๎้์เ๒ๅ๐่เ๋เ์่ ๑๗่๒เ๒๑ ใเ็๎แ๋๎๊่.


ั๎๑๒เโํ๛ๅ ๗เ๑๒่ ใเ็๎แ๋๎๊เ ๎แ็เํ๛ แ๛๒ ๑๒๐๎ใ๎ ๎๒๎แ๐เํ๛ ๅใ๎ ่็ใ๎๒๎โ่๒ๅ๋ๅ์ ่ ํเ๘เ ๔่๐์เ ํๅ๓๊๎๑ํ่๒ๅ๋ํ๎ ๑์๎๒๐่๒ ็เ โ๛๏๎๋ํๅํ่ๅ์ ๒ๅ๕ํ๎๋๎ใ่่ ๏๐๎่็โ๎ไ๑๒โเ ไเํํ๛๕ ๑๒๐๎่๒ๅ๋ํ๛๕ ์เ๒ๅ๐่เ๋๎โ, ๗๒๎แ๛ ํเ๘่ ๊๋่ๅํ๒๛ ๎แ๐ๅ๒เ๋่ ่๑๊๋๗่๒ๅ๋ํ๎ ํเ่แ๎๋ๅๅ ํเ่๋๓๗๘๓ ๏๐๎ไ๓๊๖่. ฤ๋ โ๛๏๓๑๊เ ใเ็๎แๅ๒๎ํเ ๏๐่์ๅํ๒ ๑์ๅ๑ ่็ ๏๎๐๒๋เํไ๖ๅ์ๅํ๒เ, ๒๎ํ๊๎็ๅ๐ํ่๑๒๎ใ๎ ๏ๅ๑๊เ, โ๎ไ๛, ํๅใเ๘ๅํ๎้ ่็โๅ๑๒่ ่ ๏เ๑๒๛ ่็ เ๋์่ํ่ๅโ๎้ ๏๓ไ๐๛. ย๑ๅ ๑๎๑๒เโ๋๙่ๅ โ ใเ็๎แๅ๒๎ํํ๎์ ๑์ๅ๑่๒ๅ๋ๅ ๑์ๅ๘่โเ๒๑ ไ๎ ๎ไํ๎๐๎ไํ๎ใ๎ ๑๎๑๒๎ํ่. ฯ๎๑๋ๅ ๒๓ ใเ็๎แๅ๒๎ํํ๓ ๑์ๅ๑ ๐เ็๋่โเ๒ ๏๎ ๑๏ๅ๖. ๔๎๐์เ์, โ ๊๎๒๎๐๛๕ ๏๎ไ ไๅ้๑๒โ่ๅ์ ๕่์ ๐ๅเ๊๖่่ ๏๐๎๒ๅ๊เๅ๒ ํเแ๓๕เํ่ๅ ่ ๓โๅ๋่๗่โเํ่ๅ โ ๎แ๚ๅ์ๅ ๑ๅ้ ๑์ๅ๑่, เ ๒เ๊ๆๅ ๅธ ๏๐ๅไโเ๐่๒ๅ๋ํ๎ๅ ็เ๒โๅ๐ไๅโเํ่ๅ. ฯ๐๎่็โ๎ไ๑๒โ๎ ใเ็๎แ๋๎๊๎โ ๗เ๙ๅ โ๑ๅใ๎ ๏๐๎๕๎ไ่๒ ํเ ็เโ๎ไเ๕-่็ใ๎๒๎โ่๒ๅ๋๕ เ เโ๒๎๊๋เโํ๛๕ ๏ๅ๗เ๕ โ ๏๐๎๖ๅ๑๑ๅ โ๛๑๎๊่๕ ๒ๅ์๏ๅ๐เ๒๓๐เ๕ ๏เ๐เ ่ ๅใ๎ ๏๎โ๛๘ๅํํ๎์ ไเโ๋ๅํ่่. ย ่๒๎ใๅ ๏๎๋๓๗เ๒๑ เโ๒๎๊๋เโํ๛ๅ ใเ็๎แ๋๎๊่ ๏ๅํ๎แ๋๎๊่ ๆๅ, ๏๐๎โๅไๅํํ๛ๅ ่็ ๏ๅํ๎แๅ๒๎ํเ - 1-ใ๎ ่็ ๎๑ํ๎โํ๛๕ ๑๎๏ๅ๐ํ่๊๎โ ใเ็๎แๅ๒๎ํเ ่็ใ๎๒๎โ๋๒ ๗เ๙ๅ โ๑ๅใ๎ ํเ ๑๒๐๎้ ๏๋๎๙เไ๊ๅ ํๅเโ๒๎๊๋เโํ๛์ ๑๏๎๑๎แ๎์, ๗๒๎ ็ํเ๗่๒ๅ๋ํ๎ ๓ไๅ๘ๅโ๋ๅ๒ โ๎็โๅไๅํ่ๅ, ํ๎ ็ํเ๗่๒ๅ๋ํ๎ ๎๊เ็๛โเๅ๒ โ๎็ไๅ้๑๒โ่ๅ ่ ํเ ๏๐๎๗ํ๎๑๒ ๏๎๑๒๐๎ๅ๊. ภโ๒๎๊๋เโํ๛้ ใเ็๎แๅ๒๎ํ ๎แใ๎ํๅ๒ ๅใ๎ ๏๎ ๑โ๎่์ ๏๐๎๗ํ๎๑๒ํ๛์ ๏เ๐เ์ๅ๒๐เ์.


<a href=http://gazobetondom.com.ua/133-aerok-gazobeton-gazoblok-penoblok-penobeton-v-chernigivska-oblast.html>๊๓๏่๒่ ใเ็๎แ๋๎๊ แๅ๐๘เไ โ ๗ๅ๐ํณใ๎โณ</a>
WalterBem
(10 เมษายน 2560  เวลา 00:53:08)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*