สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับประเทศ)
เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ ๕
“ก้าวที่เก้า...ก้าวที่กล้า: เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ”
วันที่ ๓-๕ สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพฯ

 

     

   ความเป็นมา

            โครงการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาแก่เยาวชนในสถานศึกษา เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖[๑]โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนโลก (Global Fund for HIV/AIDS, TB, Malaria)ผ่านกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และเป็นการทำงานร่วมกันของ ๒๐ องค์กรภาคีทั้งในภาคการศึกษา สาธารณสุข ภาครัฐอื่นๆ องค์การพัฒนาเอกชน รวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการทำงานเพศศึกษาในสถานศึกษากว่า ๑,๔๐๐แห่ง ใน ๔๓ จังหวัด

            โอกาสที่โครงการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” จะก้าวขึ้นสู่ปีที่ ๙ ในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการฯ คือ การจัดประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ร่วมโครงการ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในปีที่ผ่านๆมา แนวคิดหลักของการประชุม มีดังนี้

 

ครั้งที่ ๑ (๒๕๔๗)           รุ่นเรา เราเลือก เรารับผิดชอบ

ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๘)          พบกัน..เพื่อเรียนรู้ เรียนรู้..เพื่อเปิดรับ

                                    เปิดรับ..เพื่อเข้าใจ เข้าใจ..เพื่อเปลี่ยนแปลง

ครั้งที่ ๓ (๒๕๔๙)           รัก ใคร่ เรียนรู้: Love, Lust, Learning”

ครั้งที่ ๔ (๒๕๕๑)           “ชุมชนแห่งการเรียนรู้:ทบทวน ทายท้า ศรัทธา กล้าเลือก”

 

            การประชุมวิชาการในปีนี้ นับเป็นก้าวสำคัญสู่เป้าหมายโครงการฯ อีก ๓ ปีข้างหน้า ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการทำงานเพศศึกษาในสถานศึกษา และสนับสนุนกลไกความร่วมมือระดับพื้นที่และภาคนโยบาย ด้วยความตระหนักว่า การขับเคลื่อนเพศศึกษาในระบบการศึกษาควรทำอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง หากหวังผลทั้งความครอบคลุมของสถานศึกษาและคุณภาพชีวิตของเยาวชนที่ได้เรียนเพศศึกษา ดังนั้น  แนวคิดหลักในการจัดประชุมปีนี้  คือ

 “ก้าวที่เก้า..ก้าวที่กล้า:เพศวิถีศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งวุฒิภาวะ”

 

         วัตถุประสงค์การประชุม

 • เพื่อเสริมการเรียนรู้เพิ่มเติมใน ๓ ประเด็น คือ เพศวิถี การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 • เพื่อสร้างกำลังใจ และความมุ่งมั่น (commitment) ระหว่างคนทำงานเพศศึกษา ทั้งในสถานศึกษาและในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่และเยาวชน
 • เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษา ทั้งในกลุ่มคนทำงานเพศศึกษาและสาธารณะ  
 • เพื่อริเริ่มแนวทางการทำงานของ “คณะทำงานเพศศึกษาจังหวัด” (๔๓ จังหวัด)

 

         รูปแบบและแนวทางการจัดประชุม

                  การจัดประชุมครั้งนี้  จะเน้นจัดพื้นที่ให้เกิดการสื่อสารพูดคุยและเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เพื่อเปิดให้ผู้เข้าประชุมได้เลือกที่จะเข้าร่วมตามความสนใจ ดังนี้

 • พื้นที่แนะนำเครือข่าย “คณะทำงานเพศศึกษา ๔๓ จังหวัด” พร้อม นิทรรศการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งการเปลี่ยนแปลง” OPOC (One Province, One Change) แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานเพศศึกษา
 • ปาฐกถาเด่น ได้แก่ กระบวนการทางสังคมกับการสร้างวุฒิภาวะ ความฉลาดรู้เรื่องเพศในวัฒนธรรมบริโภค ครูกับการศึกษาให้เยาวชนคิดวิเคราะห์
 • ห้องวิชาการ ผ่านการเสวนา อภิปรายความเห็น และแลกเปลี่ยนความรู้-ประสบการณ์ เช่น ผู้ผลิตซ้ำวาทกรรมเรื่องเพศในสื่อ เลี้ยงลูก/ลูกศิษย์ให้มีวุฒิภาวะทางเพศ ครู คส. ๓ กับงานวิจัยชั้นเรียนเพศศึกษา งานวิจัยเพศศึกษาและที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 • พื้นที่เรียนรู้และบริการ เช่น โรงเรียนไอที แล็ปกริ๊งเสริมความรู้เรื่องสุขภาพทางเพศ คลินิกเลิฟแคร์ คลินิกเลดี้เช็คพร้อมบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก แนะนำโครงการ Dance4Lifeฯลฯ  
 • ห้องย่อยพัฒนาทักษะ (Skills Building)เช่น การวิเคราะห์เรื่องเพศในสื่อ การดูแลนักเรียนท้องไม่พร้อม ห้องเรียนเพศศึกษาของเรารอบด้านไหม? มาจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นกัน ฯลฯ
 • พื้นที่ผ่อนคลาย เช่น ทำสื่อเพศศึกษาด้วยมือเรา (DIY)มุมสงบ-สนทนากับนักบวช ห้องดูหนัง  ฯลฯ
 • ห้องผนึกกำลัง “แกนนำเยาวชน” พัฒนาทักษะเพิ่มเติมของแกนนำในการสื่อสารเรื่องเพศและเอดส์ ผ่านกิจกรรมที่เยาวชนสนใจ (ติดตามกำหนดการล่าสุด ที่ www.teenpath.net  ๑๔ ก.ค.เป็นต้นไป)

 

         ผู้เข้าร่วมการประชุม

                  จำนวนประมาณ ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ คนประกอบด้วยคณะทำงานเพศศึกษาจาก ๔๓ จังหวัดซึ่งประกอบด้วย ครูเพศศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ อาจารย์มหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรพัฒนาเอกชน เยาวชนแกนนำ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ แบ่งเป็นสัดส่วน ดังนี้

 ก. เครือข่ายครูและคณะทำงานเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ๙๐๐ คน จาก ๔๓ จังหวัด

                     ข. แกนนำเยาวชน ๒๐๐ คน

                     ค. เครือข่ายองค์กรด้านเอชไอวี/เอดส์ สุขภาวะทางเพศ และการพัฒนาเยาวชน ๑๐๐ คน

         องค์กรภาคีร่วมจัดงานและผู้สนับสนุน

๒๐ องค์กรภาคีเพศศึกษาเพื่อเยาวชน  และ สำนักบริหารงานกองทุนโลก กระทรวงสาธารณสุข

 

         องค์กรประสานงาน  

           องค์การแพธ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๗๕๖๓-๖๕ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓-๗๕๖๘ www.teenpath.net

วิชาการติดต่อ อุษาสินี (ใหม่) ๐๘๙-๔๔๙-๗๐๗๔  พสุภา (ม่วง) ๐๘๙-๒๑๗-๒๒๗๗

บริหารจัดการติดต่อ สุภัทรา (สุ) ๐๘๑-๔๔๐-๗๑๔๗

 


[๑]ชื่อเดิม คือ โครงการ ก้าวย่างอย่างเข้าใจ เริ่มต้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๔๖  และสิ้นสุดโครงการระยะที่หนึ่ง เมื่อปี ๒๕๕๑ ต่อมา กองทุนโลกได้อนุมัติโครงการให้ดำเนินงานต่ออีก ๖ ปี (ตุลาคม ๒๕๕๑ –กันยายน ๒๕๕๗) ภายใต้ชื่อ โครงการปรับภารกิจการจัดการปัญหาเอดส์สู่กระบวนการกระจายอำนาจในจังหวัดให้ครอบคลุมถ้วนทั่วกลุ่มเป้าหมายและส่งผลอย่างยั่งยืน (ACHIEVED: Aligning Care and Prevention of HIV/AIDSwithGovernment Decentralization to Achieve Coverage and Impact) 

ความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 30
งานต้องมีเป้าหมายตามลำดับชั้นต้องใช้เวลานานที่จะประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนงานโครงการและระยเวลา ที่จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานในแต่ละจังหวัดแล้วจะทำอย่างไรให้เกิดการท้าทายในการทำงานที่ขยายผลเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาสู่โลกอนาคตตลอดจนการป้องกันเยาวชนของประเทศอบากจะให้ทุกส่วนให้ตระหนักถึงเยาวชนไทยที่จะเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 เราต้องพัฒนาหลักสูตรสู่แผนการสอนให้กับครูที่จะนำไปสอนในชั้นเรียนและโรงเรียนเปิดรับการพัฒนาการเรียนการสอนทุกโรงเรียนในประเทศไทย
ศน.ต๋อยกำแพงเพชร
(19 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 04:27:08)
ความคิดเห็นที่ 27
จะกี่ครั้ง กี่ก้าว ก็ล้ำค่า
ทุกเวที ที่ผ่านมา คุ้มเสมอ
ทอด้วยรัก ถักด้วยใจ ให้แด่เธอ
เป็นเพื่อนเกลอ เพื่อนกัน สร้างสรรค์ไทย
sujila
(30 เมษายน 2555  เวลา 17:04:08)
ความคิดเห็นที่ 26
ขอบคุณคณะทำงานองค์การPATH ทุกท่านที่ให้โอกาส ให้ประสบการณ์ ให้สติปัญญา ส่งผลให้งานพัฒนาเยาวชน ครู ผู้บริหาร สถานศึกษามีการเคลื่อนไหว มีชีวิต และกำลังค่อยๆเจริญเติบโตและงอกงาม อีกทั้งมีเมล็ดพันธุ์ที่ขยายผลและรอการรดน้ำพรวนดินอยู่ค่ะ
พรภัทรา
(13 มกราคม 2555  เวลา 14:15:24)
ความคิดเห็นที่ 25
อยากให้เวทีระดับชาติเปลี่ยนสถานที่จัดในภูมิภาคบ้าง เพื่อเปืดโอกาสให้เยาวชน ครูเพศศึกษาในแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าร่วมอย่างทั่วถึง ขอบคุณเพื่อนร่วมทางที่มีหัวใจงดงาม
พรภัทรา
(9 พฤศจิกายน 2554  เวลา 11:54:48)
ความคิดเห็นที่ 21
สุดยอดของการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาทั้งครูและนักเรียน  ขอบคุณไกด์ จิ๊บ  ที่ทำให้มีโอกาสพานักเรียนไปเห็นโลกกว้าง   พวกเราYC  ปทุมพิท สัญญาว่าจะช่วยกันในเรื่องกิจกรรม "เพศศึกษา"ทุกรูปแบบเท่าที่จะทำได้
              ยอดเยี่ยม ถ้าไม่ได้มาคงเสียดายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ขอเสนอแนะว่าทำอย่างไรจะไปให้ครบทุกห้องคะ เพราะน่าสนใจทั้งหมดค่ะ
    ขอบคุณทีมงานผู้จัดทุกคนนะคะ   ขอให้บุญเยอะๆนะคะ
ครูมินต์  อุบล
(8 กันยายน 2554  เวลา 17:54:58)
ความคิดเห็นที่ 20
เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ เลยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีกิจกรรมที่หลากหลายจนไม่สามารถจะดูได้ทั้งหมด ได้ทั้งความรู้และอะไรหลายอย่างที่คุ้มค่ามากเลยคะ
นิรชร วงศ์ภัคไพบูลย์
(7 กันยายน 2554  เวลา 20:26:06)
ความคิดเห็นที่ 19
ได้รับโอกาสเข้าร่วมค่ะ สุดคุ้มจริงๆ แม้จะเข้าไม่ได้ครบทุกห้อง เพราะแบ่งร่างไม่ได้ แต่ก็ตักตวงความรู้ได้เต็มที่เหมือนกันค่ะ ขอบคุณ มรภ.อุดรและทีมงานภาคีเครือข่ายทุกท่าน โอกาสหน้าคงได้เจอกันอีก...
ผู้ประสานงาน สพม.๑๙
(7 กันยายน 2554  เวลา 13:39:58)
ความคิดเห็นที่ 18
สนุกมากค่่ะ ได้สาระดีดีเยอะ ได้เพื่อนใหม่ได้มิตรภาพ  ปีหน้าอยากให้นักเรียนแกนนำไปด้วยจังเลยค่ะ  ขอบคุณ  สคร. 5 มากค่ะ
ครูแอ๋ม นายางกลัก
(1 กันยายน 2554  เวลา 20:30:10)
ความคิดเห็นที่ 17
ต้องการเข้าร่วมประชุม ในเรื่องเพศศึกษามากค่ะ ไม่ว่าจะเป็ประชุม สัมมนา หรือ เวทีต่างๆ เพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์ในการสอนและสื่อสานกับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะที่ โรงเรียนไม่ค่อยได้มีโอกาศด้านนี้เลย
รบกวนแจ้งด้วยนะคะ
ครูพรพิมล ทิพนนท์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 208 ถ.สามัคคีชัย อ.เมือง จ.เพชรบูรร์ 67000
โทรศัพท์   056-711454
Fax  056-720954

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
พรพิมล
(30 สิงหาคม 2554  เวลา 10:05:19)
ความคิดเห็นที่ 16
มีความประทับใจมากครับผมรู้สึกว่าไปครั้งนี้คุ้มมากเพราะได้เปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ รอบตัว และได้เพื่อนใหม่อีกมากมาย ก็ ขอขอบคุณ องค์การแพธ ด้วยนะครับ
จากัวร์ สตรีระนอง
(24 สิงหาคม 2554  เวลา 00:08:02)
ความคิดเห็นที่ 15
ประทับใจทุกครั้งที่มา  ทำให้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างหลากหลาย  ขอบคุณที่ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้ร่วมกันและคุ้มค่ากับการมาร่วมงาน เพราะรายการน่าสนใจทุกอย่าง ถ้ามีโอกาสอยากมาอีกค่ะ
ครูกรรณานุช
(22 สิงหาคม 2554  เวลา 22:12:30)
ความคิดเห็นที่ 14
ประทับใจมากกับบรรยากาศของงาน เพราะมีแต่สาระดีๆ และที่สำคัญขอขอบคุณทีมงานเชียงใหม่ทุกคนค่ะ
ครูนุช(เชียงใหม่)
(22 สิงหาคม 2554  เวลา 17:29:41)
ความคิดเห็นที่ 13
งานประชุมวิชาการครั้งนี้..กิจกรรมหลากหลาย..ล้วนน่าสนใจ..
แต่...ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถได้เข้าถึงในทุกกิจกรรม....(เสียดายจัง)
......ก็ยังดีครับ.....ได้เปิดโลกทัศน์ของตนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น..........
......ที่เคยคิดว่าใช่.....แต่มันกลับเปลี่ยนไปเป็นไม่ใช่เสมอไป.........
......ที่ไม่เคยทราบมาก่อน.....ปัจจุบัน....ได้รับทราบละครับ.......
           
                                         ขอบคุณมากที่ให้โอกาส
ป๋าเสก
(21 สิงหาคม 2554  เวลา 15:04:52)
ความคิดเห็นที่ 12
ทีมงานสุดยอดมากค่ะ     และการเข้าอบรมณ์ครั้งนี้ มีประโยชน์มากมาย กับการขับเคลื่อน เรื่องเพศศึกษา และตอนนี้ทางโรงเรียน กำลังจะ  อนุมัต การ การก่อตั่ง เลิฟแคร์  ในสถานศึกษษา  ยังไงซะพี่ๆทีมงานอย่าทิ้งน้องๆ  นะค่ะ แล้วจะหาทางติดต่อกับทีมงานค่ะ
เขลางค์นคร welove lcct  
(20 สิงหาคม 2554  เวลา 09:04:37)
ความคิดเห็นที่ 11
จัดการประชุมมีความหลากหลาย เป็นการให้โอกาสกับเด็กและผู้ใหญ่ได้ไปเรียนรู้ ได้ประสบการณ์ตรง ที่ดีมาก ปีหน้าอยากไปร่วมงานอีก
ครูชวนพิศ  นันตาดี
(20 สิงหาคม 2554  เวลา 07:47:11)
ความคิดเห็นที่ 10
จัดงานได้ดีมาก คืนสุดท้ายสนุกดี ชอบรูปแบบงาน อยากติดต่อน้องที่เป็นพิธีกรเวทีคืนสุดท้ายมาช่วยงาน ติดต่อที่ไหนค่ะ
ครูเพศ
(19 สิงหาคม 2554  เวลา 16:09:10)
ความคิดเห็นที่ 9
ไปร่วมกิจกรรมมาแล้ว..คุ้มค่ามาก..เสียดายแบ่งร่างไม่ได้เลยเข้าชมไม่ทั่วทุกห้อง...ครั้งต่ไปจัดอีก..ถ้าให้เข้าร่วมก็จะไปอีก..ขอบคุณที่ภาคส่วนที่เสียสละ...
ครูมุกดาหาร
(18 สิงหาคม 2554  เวลา 15:27:05)
ความคิดเห็นที่ 8
อยากทราบถึงสิ่งที่เยาวชนและผู้เข้ารับการอบรมได้รับ  ในแต่ละโครงการหน่อยนะครับ
aos
(15 สิงหาคม 2554  เวลา 19:39:13)
ความคิดเห็นที่ 7
ขอชื่นชมจะกี่ครั้งคุณภาพร้อยละ100เป็นเวทีที่หลากหลายและให้ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมก้าวที่มีส่วนร่วมมากที่สุด
ครูจินต์
(15 สิงหาคม 2554  เวลา 07:36:55)
ความคิดเห็นที่ 6
ขอชื่นชมทีมงานมากนะคะ  จัดได้ดีเยี่ยมเลยคะ  มีกิจกรรมดีๆๆ สามารถนำไปใช้เผยแพร่ให้กับเยาวชนได้เลยคะ จัดอีกนะคะ

ขอบคุณมากคะ
พัชณี
(14 สิงหาคม 2554  เวลา 08:55:41)
ความคิดเห็นที่ 5
ได้รับเมลล์แจ้งข่าวจากคุณพรรณอุมา อยากไปร่วมงานมาก ทราบดีว่าจะได้ความรู้ แนวคิด แนวทางต่าง ๆ มากมาย ยิ่งมีพี่ ๆ  จนท.สาธารณสุขในพื้นที่ไปร่วมงานแล้วกลับมาเล่าให้ฟังก็ยิ่งเสียดาย ถ้าจัดในส่วนภูมิภาคก็อยากจะให้มีเนื้อหาสาระเต็มเปี่ยมเหมือนที่ส่วนกลาง เคยไปร่วมเวทีวิชาการนี้ที่จ.นคราชสีมา การแบ่งเป็นห้อง ๆ ให้เลือกหัวข้อที่สนใจ เลือกไม่ได้ รักพี่เสียดายน้องน่าสนใจทั้งหมด แต่ด้วยเงื่อนไขของเวลา ผู้เข้าร่วม ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเสียโอกาสในหลาย ๆ หัวข้อ แต่ก็เข้าใจผู้จัด และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน ขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่ทำเพื่อเยาวชนไทยของเรา
คนริมลำปะทาว
(13 สิงหาคม 2554  เวลา 12:34:46)
ความคิดเห็นที่ 4
อยากได้สไลด์ที่วิทยากรบรรยายแต่ละห้องย่อย วันที่ 3-5 สิงหาคม  2554  เพื่อนำมาสรุปให้ผุ้บริหารและแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงานคะ
                                          ขอบคุณคะ
ชูใจ   ม.วลัยลักษณ์
(11 สิงหาคม 2554  เวลา 08:59:15)
ความคิดเห็นที่ 3
อยากทราบรายละเอียดของโรงเรียนที่จะเข้าร่วมเข้าร่วม  ถิ่นโอภาสด้วยหรือเปล่า ไม่เห็นได้รับหนังสือเลย เพราะจะได้วางแผน
ครูบาน โรงเรียนถิ่นโอภาส
(26 กรกฎาคม 2554  เวลา 08:48:47)
ความคิดเห็นที่ 1
เรียนผู้จัดเวที

ทางหน่วยงานฯมีความสนใจในเวที นี้  แต่อยากทราบรายละเอียดว่า ให้โคว์ต้าหน่วยงานละกี่ท่าน และจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

พันธกิจเอดส์
พันธกิจเอดส์
(15 กรกฎาคม 2554  เวลา 15:12:01)
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*