สาระจากงานประชุม-กิจกรรม : งานวิชาการเพศศึกษา (ระดับภูมิภาค)
เวทีวิชาการ "เพศวิถีศึกษาเพื่อเยาวชน" ภาคอีสาน
เพศวิถีศึกษา กับการเรียนรู้ทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑
๒๐ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖

กำหนดการ
การประชุมวิชาการ
“เพศศึกษาเพื่อเยาวชน”ภาคอีสาน
“เพศวิถีศึกษา กับ การเรียนรู้และทักษะสำหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑”
วันที่ ๒๐
มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด

๐๘.๓๐-๐๙.๔๕ น ลงทะเบียน  (หน้าห้องแกรนด์บอลรูม)  
๐๙.๔๕-๑๒.๐๐ น.  บรรยายพิเศษ “บทบาทโรงเรียนในการเตรียมเยาวชนไทยสู่อาเซียน และโลกศตวรรษที่ ๒๑:  เริ่มจากเข้าใจประวัติศาสตร์ เข้าใจเพศวิถีในอุษาคเนย์”  
            โดย อาจารย์สุจิตต์ วงษ์เทศ  
๑๒.๐๐–๑๓.๓๐ น อาหารกลางวัน  
๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น. ห้องย่อย ๑   เพศ เพศสภาพ เพศวิถี  
           วรานุช ชินวรโสภาค  องค์การ PATH  
  ห้องย่อย ๒   เพศอะไรไม่สำคัญ:  ถอดบทเรียนชีวิตสู่การสร้างการเรียนรู้ในห้องเรียน  
           ดุษฎี สุวรรณวงศ์   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  
            หฤษฎ์ สุวรรณวงศ์  
            ผู้ดำเนินรายการ: จีระวัฒน์ ไชยขันธ์, M-Reach  
  ห้องย่อย ๓   มุมมองคนรุ่นใหม่ต่อบทบาทโรงเรียนในการสร้างการเรียนรู้  
            ธีรพัฒน์ อังศุชวาล  เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อและอาจารย์พิเศษที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
            นิศาชล ชัยมงคล  องค์การPATH  
            ตัวแทนแกนนำเยาวชนเครือข่ายเพศวิถีศึกษา  
            ผู้ดำเนินรายการ: ว่าที่เรือตรีวิสิฐ  วงษ์เขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  ห้องย่อย ๔  นโยบายสพฐ. และบทบาทสถานศึกษาในเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา  
            ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  ห้องเยาวชน  
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น อาหารว่าง  
๑๕.๓๐–๑๗.๐๐ น ห้องย่อย ๑   การโคชเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  
            ทัศนีย์ ฤทธิ์มนตรี   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย ๒ฃ  
            จันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๑๙ เลย  
            วาสนา คำเพ็ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๙ อุบลราชธานี  
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๒๒ มุกดาหาร  
  ห้องย่อย ๒   บทบาทอปท. กับ การสนับสนุนงานเพศศึกษา  
            เพ็ญศิริ   ศรีจันทร์  นักวิชาการสาธารณสุข ชพ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี  
            พ.อ.อ.แพง  จันเต  ปลัด อบต.จำปาโมง จ.อุดรธานี  
            กิติคุณ  คนบุญ นายกอบต. จำปาโมง จ.อุดรธานี  
            พมจ. มหาสารคาม  
  ห้องย่อย ๓   www.teenpath.net :  ตัวช่วยครูในการสร้างการเรียนรู้เพศศึกษา  
            องค์การPATH  
  ห้องเยาวชน  
๑๙.๐๐-๒๐.๓๐ น ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนะนำเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ และเสริมทักษะ  
            ห้องย่อย ๑   “Up To Me” การสร้างความตระหนักเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพวัยรุ่นในโรงเรียน  
            นิภา เหล่าปาสี, องค์การPATH  
  ห้องย่อย ๒   “หลักสูตรพ่อแม่” ส่งเสริมการสื่อสารระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและลูกวัยรุ่น  
            วีระพล ทองเต็ม  เครือข่ายผู้ติดเชื้อศรีสะเกษ  
            เข็มทอง ผกาแดง และ รังสิมา จันทรจำนง องค์การPATH  
  ห้องย่อย ๓   “Dance for Life” การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และเพศ  
            สมหมาย  สำราญบำรุง  โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยา จ.อุดรธานี  
            จิราพรรณ  แสวงผล ครู โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จ.เลย  
            จิระดา ทองไทย องค์การPATH  
ร่วมแสดงความคิดเห็น
จาก*
 
อีเมล
ความคิดเห็น*