รายละเอียดของงาน
สรุปผลการดำเนินงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ 2 ปี (ตุลาคม 46 - กันยายน 48)
สรุปผลการประเมินงานประชุมวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 2 และงานมหกรรมเอดส์ภาคประชาชน
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
-
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เด็กไทยคิดเป็น
-
วัฒนธรรมไทยกับเรื่องเพศ
-
คิดอย่างสร้างสรรค์ ทำห้องเรียนให้สนุก
-
เอดส์กับชีวิต: 20ปีที่ผ่านไป เราจะอยู่อย่างไรกับเรื่องเอดส์
-
เรื่องเพศในวรรณกรรม
-
เสวนา เยาวชนกับโลกอนาคต
-
เข้าใจชีวิต ผ่าน เหล้า ยา และเซ็กส์
-
อีกสิบปีข้างหน้า เทคโนโลยีของการป้องกันเอดส์ จะมีแค่ถุงยางอนามัยหรือเปล่า
-
เรื่องเพศในสื่อร่วมสมัย
-
เพศกับศาสนา
-
เพศศึกษาในครอบครัว
-
เพศศึกษานอกห้องเรียน เยาวชนเรียนรู้อะไร
-
เมื่อลูกชาย/ลูกศิษย์เป็นเกย์ ควรทำอย่างไร
-
ปาฐกถาเรื่อง “จริยศึกษาและเพศศึกษา”
-
ปาฐกถาเรื่อง สิทธิพลเมืองและสิทธิเยาวชน กับเสรีภาพทางเพศและความรับผิดชอบต่อสังคม
หนังสือพิมพ์เสียงเยาวชน