รายละเอียดของงาน
กำหนดการ
รวม presentation จากห้องต่างๆ
  วันที่ ๒๕ ต.ค. ๔๙
 
-
พิธีเปิด
-
เรื่องรัก เรื่องใคร่ เรื่องที่ต้องเรียนรู้
-
หุ้นส่วนการเรียนรู้ ผู้ใหญ่กับเยาวชน
-
ภาพสะท้อนของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับผู้เยาว์
  วันที่ ๒๖ ต.ค. ๔๙
 
-
สรุปภาพรวมงานวันแรก
-
บทเรียนครึ่งทาง "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"
-
ประสบการณ์จัด "เพศศึกษา" สู่หลักสูตร สถานศึกษา
  -- บางแก้วพิทยาคม
  -- ลาดปลาเค้าพิทยาคม
  -- สทิงพระวิทยา
-
ท้อง แท้ง ความรุนแรงทางเพศ
-
รู้ได้อย่างไรว่าเด็กคิด/วิเคราะห์ได้
  วันที่ ๒๗ ต.ค. ๔๙
 
-
สรุปภาพรวมงานวันที่สอง
-
บทเรียนครึ่งทาง "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"- ๒
-
เป็นผู้ใหญ่ที่วิ่งทันสื่อไอที
-
พิธีปิด
สรุปการประชุม
หนังสือพิมพ์เสียงเยาวชน
-
ฉบับที่ ๑ : ๒๕ ต.ค. ๔๙
-
ฉบับที่ ๒ : ๒๖ ต.ค. ๔๙
-
ฉบับที่ ๓ : ๒๗ ต.ค. ๔๙
เก็บตกรายวัน
 
-
เก็บตก ๒๕ ต.ค. ๔๙
(ฉายให้ดูเช้า ๒๖ ต.ค.)
-
เก็บตก ๒๖ ต.ค. ๔๙
(ฉายให้ดูเช้า ๒๗ ต.ค.)
ภาพบรรยากาศ
 
-
พบสื่อมวลชน
-
วันที่ ๒๕ ต.ค. ๔๙
-
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๔๙
-
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๔๙
รวมโปสเตอร์ภายในงาน
 
-
ชุด Love, Lust & Learning
-
ชุด ๓ ปีของเส้นทางโครงการ "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ"
-
ชุด การจัดการเรียนรู้
-
ชุด พฤติกรรมพึงประสงค์ของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพวะทางเพศ