กำหนดการ

การประชุมวิชาการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ครั้งที่ ๔

“ทบทวน ทายท้า ศรัทธา กล้าเลือก”

วันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๑

๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.   - เวทีสรุปบทเรียนสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคที่ ๕ (ห้องคัทลียา ๒-๓)

: การทำงานเพศศึกษา เครือข่าย ๔ จังหวัด - นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์

๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.   - ประชุมเชิงปฏิบัติการ: ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบเพศศึกษาของอาชีวศึกษา (ห้องการ์เด้น ๒)

๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.   - ประชุมเครือข่ายเยาวชนนักกิจกรรม

                             (สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน สะพานหัวช้าง)

๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.          ลงทะเบียน  (หน้าห้องแกรนด์บอลรูม)

(จะมีการชี้แจงกำหนดการและกิจกรรมการประชุม ๓ รอบ คือ ๑๗.๐๐, ๑๘.๐๐ และ ๑๙.๐๐ น.)

 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.        -โยคะเพื่อสุขภาพ กับ อ. พิศมัย นวลจันทร์ (ก๊กเบี่ยง)

 

๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน  (หน้าห้องแกรนด์บอลรูม)

 

๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น.          -รุจน์และน้อง คุยข่าวเคล้าอาหารเช้า  (ออร์คิด ชั้น ๓)

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.        พิธีเปิดการประชุม และชุมชนแห่งการเรียนรู้

เวทีใหญ่ของชุมชนการเรียนรู้ (ห้องแกรนด์บอลรูม)

ประธาน:  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ -หลังพิธีเปิด ประธาน คณะผู้บริหาร และผู้แทนองค์การแพธ ร่วมเดินชมกิจกรรมต่างๆ

 

๑๐.๔๕-๑๑.๓๐ น.       แถลงข่าวเปิดการประชุมแก่สื่อมวลชน (ห้องฮ่องเต้ B ชั้น ๒)

โดย     ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

            นพ. อนุพงศ์ ชิตวรากร  สำนักงานกองทุนโลกฯ

          นพ. ทวีทรัพย์ ศิระประภาศิริ  ผู้แทน UNFPA

ภาวนา เหวียนระวี  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ องค์การแพธ (PATH)

 

๑๑.๓๐–๑๒.๓๐ น.        ผู้บริหารและสื่อมวลชน รับประทานอาหารกลางวัน (ห้องฮ่องเต้ A ชั้น ๒)


 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

ห้องวิชาการ-เสริมสร้างทักษะ: บริเวณ ชั้น ๒ และ ๓

 

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.  (ห้องศาลาไทย)

-  ปาฐกถา:  ความหวัง ต่อการบ่มเพาะเยาวชนผ่านระบบการศึกษาไทย ?

โดย   ศ. ดร. นิธิ  เอียวศรีวงศ์  นักประวัติศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลศรีบูรพาประจำปี ๒๕๔๕ และผู้ร่วมก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

 

๑๑.๐๐–๑๒.๐๐ น.

-  บทเรียนการโคช: จากวิชาเพศศึกษาสู่วิชาอื่นๆ” (ห้องคัทลียา ๑)

โดย    อ. สมเหมาะ แก้วเจือ       วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช

            อ. พันธ์เพ็ญ โพธิ์ใบ         วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช

ดำเนินรายการ อ. ธีรพงษ์ อยู่สุข วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

-  สนทนาธรรมตามใจ กับเยาวชนหนุ่มสาว   (ห้องก๊กเบี่ยง)

๑๒.๐๐–๑๓.๓๐ น.          อาหารกลางวัน

๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น.

-  พลิกตำรามหายุทธ์ เปิดจุดยุทธศาสตร์การสอนเพศศึกษา  (ศาลาไทย)

         โดย   นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์

         ดำเนินรายการ          สุทธิพงศ์ (ฮาร์ท) ทัดพิทักษ์กุล

-  เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (คัทลียา ๑)

         โดย  องค์การแพธ (PATH)

-  ใครควรเป็นเจ้าภาพในการผลักดันเพศศึกษาในสถานศึกษา   (คัทลียา ๒)

โดย    นพ. ธรณินทร์ กองสุข      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

         ไพวรรณ รัตนบวร           ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ อุบลฯ

         มยุรี สารีบุตร                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔

ดำเนินรายการ  ประมวล  คำตา  ศึกษานิเทศก์ ยโสธร

-  เพศศึกษาในบ้านเมืองอื่นๆ       (คัทลียา ๓)

โดย    จินตนา ศรีวงษา ผู้ประสานงานเวทีเว็บเสวนาประเด็นเอดส์ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

ดำเนินรายการ       ภาวนา เหวียนระวี     องค์การแพธ (PATH)

-  เวทีสรุปบทเรียนการผลักดันวิชาเพศศึกษาสำหรับนักศึกษาครู มรภ.        (การ์เด้น ๒)

โดย    เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๑๐ แห่ง

-  สร้างเยาวชนอย่างไรให้เป็นหุ้นส่วนในการทำงาน  (ซัวเถา)

โดย    กลุ่มเยาวชนมหาสดัม

-  สนทนาธรรมตามใจ กับเยาวชนหนุ่มสาว   (ห้องก๊กเบี่ยง)

 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

ห้องวิชาการ-เสริมสร้างทักษะ: บริเวณ ชั้น ๒ และ ๓

 

๑๕.๑๕–๑๕.๓๐ น.       อาหารว่าง

 

๑๕.๑๕–๑๗.๐๐ น.

-  การอภิปราย “ศาสนากับเพศวิถี: เคียงคู่หรือตรงข้าม”      (ศาลาไทย)

โดย  ภิกษุณีธัมมนันทา              วัตรทรงธรรมกัลยาณี

       ศาสนาจารย์สนั่น วุฒิ         ผู้ประสานงานหน่วยงานพันธกิจเอดส์

                                      มูลนิธิสภาคริสตจักรประเทศไทย

       อ.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล      สถาบันสันติศึกษา มอ.หาดใหญ่

ดำเนินรายการ         สมวงศ์ อุไรวัฒนา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์

-  เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ โดย องค์การแพธ (PATH) – (ต่อ) (คัทลียา ๑)

-  นำเสนอ ผลการศึกษา/ประเมินผล โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ      (คัทลียา ๒)

โดย  ศิริพร ยงพานิชกุล                      Health Counterparts Consulting

จอมญาดา ชื่นประจักษ์กุล        Health Counterparts Consulting

มลฤดี  ลาพิมล                     ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านเพศภาวะเพศวิถีและสุขภาพ

ดำเนินรายการ   จิรังกูร ณัฐรังสี  โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

-  ห้องเรียนจำลอง:  “บูรณาการเพศศึกษาในวิชาช่างไฟฟ้า”  (คัทลียา ๓)

     โดย อ. ณรงค์  ยุทธิวัฒน์                วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

-  สรุปบทเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏ – (ต่อ) (การ์เด้น ๒)

-  สร้างเยาวชนอย่างไรให้เป็นหุ้นส่วนในการทำงาน– (ต่อ) โดย กลุ่มเยาวชนมหาสดัม (ซัวเถา)

-  มุมสว่างในหนังโป๊   (ก๊กเบี่ยง)

โดย  สหัสชัย ปิ่นมณี  ที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์การตลาด

ดำเนินรายการ         ชูไชย นิจไตรรัตน์  องค์การแพธ (PATH)

 

๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น.

-  ถอดบทเรียน โหนด กทม       (ซัวเถา)

-  ประชุมแกนนำเยาวชน กทม.  (ก๊กเบี่ยง)

 

๑๘.๐๐–๒๐.๓๐ น.       อาหารเย็น

กิจกรรมสร้างเครือข่ายคนทำงานเพศศึกษา

แฟชั่นคอลเล็กชั่น “เสื้อ” และ “กระเป๋า”  เพศศึกษา

 

 

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

ห้องวิชาการ-เสริมสร้างทักษะ: บริเวณ ชั้น ๒ และ ๓

 

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.        -โยคะเพื่อสุขภาพ กับ อ. พิศมัย นวลจันทร์ (ก๊กเบี่ยง)

๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น.          -รุจน์และน้อง คุยข่าวเคล้าอาหารเช้า  (ออร์คิด ชั้น ๓)

๐๙.๐๐–๑๒.๐๐ น.

-   การอภิปราย “รวมพลคนรักเด็ก: การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก”        (ศาลาไทย)

โดย  ทิชา ณ นคร                     ผู้อำนวยการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

ตัวแทนเยาวชน                  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

นพ. สุริยเดว ทรีปาตี            หัวหน้าคลินิกวัยรุ่น

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ดร. อมรวิชช์ นาครทรรพ       ผู้อำนวยการสถาบันรามจิตติ

ดำเนินรายการ  ทัศนัย ขันตยาภรณ์  องค์การแพธ (PATH)

-   สรุปบทเรียน “เพศศึกษา ในระบบ กศน.” (คัทลียา ๑)

-   สรุปบทเรียน “คนทำงานสื่อละครเพศและเอดส์”  (คัทลียา ๒)

โดย กลุ่มละครเพื่อการเรียนรู้บางเพลย์

-   ทิศทางการทำงานเพศศึกษาในระดับอุดมศึกษา (การ์เด้น ๒)

โดย     สุมาลี เพิ่มแพงพันธุ์           กรมอนามัย

ตัวแทนศูนย์เพศศาสตร์      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. จินตนา เวชมี             มรภ. พระนครศรีอยุธยา

ดำเนินรายการ  ดร. วีรภัทร ภัทรกุล       มรภ. พระนครศรีอยุธยา

 

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

-   ถอดบทเรียนสถานศึกษาต้นแบบเพศศึกษา/อาชีวศึกษา       (คัทลียา ๓)

โดย          สมศักดิ์ เขียวแสงใส  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

              รุจิรา แกล้วทรนงค์   ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ดำเนินรายการ  โชติรส  ชลารักษ์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

-   นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา   (ซัวเถา)

-   คุยกับผู้เชี่ยวชาญ ถึงการให้คำปรึกษากับวัยรุ่น     (ก๊กเบี่ยง)

โดย ศ.พญ.สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์  : คลีนิกวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี

             


 

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

ห้องวิชาการ-เสริมสร้างทักษะ: บริเวณ ชั้น ๒ และ ๓

 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.

-   ห้องเรียนจำลอง “แผนเพศศึกษาใหม่”           (คัทลียา ๓)

โดย อ.กมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์      วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

-   การออกแบบโครงงานเพศศึกษา  (ซัวเถา)

โดย อ. ยรรยง ผิวอ่อน  สพท. สุรินทร์ เขต ๒

-   สนทนาธรรมตามใจ กับเยาวชนหนุ่มสาว   (ห้องก๊กเบี่ยง)

 

๑๒.๐๐–๑๓.๓๐ น.    อาหารกลางวัน

 

๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น.

-   เรื่องเพศในวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย    ( ศาลาไทย)

โดย             สุจิตต์ วงษ์เทศ

ดำเนินรายการ          สมเกียรติ  สุขรัตน์           โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา

-   การอภิปราย “การผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมต่องานเพศศึกษาในสถานศึกษา” (คัทลียา ๑)

โดย    นพ.วิพุธ  พูลเจริญ                    ผู้อำนวยการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย

         หาญชัย ธีฆธนานนท์                 นายก อบจ. อุดรธานี

         สงวน  แสงชาติ                        ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ ดูเมน ๒ ช่องเม็ก

ดำเนินรายการ   สุภาพร  ถิ่นวัฒนางกูร  มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา

-   เวทีสรุปบทเรียนเยาวชนนักกิจกรรม         (คัทลียา ๒)

โดย             ภาคี Youth Activist 

-   ห้องเรียนจำลอง “การสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศกับผู้ปกครอง”        (คัทลียา ๓)

โดย             สุรศักดิ์  ภาผล                โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม

                  ศุภลักษณ์  อุตรา             โรงเรียนสหธาตุศึกษา

-   เรียนรู้การทำวิจัยชั้นเรียนและการทำผลงานวิชาการเรื่องเพศศึกษา  (การ์เด้น ๒)

โดย             ทีมงาน PATH  มรภ. พระนครศรีอยุธยา และครูโรงเรียนภาคอีสานและภาคใต้

-   การอภิปราย “สร้างพันธมิตรอย่างไรในเพศศึกษา” (ซัวเถา)

โดย             จำเนียร มานะกล้า           โรงพยาบาลปะเหลียน

ศักดา เชื้ออินทร์              ประชาสัมพันธ์  จ.สุรินทร์

สุจิตรา โปร่งแสง             สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์     ตัวแทนเยาวชน YouthNet

ดำเนินรายการ  ยงยุทธ  วงศ์วิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

-   สนทนาธรรมตามใจ กับเยาวชนหนุ่มสาว   (ห้องก๊กเบี่ยง)

 

 

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

ห้องวิชาการ-เสริมสร้างทักษะ: บริเวณ ชั้น ๒ และ ๓  

 

๑๕.๑๕–๑๗.๐๐ น.

-   การอภิปราย “เด็กท้อง...จัดการเชิงบวกได้” ( ศาลาไทย)

โดย  ไพลิน ชนะภัย                    กลุ่มเยาวชนมหาสดัม

ประทีป จุฬาเลิศ                 รองผอ. ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

ธนิมา เจริญสุข                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุญล้อม กานต์ศักดิ์สราญ       ผู้ช่วยผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิ

              ดำเนินรายการ       ผกามาศ อาจพูล องค์การแพธ (PATH)

-   แนวโน้มด้านสุขภาวะทางเพศ และสังคม ของประชากรเยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์ ในบริบทสากล    (คัทลียา ๑)

โดย  ดร. วาสนา อิ่มเอม              กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

ดำเนินรายการ       ภาวนา  เหวียนระวี องค์การแพธ (PATH)

-   เวทีสรุปบทเรียนเยาวชนนักกิจกรรม         โดยภาคี Youth Activist- ต่อ (คัทลียา ๒)

-   เท่าทันสื่อโป๊ยุคดิจิตอล        (คัทลียา ๓)

โดย  นเรศ  เดชผล และพีรนุช  สุวรรณรัตน์ จาก www.kapook.com และ plawan.com

-   การวิจัยชั้นเรียนและการทำผลงานวิชาการเรื่องเพศศึกษา (การ์เด้น ๒)

โดย ทีมงาน PATH มรภ. พระนครศรีอยุธยา และครูโรงเรียนภาคอีสานและภาคใต้

-   นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา   (ซัวเถา)

-   ขุดคุ้ยหนังโป๊ในดวงใจ (ก๊กเบี่ยง)

โดย สุทิศา ศรีบุตรวงศ์  องค์การแพธ (PATH)

๑๘.๐๐–๒๐.๓๐ น.      

-   ปัจฉิมกถา “เพศศึกษา : วิชาชีวิต ในระบบการศึกษาไทย”

-   พิธีมอบโล่สถานศึกษาต้นแบบเพศศึกษา และเกียรติบัตรสำหรับครู และคณะทำงานเพศศึกษา

โดย            คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

                        เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-   รับประทานอาหารเย็น และพบกับรายการวัฒนธรรมจากเครือข่ายคนทำงานเพศศึกษาและกิจกรรมสร้างเครือข่าย

 


 

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

ห้องวิชาการ-เสริมสร้างทักษะ: บริเวณ ชั้น ๒ และ ๓

 

๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น.        -โยคะเพื่อสุขภาพ กับ อ. พิศมัย นวลจันทร์ (ก๊กเบี่ยง)

๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น.          -รุจน์และน้อง คุยข่าวเคล้าอาหารเช้า  (ออร์คิด ชั้น ๓)

 

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.

-  ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ : มุมมองจากงานวิจัย     (ศาลาไทย)

        โดย     รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ดำเนินรายการ   วรานุช ชินวรโสภาค  องค์การแพธ (PATH)

-  การเสวนา “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนของการสอนเพศศึกษา” (คัทลียา )

โดย     รัตนา   จิตรมาศ         อบจ. อำนาจเจริญ

ศักดิ์ไชย  เตรียมพิทักษ์ เทศบาลศรีสะเกษ
           
ธิดารัตน์  ขำคม          นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กิตติพงศ์   ทิพย์บุญ     โรงเรียนดงรักวิทยา
ดำเนินรายการ  ธนัตถ์ พรมด้วง  องค์การแพลน ประเทศไทย สำนักงานสาขา ศรีสะเกษ

-  คุยเรื่องเพศยังไง  ถึงจะ “ได้ใจ” วัยรุ่น (คัทลียา ๒)

โดย     พนิดา เอี่ยมศิรินพกุล  บรรณาธิการนิตยสารวัยรุ่น Knock Knock

ตุล ไวฑูรเกียรติ    นักร้องวงอพาร์ตเมนต์คุณป้า
                        เจ้าของเพลง “ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ”

                                  เมษ จารุอมรจิต    เจ้าของคอลัมน์ ห้องลูกที่ปรึกษา

                   ดำเนินรายการ   ณิชา หลีหเจริญกุล   ผู้ช่วยวิจัยที่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

-  ห้องเรียนจำลอง “หลักสูตรเพศศึกษาสำหรับพ่อแม่” (คัทลียา ๓)

โดย     องค์การแพธ (PATH)

-   เมื่อเยาวชนแสดงศักยภาพในการจัดกิจกรรม (การ์เด้น ๒)

โดย     สุจิตรา สาขา และ ชมพูนุท โพธิ์ขาว โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ

 

๑๐.๔๕-๑๑.๐๐ น.        พัก

 

๑๑.๐๐–๑๒.๓๐ น.      พิธีปิดการประชุม โดย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ

 


 

Highlight  กิจกรรม – ชุมชนการเรียนรู้

 ณ ลานเรียนรู้  ห้องแกรนด์บอลรูม

 

-   “ลานเรียนรู้เพศศึกษาตามอัธยาศัย”  โดยภาคีเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ - ทุกวันตลอดงาน

๑) ลานภาคีอาชีวศึกษา

๑๓ ตค.     ๐๘.๐๐–๐๙.๐๐ น.          กิจกรรมลอกคราบการเรียนรู้ของคนทำงานเพศศึกษา

                    ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.          หน่วยบริการ Fix it กับเพศศึกษา

               ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.          เยาวชนกับความสมบูรณ์แบบ -.เยาวชนหมากเล็บแมว
                           ๑๕.๐๐
-๑๗๐๐ น.           เด็กไร้สาระก็ทำกิจกรรมได้  -.เยาวชนบาลีฮาย

๑๔ ตค.     ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐น.            กิจกรรมลอกคราบการเรียนรู้ของคนทำงานเพศศึกษา

               ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.          จากเด็กขี้อาย มาเป็นเด็กกิจกรรมทำละคร – เยาวชนขันโตก

                    ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐น.           เยาวชนนำ ครูหนุน หรือครูหนุน เยาวชนนำ – เยาวชนสมิหลา

               ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.          สัมพันธภาพแข็งแกร่งในความหลากหลายของกลุ่ม - เยาวชนมหาสดัม

๑๕ ตค.     ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น.           กิจกรรมลอกคราบการเรียนรู้ของคนทำงานเพศศึกษา

               ๑๐.๐๐–๑๑.๐๐ น.          สังเกตการณ์การสร้างเครือข่ายการทำงานของกลุ่มเยาวชน

๒) ลานภาคีภาคใต้

ชมนิทรรศการนวัตกรรมเพศศึกษาของครูและเยาวชน การสาธิตการจัดทำ “หนังสือเล่มเล็ก” ห้องสมุดเคลื่อนที่  การ์ตูนแอนนิเมชั่น

๓) ลานภาคี กศน.  กิจกรรมการเรียนรู้  “กศน. นอกกะลา”

          ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.     ชมการแสดงหุ่นมือและสาธิตการทำหุ่น

              ๑๓.๐๐-๒๐.๐๐ น.     กิจกรรมศิลปกับเพศศึกษา

                                           เรียนรู้เพศศึกษาผ่านภาษาอังกฤษ

๔) ลานภาคีมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายเพศศึกษาภาคตะวันออก-ตะวันตก

๑๓ ตค.     ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.          เรื่องแบบนี้ของลูก  เรารู้ปะ?  (จำกัด ๓๐ คน)

                    ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.          ฟังเพลงคุยเพศ

               ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.           หนังม่านรูด ๓.๕  โดยเยาวชนข้าวต้มมัด

๑๔ ตค.     ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.           สร้างการเรียนรู้แบบเนียนๆ (จำกัด ๓๐ คน)

               ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.          “อำนาจ” ที่ผู้ใหญ่ไม่เห็น แต่เด็กรู้สึก (จำกัด ๓๐ คน)

                    ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.          หนังม่านรูด ๓.๕  โดยเยาวชนข้าวต้มมัด

               ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.           เอดส์รักษาได้ ! โดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ภาคตะวันตก

๑๓ ตค.     ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.           สร้างการเรียนรู้แบบเนียนๆ รอบ ๒ (จำกัด ๓๐ คน)

               ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.          “ควบคุม v.s. พัฒนา: เส้นแบ่งแบบบางๆ” (จำกัด ๓๐ คน)

) ลานกรุงเทพฯ

            ๑๔ ตค.     ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ น.             Free Hug

                                    ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.              เกม Scrabble และ Crossword

                           ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.          Fee Hug

                           ๑๕.๐๐-๑๗.๐๐ น.          ล้วงความคิดเรื่องเพศศึกษากับผู้นำ กทม.เมืองน่าอยู่

 

 

-  ลานเรียนรู้  “สื่อมีชีวิตจากชุมชน”  โดยภาคีทำงานเอดส์กับเยาวชนในชุมชน ๔ ภาค

 

- บู๊ธ Love Care Station       ชมการจำลองระบบบริการในคลินิกสุขภาพทางเพศวัยรุ่น และช่องทางการเข้ารับบริการ ทั้งทางเว็บไซด์ call center กิจกรรม outreach

 

-  นิทรรศการจากภาคีเครือข่ายการทำงานเพศศึกษา สุขภาพทางเพศ และการพัฒนาเยาวชน


o      กลุ่มเราเข้าใจ

o      กลุ่มความหลากหลายทางเพศ: ฟ้าสีรุ้ง, บางกอกเรนโบว์, SWING

o      มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

o      โครงการ CHOICE

o      สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

o      ศูนย์เพศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

o      กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

o      โครงการคิดดี จาก สสส.

o      DUREX

o      มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ / เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

o      ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก

o      ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕อุบลราชธานี

o      องค์การ PLAN ประเทศไทย

o      คอนซอร์เตียม  มหาวิทยาลัยมหิดล

o      GSK


 

-  เวทีวัฒนธรรม และการแสดงจากแต่ละภาค

อาทิ การแสดง “กันตรึม” เพศศึกษา, เล่าเรื่องเพศผ่านวัฒนธรรมอีสาน, การแสดง “โนราห์” เพศศึกษา, การแสดง Talk Show เรื่องเพศผ่านหนังตะลุง, ดนตรี ฯลฯ


 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

มุมสื่อนวัตกรรม

๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น.       - ดอกไม้ปริศนา : แผ่นภาพคำถามการเรียนรู้เรื่องเพศสำหรับเด็กประถมศึกษา

โดย  นายอาทิตย์  ยีโหว๊ะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๑๑.๓๐-๑๒.๓๐ น.       - ชุดภาพ ๓ มิติ (Pop up) เรื่อง “เพศศึกษา”

                                          โดย อ. กรรณานุช  มูลคำ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.       - “เทคนิคการพัฒนากระบวนการคิดเรื่องเพศศึกษา”

โดย อ. ไพรินทร์  ผุดผ่อง โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่  จ.อุบลราชธานี

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.       -  ชุดการ์ตูนเสริมการเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิตและเพศศึกษาของวัยรุ่น”

              โดย อ. กิติญา เนิดน้อย โรงเรียนสุวรรณาราม  กทม.

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น.       - การ์ตูน  Animation

โดย อ. สมหมาย สำราญบำรุง และเยาวชนชุมนุมเห็ดขอนขาว

      โรงเรียนพิบูลรักษ์พิทยา จ.อุดรธานี

IT Zone

๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น.         - สาธิตชุดการสอนเพศศึกษา “โลกหมุนได้ด้วยมือฉัน”

โดย  กลุ่มเยาวชนจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.       -เปิดโลกการเรียนรู้จากโลกออนไลน์ ตัวอย่างสาธิตจาก www.teenpath.net

                                           “จากเพศศึกษาออนไลน์...สู่ห้องเรียนภาษาไทย”

โดย อ. นิตย์  น้อยนงเยาว์  โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กทม.

วิทยุชุมชน

      ๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.      -เปิดสถานี วิทยุชุมชน และแนะนำรายการและผู้ดำเนินรายการ

      ๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น.      -การเสวนา “ชุมชนกับการยอมรับเพศศึกษา”

โดย อ. ฮาซัน อับดุลรอนิง รองผอ.โรงเรียนอิสลามศาสน์วิทยา จ.ปัตตานี

      ๑๕.๑๕–๑๗.๐๐ น.      -การเสวนา “สื่อกับบทบาทการสร้างการยอมรับต่อเพศศึกษา”

โดย ทิติยาณี เทพหัสดิน ณ อยุธยา  สำนักงานควบคุมโรคที่ ๕  นครราชสีมา

วงน้ำชา

๑๔.๓๐–๑๖.๐๐ น.      -ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก/วัคซีน และการตรวจแป็บเสมียร์

                                    โดย  พญ.วันดี  อารีรักษ์ รพ.BNH และ นพ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์   

                                    จาก Love Care Station

๑๕.๑๕–๑๗.๐๐ น.     -การระดมความเห็น “ทำอย่างไรเด็กท้องจึงจะได้เรียนต่อ”

                                    โดย ผกามาศ อาจพูล องค์การแพธ (PATH)

ห้องฉายหนัง

๑๓.๐๐–๑๔.๔๕ น.     -แล่เนื้อเถือหนัง :  ภาพยนตร์ เรื่อง The Red Balloon และ Saving Face

๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น.      -แล่เนื้อเถือหนัง :  ภาพยนตร์ เรื่อง All about My Mother

ชวนคุยโดย  อนุสรณ์ ติปยานนท์

 


 

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

มุมสื่อนวัตกรรม

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น.    -หกเหลี่ยมเข้าใจเรื่องเพศ/เอดส์

โดย อ. โสพิน  กาญจนาพงศ์  โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.   -  อิเล็กทรอนิกส์เพศศึกษา

โดย อ. ทัศนีย์  พรแก้ว และ อ.ทิราวรรณ์  ปริโต

โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน ๒ ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.  - การ์ตูน Animation

                                        โดย อ. สังคม พรหมมาศ โรงเรียนบ้านลาแล  จ.นราธิวาส

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.  -  สื่อประสมประกอบการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและครอบครัว

                                 โดย อ. สุภัจฉรี เลิศอนันต์  โรงเรียนวัดอินทาราม  กทม.

๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น.  -   การ์ตูนเพศศึกษา

                                                โดย อ. มยุรี  ทับทิมหิน  โรงเรียนเวตวันวิทยา  จ.อุบลราชธานี

๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. -   คลิปวิดีโอและการ์ตูน ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่น

                                         โดย อ. จีระพรรณ คำวังจันทร์   โรงเรียนนารีรัตน์  จ.แพร่

IT Zone

๐๙.๐๐–๑๐.๐๐ น.    - E-book เรื่องรักที่เลือกได้

โดย  อ. อรุณรัตน์ สุวรรณรัตน์  โรงเรียนสทิงพระวิทยา  จ.สงขลา

๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น.    - E-book  ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์

โดย น.ส.กัญญา วีรยวรรธน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐ น.   - Web page พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา

                                          โดย อ. มุกดา ธรรมเสนา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

วิทยุชุมชน

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.   - คุยกับครูและเยาวชนกลุ่มสมิหรา :

                             การสร้างการยอมรับต่อบทบาทเยาวชน ในจังหวัดสงขลา

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น.   -  คุยกับผู้บริหาร - ความยั่งยืนของเพศศึกษา :

                                    ดำรงค์ ก้อนจันทึก รองผอ. โรงเรียนเสสะเวชวิทยา กทม.

๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น. - คุยกับครูเพศศึกษา  กศน.: วิมล เล็กสูงเนิน

๑๕.๐๐–๑๖.๓๐ น.     - คุยกับผู้ใหญ่ใจดี : มงคล อินทนา ผู้พิพากษาสมทบคดีเด็กและเยาวชน  ลำปาง และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปาน

 


 

วันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑

ลานเสวนา

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.  -         เวที สคร.๕ โคราช : การขยายผลการทำงานเพศศึกษาในท้องถิ่น

                          โดย พยาบาลจาก รพ.พลับพลาชัย และ นายก อบต. สะเดา

๑๐.๓๐–๑๒.๐๐ น. - การทำงานเพศศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

                          โดย  เครือข่ายเพศศึกษา รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลฯ

๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น. - สิทธิการดูแลสุขภาพของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี

                          โดย เครือข่ายเยาวชน

วงน้ำชา

๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น.  - ระดมความเห็น “ทำอย่างไรเด็กท้องจึงจะได้เรียนต่อ”  

๑๐.๔๕–๑๒.๐๐ น. - มองเรื่องเพศในตำราเรียน

                          โดย  อ. กมลวรรณ สุวรรณ  โรงเรียนปะเหลียน จ.ตรัง

                                  อิศราวดี ศิรินันทนาพร นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๓.๓๐–๑๕.๐๐ น. -  มองเรื่องเพศในวรรณคดีและชาวบ้านไทย

                          โดย  นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว  นักเขียน

                              - ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด

                             โดย          นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง  ผอ.กองอนามัยเจริญพันธุ์

๑๕.๑๕–๑๗.๐๐ น.   - มองเรื่องเพศในเพลง โดย อนันต์ ลือประดิษฐ์

มุมลูกที่ปรึกษา

๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.    - ปรึกษาปัญหากับชายพเนจร  

ผู้ตอบคำถาม คอลัมน์ห้องลูกที่ปรึกษา วารสารสังวาสสาระ (S-exchange)

ซุ้มหมอดู

๐๙.๐๐–๑๗.๐๐ น.    - “หมอดูแม่น ๆ” โดย คุณได้ฤกษ์ จากคอลัมน์ “ได้ฤกษ์...ดูดวง”

                                    ใน www.teenpath.net

ห้องฉายหนัง

๑๐.๔๕–๑๒.๐๐ น.    - แล่เนื้อเถือหนัง: ภาพยนตร์ เรื่อง “Virgin Suicide”

                             ชวนคุยโดย อนุสรณ์ ติปยานนท์

๑๕.๐๐–๑๗.๐๐ น.  - หนังสั้น และสารคดี จาก Node รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลฯ

 


 

วันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑

 

มุมสื่อนวัตกรรม

๐๙.๐๐–๐๙.๔๕ น.  - การ์ตูนสื่อสร้างสรรค์สาระเอดส์และเพศศึกษา

โดย  อ.ไพวัลย์ กรุงพิทักษ์ โรงเรียนรัตนบุรี  จ.สุรินทร์

๐๙.๔๕-๑๐.๓๐ น.   - ครูแกนนำสอนเพศศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดย ผอ.ศักดา พันธุ์เพ็ง  โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม  จ.ยโสธร   

 

วงน้ำชา

๐๙.๓๐–๑๐.๓๐ น. - มองเรื่องเพศผ่าน “สื่อโป๊” และ “แคมฟร๊อก”

โดย     ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

                              - ความรู้เรื่อง HIV/STIs 

โดย  นพ. วัชระ พุ่มประดิษฐ์  จาก Love Care Station