กำหนดการ
สไลด์ประกอบ
จากห้องวิชาการ-เสริมสร้างทักษะ
หนังสือพิมพ์กำแพงเพศ
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
- ปาฐกถา: ความหวัง ต่อการบ่มเพาะเยาวชนผ่านระบบการศึกษาไทย ?
- บทเรียนการโคช: จากวิชาเพศศึกษาสู่วิชาอื่นๆ
- พลิกตำรามหายุทธ์ เปิดจุดยุทธศาสตร์การสอนเพศศึกษา
- เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
- ใครควรเป็นเจ้าภาพในการผลักดันเพศศึกษาในสถานศึกษา
- เพศศึกษาในบ้านเมืองอื่นๆ
- สร้างเยาวชนอย่างไรให้เป็นหุ้นส่วนในการทำงาน
- ศาสนากับเพศวิถี: เคียงคู่หรือตรงข้าม
- ผลการศึกษา/ประเมินผลโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
- ห้องเรียนจำลอง: “บูรณาการเพศศึกษาในวิชาช่างไฟฟ้า”
- รวมพลคนรักเด็ก: การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก
- สรุปบทเรียน “เพศศึกษา ในระบบ กศน.”
- สรุปบทเรียน “คนทำงานสื่อละครเพศและเอดส์”
- ถอดบทเรียนสถานศึกษาต้นแบบเพศศึกษา/อาชีวศึกษา
- ห้องเรียนจำลอง “แผนเพศศึกษาใหม่”
- การออกแบบโครงงานเพศศึกษา
- เรื่องเพศในวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
- การอภิปราย “การผลักดันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเชื่อมต่องานเพศศึกษาในสถานศึกษา”
- เวทีสรุปบทเรียนเยาวชนนักกิจกรรม
- เท่าทันสื่อโป๊ยุคดิจิตอล
- การอภิปราย “สร้างพันธมิตรอย่างไรในเพศศึกษา”
- ห้องเรียนจำลอง “การสร้างการเรียนรู้เรื่องเพศกับผู้ปกครอง”
- การอภิปราย “เด็กท้อง...จัดการเชิงบวกได้”
- นำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ๒
- แนวโน้มด้านสุขภาวะทางเพศ และสังคม ของประชากรเยาวชนในยุคโลกาภิวัฒน์ ในบริบทสากล
-
ปัจฉิมกถา "เพศศึกษา : วิชาชีวิตในระบบการศึกษาไทย"
- ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ : มุมมองจากงานวิจัย
- บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการมีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืนของการสอนเพศศึกษา
- คุยเรื่องเพศยังไง ถึงจะ “ได้ใจ” วัยรุ่น
- เมื่อเยาวชนแสดงศักยภาพในการจัดกิจกรรม
ภาพบรรยากาศ
 
-
พิธีเปิด
-
แถลงข่าว
-
ห้องวิชาการ
-
มุมกิจกรรมและลานเรียนรู้
-
กิจกรรมเยาวชน
-
งานข่าว-กำแพงเพศ
-
พิธีมอบโล่-เกียรติบัตร
-
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
-
คุณหญิงกษมาชมงาน
-
พิธีปิด
-
บรรยากาศ