วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
 

 

๐๘.๐๐-๑๐.๑๕

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ 

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐

๑๕.๔๕-๑๗.๐๐

จันทร์

๕ ต.ค ๕๒

๐๘.๐๐

ลงทะเบียน

 

๐๘.๔๕-๐๙.๓๐

ประธานเปิดงาน

โดย

ดร. สมบัติ สุวรรณพิทักษ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 

๐๙.๓๐-๑๐.๑๕

ปาฐกถา (ไพลิน รวม)

 “การศึกษาไทยต้องทำอะไร  กับการสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนในโลกปัจจุบัน”สรุปสาระสำคัญ บันทึกเสียงการประชุม

โดย

ศ. ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์

 

จับเข่าคุยกัน ๑:  (ไพลิน)

ดำเนินรายการ : อุษาสินี ริ้วทอง

เพศวิถีกับการสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย ศ. ดร. นิธิ  เอียวศรีวงศ์

จับเข่าคุยกัน ๔ : (ไพลิน)  ดำเนินรายการ  : สมวงศ์ อุไรวัฒนา

เหตุใดการสร้างการเรียนรู้จากคำถามจึงสำคัญกว่าคำตอบ สรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย ผศ. ยงยุทธ จรรยารักษ์  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จับเข่าคุยกัน ๒:  (ทับทิม)

ดำเนินรายการ กันทิมา เพชรคง

ชุมชนคนทำงานเพศศึกษาบนโลกออนไลน์ สรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย จินตนา  ศรีวงษา, ศรีสุมาลย์ ศาสตร์สาระ และทีมกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)  

 

Skill Building Workshop : (พลอย)

ห้องเรียนพ่อแม่ สไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญ

โดย องค์การแพธ

จับเข่าคุยกัน๖ : (พลอย) ดำเนินรายการ : แสงจันทร์ เมธาตระกูล

การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในเยาวชน สไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญ

·         ศิริพร ยงพานิชกุล - ประเมินผลโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

·         รศ. ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างขัย - ผลการจัดเพศศึกษาในกลุ่มพ่อแม่

·         ผศ. จินตนา เวชมี  - ผลการจัดเพศศึกษา ในนักศึกษาครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

·         อรอินทร์  ขำคม - ผลการจัดเพศศึกษากับเยาวชนในศูนย์ฝึกฯ อุบลราชธานี โดย รพ. พระศรีมหาโพธิ์

จับเข่าคุยกัน :   (อัมพวา ๑)

ดำเนินรายการ : หทัยรัตน์ สุดา

ความเป็นไปได้ของการจัดเพศศึกษาอย่างยั่งยืนในสถานศึกษา : ทำได้ ง่ายกว่าที่คิดสไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย สมหมาย สำราญบำรุง (รร.พิบูลรักษ์) และ ไพรวัลย์ กรุงพิทักษ์ (รร. รัตนบุรี)

จับเข่าคุยกัน ๓:   (เพชร)
ดำเนินรายการ
: ผศ. จินตนา เวชมี

การศึกษากับการสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชน : กรณีศึกษาโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาบันทึกเสียงการประชุม
 
โดย อ. พรรณทิพย์พา  ทองมี

Skill Building Workshop : (ทับทิม) 
ดำเนินรายการ
  สุทิศา  ศรีบุตรวงษ์

ยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน สไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุมบันทึกเสียงการประชุม

โดย คณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ละครสำหรับเยาวชน

Skill Building Workshop :   (พลอย)

ซ่อมความคิดเยาวชน สรุปสาระสำคัญ
ดำเนินรายการ
วาสนา พรมเสนา

โดย ทีมศูนย์ฝึกบ้านกาญจนาภิเษก

 

Skill Building Workshop    (เพชร) 
ดำเนินรายการ
: วาสนา พรมเสนา

สิทธิเด็ก – สิทธิมนุษยชน  สไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุมบันทึกเสียงการประชุมบันทึกเสียงการประชุมบันทึกเสียงการประชุม
โดย ทิชา ณ นคร และทีมศูนย์ฝึกบ้านกาญจนาภิเษก

 

๑๘.๐๐–๒๑.๐๐   

ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายภาคี (Node)  ก้าวย่างอย่างเข้าใจ (ห้อง เพทาย ชั้น ๑๔)

ฉายหนัง Juno (พลอย)

 


วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

 

 

๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐

๑๐.๓๐- ๑๒.๓๐ 

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐

๑๕.๔๕ - ๑๗.๐๐

 อังคาร

๖ ต.ค ๕๒

 

สังวาสเสวนา
(ไพลิน รวม)

เรื่องเพศในสังคมไทยสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดยคำ ผกา,

วิทยา แสงอรุณ,

ตุล ไวฑูรเกียรติ

 

ดำเนินรายการ

กมลทิพย์ ยุทธิวัฒน์

จับเข่าคุยกัน ๗: (ไพลิน)

ดำเนินรายการ  ภาวนา เหวียนระวี

นโยบายการจัดเพศศึกษาให้เยาวชนในระบบในภูมิภาคเอเชียสไลด์ประกอบการนำเสนอ สรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม
โดย
David Clarke,
ผู้แทนจากยูเนสโก
และ
วรานุช ชินวรโสภาค

จับเข่าคุยกัน ๘: (ไพลิน)

ดำเนินรายการ ภาวนา เหวียนระวี

ทิศทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศ ศึกษารอบด้านสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม
โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.

ประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายภาค

ห้องไพลิน

ใต้บน  สงขลา ยะลา พัทลุง สตูล

ใต้ล่าง นครศรีธรรมราช  กระบี่  พังงา  ระนอง

ภาคกลาง กรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  อยุธยา  ปทุมธานี

เหนือล่าง  นครสวรรค์ พิษณุโลก อุตรดิตถ์

ดูหนังแล้วนั่งคุยกัน (เพชร)

โรงเรียนแห่งชีวิต สรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

ชวนคุยโดย รุจน์  โกมลบุตร

ห้องเพชร   คณะทำงาน กศน.

ห้องทับทิม  สพฐ ๓๓ จังหวัด

นนทบุรี กาญจนบุรี นครปฐม อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ หนองบัวลำพู ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม เชียงราย พิจิตรแม่ฮ่องสอน อุทัยธานี สุโขทัย กำแพงเพชร ตาก เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภูเก็ต ตรัง ปัตตานี นราธิวาส

Skill Building Workshop (อัมพวา ๑)
ดำเนินรายการ พรรณอุมา สีหจันทร์

บทเรียนจากการประกวดนวัตกรรมสื่อเพศศึกษาเพื่อเยาวชน สรุปสาระสำคัญ บันทึกเสียงการประชุม
โดย ทีมองค์การแพธ

 

ห้องเพทาย  อีสาน ๑๒ จังหวัด

อุบลราชธานี ศรีสะเกษ มุกดาหาร นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ อุดรธานี หนองคาย เลย มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์

 

Skill Building Workshop :   (ทับทิม)

เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้เพศศึกษาสไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

จับเข่าคุยกัน ๙: (ทับทิม)

ดำเนินรายการ วีณารัตน์ เลาหภคกุล

ความเป็นหญิง ชายในเพศศึกษาสไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, วราภรณ์  แช่มสนิท

ห้องอัมพวา ๑

คณะทำงานอาชีวศึกษา

ห้องอัมพวา๒

คณะทำงาน
มรภ
.

ห้องอัมพวา ๓  เหนือบน

เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา

 

ดำเนินรายการ  ผกามาศ, สมพจน์, วาสนา

สรุปบทเรียนกลุ่มเยาวชนในโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ สไลด์ประกอบการนำเสนอ สรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุมบันทึกเสียงการประชุมบันทึกเสียงการประชุม     (พลอย)

ห้องพลอย   ตะวันตก + ตะวันออก

ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง

 

๑๘.๐๐ เป็นต้นไป ปาร์ตี้สังสรรค์เครือข่ายและคนทำงาน     (ดำเนินรายการ  ธวัชชัย, สมพจน์)

 

 


วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

 

 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐

๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ 

๑๓.๓๐-๑๕.๓๐

พุธ

๗ ต.ค ๕๒

เสวนา (ไพลิน รวม)

การทำงานเพื่อพัฒนาเยาวชน : วิกฤติหรือโอกาสสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย

·    ทิชา ณ นคร  บ้านกาญจนาภิเษก

·    ลัดดา ตั้งสุภาชัย  กระทรวงวัฒนธรรม

ดำเนินรายการ  สมวงษ์  อุไรวัฒนา

 

จับเข่าคุยกัน ๑๐ : (ไพลิน) 
ดำเนินรายการ   กนกวรรณ วงศ์ขึง

ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชนไทยสไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย นพ. สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

พิธีปิด และ ให้กำลังใจ

โดย

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

เลขาธิการ กพฐ. และ

ที่ปรึกษาโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

Skill Building Workshop :   (เพชร)

ดำเนินรายการ  กันทิมา  เพชรคง

ร่วมสร้างเครือข่ายผ่านแชทออนไลน์ กับเวบไซต์เลิฟแคร์สไลด์ประกอบการนำเสนอบันทึกเสียงการประชุมบันทึกเสียงการประชุม

 

โดย ทีมเลิฟแคร์ออนไลน์

 

Skill Building Workshop :   (เพชร)
ดำเนินรายการ
 กันทิมา เพชรคง

ตามวัยรุ่นไทยให้ทันบนโลกออนไลน์ สไลด์ประกอบการนำเสนอสไลด์ประกอบการนำเสนอสไลด์ประกอบการนำเสนอสไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย กัญญา  วีรยวรรธน ศึกษานิเทศก์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษา, พุทธพจน์ ตรีเภรี

จับเข่าคุยกัน ๑๑ : (ทับทิม)
ดำเนินรายการ
  ทิติยาณี  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สิทธิทางเพศ – สิทธิเยาวชนสไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ที่ปรึกษาเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย

Skill Building Workshop :   (พลอย)

เพศศึกษากับบริการสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรแก่เยาวชน สไลด์ประกอบการนำเสนอสไลด์ประกอบการนำเสนอสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย ทีมเลิฟแคร์ องค์การแพธ

Skill Building Workshop ๑๐:   (อัมพวา ๑)

ทักษะ / เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสรุปสาระสำคัญบันทึกเสียงการประชุม

โดย สุพร รุจิราวรรณ  องค์การแพธ