การประชุมวิชาการ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน ภาคใต้”
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้
 วัตถุประสงค์
          เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพศศึกษาเพื่อสุขภาพเยาวชนในภาคใต้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          แนวทางการสร้างความยั่งยืนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกาในสถานศึกษาในภาคใต้
ผู้เข้าร่วมประชุม
  • ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัด สพฐ. ที่เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ๑๑๐ โรงเรียน ใน ๑๐ จังหวัดภาคใต้
  • ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใน ๑๔ จังหวัดภาคใต้
  • กลุ่มเยาวชน และแกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ
  • เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษาในพื้นที่ ๑๐ จังหวัดภาคใต้ ทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน
  • สื่อมวลชน