กำหนดการ
เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ

 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐
๐๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.
ลงทะเบียน / ชมนิทรรศการ
๑๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
พิธีเปิดการประชุม (ห้องแกรนด์บอลรูม)
 
บรรยายพิเศษ “เพศศึกษากับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของเยาวชน”
พิธีกร : อ.สยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ สพท. ๑
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
พัก
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
“เพศศึกษาแบบไหน ที่สอดคล้องกับวัยรุ่นไทยในสังคมปัจจุบัน”
วิทยากร: ดร. วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันเอดส์ฯ
พิธีกร: อ.สยาม ปิยะนราธร ศึกษานิเทศก์ สพท.๑
ห้องแกรนด์บอลรูม
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
กลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
(แบ่งกลุ่มตามเขตพื้นที่การศึกษา) ๒ ห้อง คือห้องแกรนด์บอลรูม, ห้องวิงบอลรูม
  ห้องเยาวชน: รู้จัก “เรา...V-Teen”
ห้องเพชรชมพู
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
พัก
๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
กลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนบทเรียน (ต่อ)
ห้องเยาวชน: มุมมองเรื่องเพศของเยาวชน

แลกเปลี่ยนโดย เยาวชนและน้องจากศูนย์ฝึกบ้านกาญจนาภิเษก
ห้องเพชรชมพู
 
วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๐
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.
สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนวันที่ ๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
นำเสนอโพลล์สวนดุสิต ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อเพศศึกษา
โดย คุณพบรัก แย้มฉิม สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
เรื่องเพศ: ทำไมไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์
วิทยากร : คำ ผกา นักเขียน
  อ. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดำเนินรายการ : ผศ. รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ห้องแกรนด์บอลรูม    
 
ห้องเยาวชน: ความหลากหลายทางเพศ
แลกเปลี่ยนโดย : เจษฎา แต้สมบัติ ภาคีความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านเพศภาวะ เพศวิถี และสุขภาพ
  อุไรรัตน์ หน้าใหญ่ นักวิจัยอิสระ
  นายนัฐพร ปะทะวัง ตัวแทนนักเรียน
ห้องเพชรชมพู    
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.
ห้องย่อย
ห้องย่อย ๑: เด็กอยากบอก ครูอยากถาม
วิทยากร : เมษ จารุอมรจิต ตัวแทนเยาวชน
  อาจารย์นคร สันธิโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ดำเนินรายการ : อุษาสินี ริ้วทอง องค์การ PATH
ห้องวิงบอลรูม    
 
ห้องย่อย ๒: ระบบดูแลนักเรียนที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน
วิทยากร : พญ. จิราภรณ์ ประเสริฐวิทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ. รามาธิบดี
  อาจารย์วิภา เกตุเทพา โรงเรียนสตรีวิทยา ๒
ดำเนินรายการ : อุบลรัตน์ ธนรุจิวงศ์ กองเอดส์ กรุงเทพมหานคร
ห้องเพชรชมพู    
 
ห้องเยาวชน: แรงจูงใจในการทำงานพัฒนาของเยาวชน
แลกเปลี่ยนโดย : กิตติพันธ์ กันจินะ (เต้า)
  วันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ (ต้า)
  วาสนา พรหมเสนา กลุ่มตะขบป่า
ห้องแกรนด์บอลรูม  
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ห้องย่อย
ห้องย่อย ๑: ถามอย่างไร ให้เด็กได้เรียนรู้และคิดเป็น
วิทยากร : ภาวนา เหวียนระวี องค์การ PATH
พิธีกร : ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ
ห้องวิงบอลรูม    
 
ห้องย่อย ๒: การวิจัยชั้นเรียนและการพัฒนาวิชาชีพ
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พิธีกร : ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพฯ
ห้องเพชรชมพู  
 
ห้องเยาวชน สร้างสรรค์เพื่อเริ่มก่อการ
ทีมแลกเปลี่ยน : พี่ น้องและเพื่อนๆ V-Teen
ห้องแกรนด์บอลรูม  
๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
พัก
๑๕.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.
สรุปการประชุม
พิธีปิดโดยทีมเยาวชน V-Teen กรุงเทพ
ห้องแกรนด์บอลรูม