กำหนดการ
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
กล่าวรายงาน
-
ขับเสภา “รัก ใคร่ เรียนรู้”
-
บรรยายพิเศษ “เพศศึกษากับการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ของเยาวชน”
-
“เพศศึกษาแบบไหน ที่สอดคล้องกับวัยรุ่นไทยในสังคมปัจจุบัน”
-
กลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพศศึกษา
-
ห้องเยาวชน: รู้จัก “เรา...V-Teen” และมุมมองเรื่องเพศของเยาวชน
-
เรื่องเพศ: ทำไมไม่ใช่แค่เพศสัมพันธ์
-
ห้องเยาวชน: ความหลากหลายทางเพศ
-
ห้องย่อย ๑: เด็กอยากบอก ครูอยากถาม
-
ห้องย่อย ๒: ระบบดูแลนักเรียนที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน
-
ห้องเยาวชน: แรงจูงใจในการทำงานพัฒนาของเยาวชน
-
ห้องย่อย ๑: ถามอย่างไร ให้เด็กได้เรียนรู้และคิดเป็น
-
พิธีปิด
ภาพบรรยากาศ