กำหนดการ
เวทีวิชาการเพศศึกษาเพื่อเยาวชน “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ระดับภาคอีสาน ครั้งที่ ๑
: เพศศึกษาบนวิถีก้าวย่างอย่างยั่งยืน
วันที่ ๑๘ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
โดยโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ศูนย์ประสานงานภาคอีสาน องค์การแพธ(PATH)
และหน่วยงานภาคีที่เข้าร่วมโครงการ

 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.
ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ (บริเวณประตูทางเข้าและด้านหน้าห้องลายทอง)
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
การแสดงของกลุ่มเยาวชน (ห้องลายทอง)
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
พิธีเปิดการประชุม (ห้องลายทอง)
 ประธาน: นายชวน ศิรินันท์พร    ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
 กล่าวรายงาน: นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
อาหารว่าง และร่วมกิจกรรมเพศศึกษานอกห้องประชุมกับทีมเยาวชน
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
“เพศศึกษากับการพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชน” (ห้องลายทอง)
ผู้นำเสนอ:
  อ.ปัญญา   พลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
  อ.อรปรียา   ขอคตสำโรง วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ
  อ.รุ้งรังษี   วิบูลชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีฯ
  อ.อนงค์   สืบศรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕ อุบลฯ
ผู้วิพากษ์:
  อ.ทิชา   ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก
ดำเนินรายการ:
  อ.นิรมิต   ชาวระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ห้องย่อย ๑: (ห้องลายทอง A)
“การออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) กับการบูรณาการเพศศึกษา”
วิทยากร:
  อ.สมนึก   บุญปัญญา ศึกษานิเทศก์ สพท.ศรีสะเกษ เขต ๒
  ดร.รุ้งรังษี   วิบูลชัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
  อ.อชิรวิชญ์   เทนโสภา โรงเรียนช่องเม็กวิทยา
  อ.ขัตติยานี   ผดุงเวียง โรงเรียนดงรักวิทยา
ดำเนินรายการ:
  ดร.เพชรมณี  วิริยะสืบพงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ
 
ห้องย่อย ๒: (ห้องลายทอง C)
“การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพกับเพศศึกษา”
วิทยากร:
  อ.ปัญญา   พลราษฎร์ โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่
  อ.มยุรี   ทับทิมหิน โรงเรียนเวตวันวิทยา
  อ.ทวีชัย   อินทะแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
ดำเนินรายการ:
  อ.เรืองยศ เพชรสุก ศึกษานิเทศก์ สพท.อุบลราชธานี เขต ๕
 
ห้องย่อย ๓: (ห้องราชพฤกษ์ A)
“ทำไมต้อง Coaching”
วิทยากร:
  อ.เฉลิมชัย   พันธ์เลิศ สำนักนวัตกรรม สพฐ.
ดำเนินรายการ:
  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ   โสตศิริ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
  หทัยรัตน์   สุดา องค์การ PATH
 
ห้องย่อย ๔ (ห้องราชพฤกษ์ B)
“ครูมันส์ ฉันเบื่อ ช่วยเชื่อฉันที”
วิทยากร:
  อ.ศุภลักษณ์  อุตรา โรงเรียนสหธาตุศึกษา
  อ.คุณากร   บุญสาลี โรงเรียนดงรักวิทยา
  น.ส.ขวัญสุดา   แก้วเกล้า โรงเรียนช่องเม็กวิทยา
  ด.ญ.ธัญชนก  พระพันธ์ โรงเรียนปทุมพิทยาคม
ดำเนินรายการ:
  นายสมเจต  ฤทธิ์สุวรรณ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  น.ส.วาชินี  โคตรสมบัติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
อาหารว่าง และร่วมกิจกรรมเพศศึกษานอกห้องประชุมกับทีมเยาวชน
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ห้องย่อยเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
ห้องย่อย ๑: (ห้องลายทอง A)
“เด็กม่วน ครูมันส์”
วิทยากร:
  อ.อุปกรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนเวตวันวิทยา
  อ.อชิรวิชญ์   เทนโสภา โรงเรียนช่องเม็กวิทยา
  อ.ศุภลักษณ์   อุตรา โรงเรียนสหธาตุศึกษา
ดำเนินรายการ:
  อ.วิทยา   สายสุด ศึกษานิเทศก์ สพท. อำนาจเจริญ
 
ห้องย่อย ๒: (ห้องลายทอง C)
“แหล่งทุนสนับสนุนการทำงานเพศศึกษาท้องถิ่น”
วิทยากร:
  นายเจริญ   ภานะโสต นายกอบต. กลาง อ. เดชอุดม จ. อุบลฯ
  นพ.ธีรพล   เจนวิทยา ผู้อำนวยการ สปสช. จ. อุบลราชธานี
  นายปรีชา   สรวิสูตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุบลราชธานี
ดำเนินรายการ:
  อ.นพพร   พันธุ์เพ็ง นักจัดรายการวิทยุ
 
ห้องย่อย ๓: (ห้องราชพฤกษ์ A)
“สอนเรื่องเพศในยุค IT”
วิทยากร:
  อ.มยุรี   ทับทิมหิน โรงเรียนเวตวันวิทยา
  อ.อนุสรณ์   อาจสาลี โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ
  อ.กันทิมา   เพชรคง องค์การ PATH
ดำเนินรายการ:
  อ.สุภรณ์   แสงผะกาย ศึกษานิเทศก์ สพท. อุบลราชธานี เขต ๑
  อ.มนต์ศักดิ์   สืบเชื้อ ศึกษานิเทศก์ สพท. อุบลราชธานี เขต ๒
 
ห้องย่อย ๔ (ห้องราชพฤกษ์ B)
ตลาดนัดประสบการณ์ “ เพศศึกษานอกห้องเรียน”
ดำเนินรายการ:
  น.ส.วาชินี  โคตรสมบัติ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  น.ส.อังควรรณ ฝอยทอง โรงเรียนสหธาตุศึกษา
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ปาร์ตี้ “รวมพลคนทำงานเพศศึกษา” (ห้องลายทอง)
 
วันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น.
รายงานข่าว: เพศศึกษาบนวิถีก้าวย่างอย่างยั่งยืน (ห้องลายทอง)
 โดย ทีมงานข่าวเยาวชน
๐๘.๕๐ – ๐๙.๑๕ น.
ละครเพศศึกษา
 โดย กลุ่มเยาชนสร้างสรรค์
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.
อาหารว่าง
๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.
ข้อเสนอต่อผู้บริหาร “การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเพื่อเยาวชนในสถานศึกษา”
ตัวแทนยื่นข้อเสนอ:
  นายกฤตภาส สีหะวงษ์ นักเรียนโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
  อ.วิลาวัณย์ นึกชอบ ครูโรงเรียนราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
  อ.สมยศ ปรีเปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสหธาตุศึกษา
  ดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
การแสดงปาฐกถา (คำตอบจากผู้บริหาร สพฐ.) :
“ความยั่งยืนของการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา”
องค์ปาฐก:
  นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
  ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินรายการ:
  อ.นิรมิต   ชาวระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ห้องย่อย ๑ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ห้องราชพฤกษ์ B)
ประชุมย่อย : ผู้บริหารสถานศึกษา พบ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประธาน:
  นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ
  ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ดำเนินรายการ:
  อ.นิรมิต   ชาวระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  อ.จิรังกูร   ณัฐรังสี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้เข้าร่วมประชุม:
  ผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง
  เครือข่ายผู้รับผิดชอบโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจทั้งภาครัฐและเอกชน
 
“เปิดห้องเพศศึกษาของเยาวชน”
ดำเนินรายการ:
  ทีมเยาวชน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พักอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
“เพศศึกษากับการพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชน” (ห้องลายทอง)
ผู้นำเสนอ:
  นายณัชนนท์   ศรีจันทร์ กลุ่มเพื่อนวัยใสเข้าใจเอดส์ จ.อุบลราชธานี
  นางสาวอุไร   เภตราเสน โรงเรียนเวตวันวิทยา
  นายสุภกิจ   เหล็กเพชร วิทยาลัยสารพัดช่าง จ. อุบลราชธานี
  อ.สถิตย์   ชนะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
วิทยากร:
  นพ.ยงยุทธ   วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
ดำเนินรายการ:
  คุณสุชัย   เจริญมุขยนันท์ นักจัดรายการวิทยุ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
อาหารว่าง
๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.
พิธีปิดการประชุมเวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคอีสาน
ประธาน:
  นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ
  ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้กล่าวรายงานสรุปการจัดประชุม:
  นายแพทย์ธรณินทร์  กองสุข
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 
กิจกรรมคำมั่นสัญญา: “เพศศึกษาบนวิถีก้าวย่างอย่างยั่งยืน”