กำหนดการ

เวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคใต้

นวัตกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา: ศาสตร์และศิลป์เพื่อคุณภาพชีวิตเยาวชนภาคใต้

วันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๑

ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

 

วัตถุประสงค์:  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตเยาวชนภาคใต้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ: 

ได้แนวทางการสร้างความยั่งยืนในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิตเยาวชนภาคใต้ และ

ส่งผลให้เกิดความตระหนักในเรื่องการป้องกันเอดส

 

วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๑

 

๑๐๓๐-๑๑๓๐        ลงทะเบียน (Lobby)

                              ชมนิทรรศการนวัตกรรมเพศศึกษา

 

๑๑๓๐-๑๒๓๐        อาหารกลางวัน

 

๑๒๓๐-๑๓๔๕         พิธีเปิดการประชุม  (ห้องกรุงเทพรวม)

                              ประธาน:                พญ. เพชรศรี ศิรินิรันดร์  ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข

                                                            และคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ

ดำเนินรายการ: คุณจิราภรณ์ สมุหเสนีโต ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา และคุณอุษา สุขาพันธ์ โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

                              ๑๒๓๐-๑๒๔๕         เพศศึกษาของหนู

                                                โดย  ตัวแทนโรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านหาดใหญ่

 

                              ๑๒๔๕-๑๓๐๐         รองแง็งเพศศึกษา

                                                โดย  ตัวแทนเยาวชนโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ. ปัตตานี

                                                แนะนำการแสดง  ภาวนา นัครามนตรี  สพท. ปัตตานีเขต ๒

 

                              ๑๓๐๐-๑๓๑๕         กล่าวรายงาน

                                                โดย  รศ. ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย

                                                       ผู้จัดการโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจภาคใต้

 

                              ๑๓๑๕-๑๓๔๕         ประธานกล่าวเปิดการประชุม


 

๑๓๔๕-๑๕๑๕         ห้องกรุงเทพรวม

                              อภิปราย: “หุ้นส่วนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา”

                        วิทยากร           ดร.สายพันธ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุลสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

                                                                                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                              สว่าง รวมจินดา                 ผอ. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง

                                              สมบูรณ์ ไชยกาฬ                รองผอ. สพท. ปัตตานี เขต ๒

ดำเนินรายการ: จรัล ศรีทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเทพา

 

๑๕๑๕-๑๕๓๐        อาหารว่าง

 

๑๕๓๐-๑๗๐๐         ห้องกรุงเทพฯ ๑

                              “สอนเพศศึกษาอย่างไรให้เป็นพลังพัฒนาเยาวชนแก้วิกฤตความรุนแรงทางเพศและเอดส์”

                        วิทยากร           ทิชา ณ นคร            ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน

                                                                        บ้านกาญจนาภิเษก

                                             หทัยชนก ง๊ะสมัน      โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒  ยะลา

                                             สมพร ทองสมัคร       โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช

ดำเนินรายการ: จุรีพร มุนีโมไนย สพท. ตรังเขต ๑

 

                        ห้องกรุงเทพฯ ๒

                              “ศาสนา จริยธรรม และจิตวิญญาณ การเรียนรู้เพศศึกษา”

                        วิทยากร           พระชาย วรธัมโม      พระนักกิจกรรมในโครงการยุวโพธิชน

                                                                        มูลนิธิเสถียรโกเศศ - นาคะประทีป

                                             ศิลป์ชัย สุหลง          โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช

                                             พรสวัสดิ์ เลิศวิทยาวิวัฒน์      รองผู้อำนวยการ  โรงเรียนแสงทองวิทยา

ดำเนินรายการ: จำรัส เพชรทับ สพท. นครศรีธรรมราช เขต ๔

 

                        ห้องน่านเจ้า

                              “ทางสองแพร่งการเรียนรู้เพศศึกษา  ผู้ใหญ่วิตกจริตอะไร ?”

                        วิทยากร           จิต แก้วทิพย์           ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

                                                                        องค์การบริหารจังหวัดพัทลุง

                                             ไพบูลย์ พงศ์ทัศนา     ผู้อำนวยการ สพท. ภูเก็ต

                                             นรินทร์ สิงห์ทอง       โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ภูเก็ต

                                              จุฑารัตน์ คงเพชร      โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  ตรัง

ดำเนินรายการ: นิพัฒน์ บุญพรานชู สพท. พัทลุง

 

๑๕๓๐-๑๗๐๐        ห้องรัตนโกสินทร์

                              เวทีเยาวชน “เสียงสะท้อนเยาวชนต่อการเรียนรู้นวัตกรรมเพศศึกษา ห่างไกลเอดส์”

                        ดำเนินรายการ       วิภา สุวรรณรัตน์ และอุษา สุขาพันธุ์

                                                ทีมเยาวชนองค์การ path

 

๑๘๐๐ – ๒๑๐๐       อาหารเย็น และกิจกรรมเครือข่ายเพศศึกษาภาคใต้

                        ดำเนินรายการ       เกียรติ - ถาวร ปลอดชูแก้ว และ คณะทำงานก้าวย่างฯ จ. ภูเก็ต

 

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๑

๐๘๐๐-๐๘๓๐        สรุปผลวันแรก

                        โดย  อุษา สุขาพันธ์ และทีมเยาวชน

 

๐๘๓๐-๐๙๑๕         บรรยายพิเศษ:  นโยบายเรื่องการดำเนินงานเพศศึกษาในสถานศึกษา

                              โดย:     คุณหญิงกษมา วรวรรณ  ณ อยุธยา

                                          เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

๐๙๑๕-๑๐๓๐        ห้องกรุงเทพรวม  บรรยายพิเศษ:

                              “การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเชิงบวกท่ามกลางความหลากหลายทางเพศ”

                        วิทยากร    นพ. ยงยุทธ์ วงศ์ภิรมย์ศานต์  ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต

 

๑๐๓๐-๑๐๔๕        อาหารว่าง

 

๑๐๔๕-๑๒๑๕        ห้องกรุงเทพ

                        “อิทธิพลของสื่อต่อการเรียนรู้เรื่องเพศของเยาวชน”

                        วิทยากร         ผศ. รุจน์  โกมลบุตร                    คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                                           สุนทร ฝอยทอง                นักจัดรายการวิทยุ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดำเนินรายการ: พรนุช สถาผลสวัสดิ์ องค์การ PATH

                             

                        ห้องกรุงเทพ ๒

                        เสวนา “การทำผลงาน ด้วยวิชาเพศศึกษา”

                        วิทยากร         รอมิยะห์ นิมุ                   ครู คศ. ๓

                                           หทัยชนก ง๊ะสมัน             ครูรางวัลนวัตกรรมการเรียนรู้เพศศึกษา

                                                                             ระดับดีเด่น สถาบันรามจิตติ

ดำเนินรายการ: รศ.ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย


๑๐๔๕-๑๒๑๕        ห้องรัตนโกสินทร์

                        “วัยโจ๋กับวัยจ๋า เรียนรู้เรื่องเพศผ่านสื่อ IT อย่างไร”

                        วิทยากร         พุทธพจน์ ตรีเภรี              กลุ่มเยาวชนมหาสดัม นครศรีธรรมราช

                                           ทิพย์ภาภรณ์ เกษโร          โรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา

                                           ตัวแทนเยาวชน               โรงเรียนอาซิสสถาน ปัตตานี

                                           กันทิมา เพชรคง              องค์การ PATH

ดำเนินรายการ: อาดุล สานิง สพท. สตูล

 

๑๒๑๕-๑๓๐๐        พักอาหารกลางวัน

 

๑๓๐๐–๑๔๐๐         ห้องกรุงเทพรวม

                              “เยาวชนทำได้: นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน”

                        นำเสนอ               ไพบูลย์ ตั่นสกุล     

                                                ธัญลักษณ์ มีสุธา     โรงเรียนเทศบาล ๒

                                                ตัวแทนเยาวชน      โรงเรียนตากใบ

ดำเนินรายการ: วิภา สุวรรณรัตน์

 

๑๔๐๐-๑๕๐๐          ทิศทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา

                        วิทยากร             ธนิมา เจริญสุข           โครงการนำร่องเพศศึกษา

                                                                             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                                วรานุช ชินวรโสภาค     องค์การ PATH

ดำเนินรายการ: สุรางค์ศรี ศีตมโนชญ์ โรงพยาบาลถลาง ภูเก็ต

 

๑๕๐๐-๑๖๓๐          พิธีปิดการประชุมเวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจภาคใต้ ครั้งที่ ๒

·       โนราห์เพศศึกษา โดยเยาวชนโรงเรียนบ้านตรัง จ. ปัตตานี

·       ปิดการประชุม โดย รศ. ดร. เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย