กำหนดการ
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
อภิปราย: “หุ้นส่วนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา”
-
“สอนเพศศึกษาอย่างไรให้เป็นพลังพัฒนาเยาวชนแก้วิกฤตความรุนแรงทางเพศและเอดส์”
-
“ทางสองแพร่งการเรียนรู้เพศศึกษา ผู้ใหญ่วิตกจริตอะไร ?”
-
เวทีเยาวชน “เสียงสะท้อนเยาวชนต่อการเรียนรู้นวัตกรรมเพศศึกษา ห่างไกลเอดส์”
-
บรรยายพิเศษ: นโยบายเรื่องการดำเนินงานเพศศึกษาในสถานศึกษา
-
“การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเชิงบวกท่ามกลางความหลากหลายทางเพศ”
-
“อิทธิพลของสื่อต่อการเรียนรู้เรื่องเพศของเยาวชน”
-
“การทำผลงาน ด้วยวิชาเพศศึกษา”
-
“วัยโจ๋กับวัยจ๋า เรียนรู้เรื่องเพศผ่านสื่อ IT อย่างไร”
-
“เยาวชนทำได้: นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยเยาวชน เพื่อเยาวชน”
-
“ทิศทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา”