การประชุมเวทีวิชาการและตลาดนัดประสบการณ์

“เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ภาคเหนือครั้งที่ ๑

ฮอมแฮง แป๋งตาง สร้างคน เพื่อละอ่อนเหนือ

วันที่  ๒๔-๒๕  มกราคม  ๒๕๕๑ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

จัดโดย เครือข่ายเพศศึกษาและการพัฒนาเยาวชนภาคเหนือ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

 

๐๘.๓๐-๑๐.๐๐       ลงทะเบียน/ชมนิทรรศการ

 

๑๐.๐๐-๑๐.๔๐       ห้องรวม : ทักทายและสร้างบรรยากาศกับผู้เข้าร่วมประชุม

-          เล่าความเป็นมาและความก้าวหน้าโครงการ พร้อมวิดีทัศน์

ดำเนินรายการ    ยงยุทธ  วงค์วิชัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง (ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

                                  โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคเหนือ)

                                              สุจิตรา  โปร่งแสง สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

                                                                   กระทรวงศึกษาธิการ

                                  (ผู้ประสานงานโครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจอาชีวศึกษา)

-          เยาวชนเล่าประสบการณ์/มุมมองต่อการพัฒนาเยาวชน   

          ทีมเยาวชน

 

๑๐.๔๐-๑๒.๐๐      ห้องประชุม A        “เพศศึกษา ทำอย่างไรครูจึงสอนได้จริง”

                        วิทยากร          พวงผกา  แก้วขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง     

     กรรณานุช  มูลคำ   โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

อุษณีย์  เย็นสบาย   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                           ดำเนินรายการ   วิทูร  กาแก้ว        ศึกษานิเทศก์ สพท. แพร่ เขต ๒

 

                                       

                               ห้องประชุม B  ผู้บริหารรับทราบความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน

 โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ พร้อมรู้จักตัวแทนคนทำงานเพศศึกษา

 ในภาคเหนือ

วิทยากร          เพ็ญแข  ดวงคำสวัสดิ์       ผู้ประสานงานโครงการก้าวย่างฯ ภาคเหนือ

สุวรรณี  จันทร์ตา              มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สุจิตรา  โปร่งแสง              สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

                                           นพรัตน์  เวโรจน์เสรีวงศ์     สำนักงานบริหารการศึกษานอกโรงเรียน    

      วรานุช  ชินวรโสภาค        องค์การแพธ (PATH)

       

ห้องประชุม C   ตลาดนัดประสบการณ์ การดำเนินงานด้านเอดส์และเพศของเยาวชน                                 

                                 โดย ทีมงานเยาวชน                                                                       

 

๑๒.๐๐-๑๓.๓๐      พักอาหารกลางวัน

 

๑๓.๓๐-๑๔.๓๐      ห้องประชุม A      การรำลึกและไว้อาลัยพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาฯ

                                                         และพิธีเปิดการประชุม

                                              การแสดงทีมเยาวชน “ฟ้อนเกี้ยว” และ “ซอ”  

                        ประธาน            คุณวิลาวัลย์  พัวศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานแนะแนว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                        กล่าวรายงาน      โดย นพ. ศิริชัย   ภัทรนุธาพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง                 

                                              พิธีมอบประกาศนียบัตร  ตัวแทนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ๔ จังหวัด

                             ดำเนินรายการ       เบญจวรรณ  เลาลลิต      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                              พงษ์เทพ  มนัสตรง         สพท. ลำพูนเขต ๒

 

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐        ปาฐกถานำ หัวข้อ “จะจัดการเรียนรู้ได้อย่างไร ให้เด็กปลอดภัยในชีวิต”

                              องค์ปาฐก         คุณวิลาวัลย์  พัวศิริ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนางานแนะแนว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐      อาหารว่าง

 

 

๑๕.๓๐-๑๗.๐๐      ห้องประชุม A      “นานาทัศนะต่างวัยต่อสื่อโป๊”

                         วิทยากร           ผศ. รุจน์  โกมลบุตร       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

                                              จีรกาญน์  จินดาธรรม     เครือข่ายเยาวชนภาคเหนือ

                                              เนตรนภา แซ่เติ๋น          นักเรียนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ.แพร่

                              ดำเนินรายการ     วิเชียร  บุญทา   รองประธานชมรมสื่อวิทยุกระจายเสียง จังหวัดลำปาง

 

 

                              ห้องประชุม B         “เยาวชนเรียนรู้อะไรจากการทำกิจกรรม”

                         วิทยากร              ประมวล  โกวิทชัยวิวัฒน์  ประธานเครือข่ายเด็กและเยาวชนภาคเหนือ

สาวิตรี  เชี่ยวชูพันธุ์      โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูล จ.ลำปาง

บุญทิวา            ร้ายกลับดี     โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม จ.ลำพูน

                        ดำเนินรายการ       อุไรรัตน์  หน้าใหญ่       ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข

                                           คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                           มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)   

 

 

                              ห้องประชุม C         “วัฒนธรรมเด็กวัยทีน  เด็กคุยให้ผู้ใหญ่ฟัง”

                        วิทยากร                  จุฑามาศ  ใจวิจิตร        โรงเรียนลองวิทยา จ.แพร่

ตัวแทนเยาวชน กลุ่ม WY (We are your friends) จ.เชียงใหม่

พิชญ์   พงษ์สวัสดิ์       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

                        ดำเนินรายการ         สุวรรณี จันทร์ตา        มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

๑๘.๓๐ – ๒๑.๐๐    รับประทานอาหารเย็น  และสังสรรค์เครือข่ายคนทำงานเพศศึกษาภาคเหนือ

                        การแสดงแฟนซี                                                    สาโรจน์ สังห์เลิศ

                        ร้องเพลงคาราโอเกะ วิเคราะห์เพลง& MV ร่วมสมัย         ทีมผู้ใหญ่และเยาวชน

                        แฟชั่นโชว์เสื้อรณรงค์เอดส์และเพศ เด็ก เยาวชน            ทีมเยาวชน

                        กิจกรรมงานวัด                                                                  กลุ่มเยาวชนขันโตก จ.แพร่

 

วันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑

 

๐๘.๐๐-๐๘.๓๐      สรุป “เรื่องเล่าวันวาน”

๐๘.๓๐-๑๐.๑๕         ห้องรวม   การจัดการเรียนรู้เรื่องเพศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

วิทยากร         นพ. ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ดำเนินรายการ  ผศ.สุรชัย    โค้วตระกูล            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 

 

๑๐.๑๕-๑๐.๓๐       อาหารว่าง        

 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐       ห้องประชุม A  “การเรียนรู้เพศศึกษากับการค้นหาศักยภาพเยาวชน”

                        วิทยากร         อำพร  แซ่เฒ่า       เจ้าหน้าที่กลุ่มเยาวชน WY เชียงใหม่

                                           ปรียานุช โตกระแส ผู้สอนเพศศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จ.เชียงใหม่

                                           ฐิติพรรณ  จันต๊ะฝั่น โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จ.ลำปาง

                                                สุภาภรณ์  ปินตาดง      โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน     

                        ดำเนินรายการ  อุไร เปียงใจ         ศึกษานิเทศก์ สพท.น่าน เขต ๒

                             

ห้องประชุม B “การสนับสนุนของผู้นำเพื่อการทำงานเรื่องเพศในโรงเรียนและชุมชน”

                         วิทยากร         จินตนา  จิตนารินทร์            รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  จ.ลำพูน

วีระพล  อินตั๋น         กำนันตำบลบ้านทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา

พิพัฒน์  ก๋าวี           รองประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนเมืองปานวิทยา จ.ลำปาง

                        ดำเนินรายการ   สุมิตรา  ปิยะจันทร์    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ลำปาง

                                               

                              ห้องประชุม C  ละครเสริมทักษะ  “เกี๊ยวซ่ากับ ๕ คนแคระ”

                                      โดย เยาวชนกลุ่มลูกโม่ จ. ลำปาง และ สุพจน์ สุขกลัด มหาวิทยาลัยโยนก

                       

      ห้องประชุม D  เรียนรู้จากหนังสั้นของเยาวชน

                                                โดย ทีมเยาวชน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

      

๑๒.๐๐-๑๓๐๐       พักอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐       ห้องประชุม A และห้องย่อย  “รวมพลังเครือข่ายการพัฒนาเยาวชนภาคเหนือ”

                        ดำเนินรายการ  สุจิตรา โปร่งแสง     สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ และคณะทำงาน

 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐        พิธีปิดการประชุมเวทีวิชาการเพศศึกษาก้าวย่างอย่างเข้าใจ ภาคเหนือ

 

หมายเหตุ   กิจกรรมคู่ขนานตลอดการประชุม โดยเครือข่ายเยาวชนภาคเหนือ