วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑

ตลาดนัดประสบการณ์เยาวชน *

โดย  ทีมงานเยาวชน

 

          ในการทำงานด้านเอดส์และเพศ มีกลุ่มเยาวชนในพื้นที่ภาคเหนือที่ทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เช่น

            กลุ่มขันโตก

          เป็นการรวมตัวของเยาวชนจาก  ๖ วิทยาลัยอาชีวะในจังหวัดแพร่ เพื่อทำกิจกรรมละคร จัดนิทรรศการ ค่ายรับน้องใหม่ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จัดรายการวิทยุเสียงตามสาย และร่วมงานถนนคนเดิน

            กลุ่มเชียงกลาง

          ให้ความรู้เรื่องเอดส์ โดยเชิญผู้มีเชื้อเอชไอวี มาให้ความรู้ และเรียนรู้เรื่องการป้องกันตัวจากการถูกข่มขืน

            โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์

          แสดงละครเร่ในโรงเรียน   ถนนคนเดินในโรงเรียน  จัดนิทรรศการเพศศึกษา

          กลุ่มน้อยคลายใจ  มูลนิธิพะเยา 

          เป็นพื้นที่นำร่องมีการจัดเยี่ยมและช่วยเหลือชาวบ้าน

          สภาเด็กและเยาวชน  จ.แพร่ 

          จัดอบรมในชุมชน  ทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางสังคม

         

          นอกจากนั้น ยังมีเยาวชนที่รวมตัวกันในสถานศึกษา เพื่อทำกิจกรรมทั้งในและนอกโรงเรียนอีกหลายกลุ่มที่มานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน

 

รูปแบบกิจกรรม

     การทำกิจกรรมของเยาวชนสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาให้แก่เพื่อนๆ ด้วยกันผ่านการจัดค่าย จัดนิทรรศการ จัดเสียงตามสาย และแสดงละคร รวมทั้งการระดมทุน

 

ผลที่ได้จากการทำกิจกรรม

     นอกจากได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเอดส์ และเพศศึกษา รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงแล้ว เยาวชนที่มาร่วมทำกิจกรรมเห็นตรงกันว่าการทำกิจกรรมทำให้กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น รวมทั้งยังฝึกให้ตนรู้จักการทำงานเป็นทีม เพราะการทำงานกับผู้อื่นจำต้องมีความอดทน และรู้จักหันหน้าเข้าหากัน

 

ปัญหา / อุปสรรค

          ในฐานะเยาวชน การทำงานจึงพบกับปัญหาเรื่องของการแบ่งเวลา ไม่สามารถมาทำงานอย่างต่อเนื่องได้ และงบประมาณสนับสนุน นอกจากนั้น ก็เป็นเรื่องทัศนคติของผู้ใหญ่และคนรอบข้างที่ยังไม่เปิดใจรับฟังหรือยินยอมให้เยาวชนทำกิจกรรมประเภทกระตุ้น ส่งเสริมให้คนมีเพศสัมพันธ์แบบปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัย

 

ข้อเรียกร้องจากเยาวชน

            ทุกคนเห็นร่วมกันว่าการทำกิจกรรมโดยเยาวชนให้ได้ผลนั้น ต้องมีหน่วยงาน องค์กร ที่มีผู้ใหญ่เข้าใจ ยืนเคียงข้าง คอยช่วยเหลือในเรื่องการเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเรื่องเอดส์และเพศ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงบประมาณ และให้พื้นที่แก่เยาวชนได้แสดงศักยภาพที่แต่ละคนถนัด

 

 * รวบรวมจาก ห้อง ตลาดนัดประสบการณ์การดำเนินงานด้านเอดส์ และเพศ ของเยาวชน   ส่วนหนึ่งของ การประชุมวิชาการและตลาดนัดประสบการณ์ “เพศศึกษาเพื่อเยาวชน” ครั้งที่ ๑ : ฮอมแฮง แป๋งตาง สร้างคน เพื่อละอ่อนเหนือ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๒๔-๒๕  มกราคม  ๒๕๕๑ ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง โดย เครือข่ายเพศศึกษาและการพัฒนาเยาวชนภาคเหนือ