การประชุมวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์

“ยุคพัฒนา ทุกวัยกล้าเรียนรู้เรื่องเพศ”

สอศ. (ภาคใต้, ภาคกลาง) และ กศน.

วันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพฯ

 

วัตถุประสงค์

๑.      เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของผู้ทำงานเรื่องเพศ ทั้งกลุ่มเยาวชน ผู้สอน และผู้นิเทศ

๒.     เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล และมุมมองที่หลากหลายให้กับผู้ทำงาน

 

รูปแบบ

          การจัดประชุมครั้งนี้เป็นเวทีเปิดให้ MT, ผู้นิเทศ, ครูผู้สอน และเยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีทั้งการเติมเต็มด้านวิชาการ การตั้งประเด็นเพื่อท้าทายทิศทางการทำงานเพศศึกษาร่วมกับเยาวชน การหาแนวทางในการดำเนินงานต่อเมื่อจบโครงการ โดยมีรูปแบบการจัดทั้งในและนอกห้องประชุมดังนี้

  • เวทีใหญ่ เพื่อนำเสนอแนวคิดอภิปราย ถกเถียง ท้าทายประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเพศวิถี การเรียนรู้ การพัฒนาเยาวชน
  • ห้องย่อยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
  • ห้องย่อยตามกลุ่มสนใจ
  • ห้องย่อยพัฒนาทักษะ (Skills Building)
  • กิจกรรมนอกห้องประชุม นิทรรศการของกลุ่มเยาวชน