รายละเอียดของงาน
กำหนดการ
ภาพบรรยากาศ
ผลสำรวจความคิดเห็น
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
บรรยายพิเศษ เรื่อง “เยาวชนอาชีวศึกษายุคโลกาภิวัตน์กับการเรียนรู้เรื่องเพศ”
-
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เพศศึกษากับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”
-
เสวนาเรื่อง “ยุคพัฒนา ทุกวัยกล้า เรียนรู้เรื่องเพศ”
-
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 
-
กศน.
-
สอศ.
-
เยาวชน
-
Sex ที่พร้อมกับการเรียนรู้เรื่องชีวิต
-
การอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ
-
หมวกใบใหม่ปราศจากอำนาจ
-
เด็กอยากบอก ผู้ใหญ่อยากถาม
-
การตั้งคำถามและการตอบคำถาม
-
ทักษะการใช้ประโยชน์จากสื่อไม่พึงประสงค์/สื่อเชิงลบ
-
ทักษะการทำคลิปวิดีโอสร้างสรรค์
-
ทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรม