โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ กับงาน “สังวาสเสวนา” (Sex Forum)

          โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ (Teenpath Project) ซึ่งดำเนินการโดยองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสาธารณสุข (PATH) เป็นระยะเวลา ๒ ปี (ตุลาคม ๒๕๔๖ – กันยายน ๒๕๔๘) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องเพศสำหรับเยาวชน ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ วัณโรค และมาเลเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria)

         โครงการก้าวย่างฯ ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

(สอบถามรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติม ได้ที่ อุษาสินี ริ้วทอง องค์การแพธ โทร. ๐-๒๖๕๓ -๗๕๖๓ / ๖๕)

สังวาสเสวนาครั้งที่ ๔ เมื่อนักเรียนจะขายถุงยาง...!!!
จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ณ ห้องเพชรรัตน์ โรงแรมเฟิร์สท์ กรุงเทพฯ กิจกรรมต่างๆ มีดังนี้ค่ะ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วงเสวนา “เมื่อนักเรียนจะขายถุงยาง...!!!” พบกับ
๑. คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช สมาชิกวุฒิสภา
๒. คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร a day
๓. คุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย คุณสุทธิพงศ์ ทัศพิทักษ์กุล (ฮาร์ท) รายการชูรัก ชูรส
          *ท้ายการเสวนา มีการแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์ “รักปลอดภัย วาเลนไทน์ Sign In” ซึ่งจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ ณ บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS โดยมีอาสาสมัครเยาวชนร่วมงานกว่า ๓๐๐ คน