กำหนดการ
สัมมนาเรื่องเพศวิถี และการปรับใช้ในงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
รอบที่ ๑: วันที่ ๕-๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
จัดโดย สำนักงานบริหารงานกองทุนโลกฯ

 
วันจันทร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๕ น.
แนะนำตัว/ชี้แจงวัตถุประสงค์/ความคาดหวัง
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
พัก
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เพศวิถี: นิยามความหมาย และพัฒนาการกรอบแนวคิด
ผศ. ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๔.๔๕ น.
(ต่อ)
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น.
พัก
๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
เรื่องเพศในสังคมไทย
รศ. ปรานี วงษ์เทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น.
ดูหนัง
 
วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เพศที่ชอบธรรม: ความรัก การแต่งงาน ผัวเดียวเมียเดียว
ผศ. ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
แลกเปลี่ยน: การควบคุมกำกับวิถีเพศในนโยบายรัฐ v.s. เสรีภาพเรื่องเพศ
ไมเคิล ไรท์ คอลัมน์นิสต์
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๓๐ น.
วิถีเพศยามค่ำคืน
 
วันพุธที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิถีเพศและร่างกายใต้บงการ “การแพทย์และการสาธารณสุข”
รศ. ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในเรื่องสุขภาพทางเพศ
นพ. สุวัฒน์ จริยเลิศศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
วันพฤหัสที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
สื่อ: ภาพสะท้อนและการผลิตซ้ำเรื่องเพศ
จันทวิภา อภิสุข EMPOWER
เปรมปรีดา ปราโมช ณ อยุธยา  
ผศ. รุจน์ โกมลบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
Youth, Pop Culture and Sex
ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การจัดพื้นที่ทางสังคมเพื่อ Healthy Sexuality
ผศ. ดร. วิลาสินี พิพิธกุล EMPOWER
นพ. ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
การปรับใช้แนวคิดเพศวิถี กับงานส่งเสริมสุขภาพทางเพศ
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
สรุปการสัมมนา