กำหนดการ
สรุปสาระสำคัญจากห้องประชุม
 
-
เพศวิถี: นิยามความหมาย และพัฒนาการกรอบแนวคิด
-
เรื่องเพศในสังคมไทย
-
เพศที่ชอบธรรม: ความรัก การแต่งงาน ผัวเดียวเมียเดียว