กำหนดการ
สัมมนาเรื่องการพัฒนาเยาวชนเชิงบวก (Positive Youth Development)
วันที่ ๑๗ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑

 
วันจันทร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.
รู้จักกัน / ชี้แจงจุดประสงค์
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
เพศวิถี: นิยามความหมาย และพัฒนาการกรอบแนวคิด
รศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เพศที่ชอบธรรม: ความรัก การแต่งงาน ผัวเดียวเมียเดียว
ผศ.ดร. ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
 
วันอังคารที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
Developmental Assets
นพ.สุริยะเดว ทรีปาตี
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
งานพัฒนาเยาวชน
นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ดูหนัง & ชวนคุย
คุณภาสกร อินทุมาร
 
วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
Recap
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เรื่องเพศกับความเชื่อศาสนา อำนาจระหว่างหญิงชาย ผู้ใหญ่เด็ก และจริยธรรม
คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
วินัย จิตสำนึก เสรีภาพ และการสร้างขอบเขต:ประสบการณ์การทำงานพัฒนาเด็ก
คุณทิชา ณ นคร บ้านกาญจนาภิเษก
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
อาหารเย็น
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
ความรื่นรมย์ทางเพศ
 
วันพฤหัสที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
การมีส่วนร่วมอย่างมีนัยยะสำคัญของเยาวชน ที่มิใช่เพียงสัญลักษณ์ : Youth Net
โดย กลุ่มเยาวชน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
พัก
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
Positive Model VS Deficit Model : กะเทาะความคิดของเราต่อเยาวชน
ภาวนา เหวียนระวี
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
Application
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.
พัก
๑๙.๐๐ น.
สังสรรค์